การใช้ When และ While ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ โครงสร้างแบบ When และ While ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เนื่องจากความหมายที่คล้ายคลึงกันนี้ ผู้เรียนภาษาอังกฤษจึงมักสับสนว่าตอนไหนใช้ When และตอนไหนจะใช้ While วันนี้มาทำความรู้จักทุกอย่างกับการใช้ When และ While ด้วย Eng Breaking นะ!

1 – สันธาน When และ While

คำสันธาน When และ While เป็นคำสันธานที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเวลาที่เหตุการณ์หรือการกระทำบางอย่างเกิดขึ้น

ในนั้น:

 • When  มีความหมายว่า  “ตอนที่, เมื่อ” ซึ่งใช้พูดเชื่อมในสถานการณ์ที่กำลังมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้กับเรื่องในอดีต
 •  While มีความหมายว่า  “ในขณะที่” เราสามารถใช้ while เชื่อมเหตุการณ์คู่ขนานที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต (Past continuous) ในช่วงเวลาเดียวกันได้ด้วย และใช้เชื่อมเพื่อแสดงความขัดแย้งระหว่าง 2 รูปการณ์ได้อีกด้วย

2 – โครงสร้างและการใช้คำสันธาน When ในภาษาอังกฤษ

การใช้ When ในภาษาอังกฏษ

When มีตำแหน่งที่ยืดหยุ่นในประโยคขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้พูดและผู้เขียน ประโยคที่มีมักจะเป็นประโยคที่ใช้ในการแก้ไขประโยคหลัก

ถ้าอนุประโยคที่มีคำเชื่อมนี้อยู่ต้นประโยค ประโยคนั้นจะถูกแยกออกจากประโยคหลักด้วยเครื่องหมายจุลภาค

คำกริยาในประโยคร่วมนี้จะแบ่งกาลในรูปแบบ continuous เช่น:

 • When I was six, I didn’t know how to swim.
 • When the new movie comes out, I’ll go see it
When และ While

โครงสร้างกับคำสันธาน When

 • อธิบายการกระทำสองอย่างที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันในอนาคต

ตัวอย่างเช่น: When I graduate from university, my brother will go to high school (เมื่อฉันเรียนจบ พี่ชายของฉันจะขึ้นมัธยมปลาย)

 • อธิบายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่มีการกระทำอื่นเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น: When I arrived at the airport at 6 PM, I received a flight delay notice (เมื่อฉันมาถึงสนามบินเวลา 18.00 น. ฉันได้รับแจ้งเที่ยวบินล่าช้า)

 • อธิบายการกระทำที่เริ่มต้นและสิ้นสุดก่อนการกระทำอื่น

ตัวอย่างเช่น: When I arrived, his family had already moved out 2 years ago (เมื่อฉันมาถึง ครอบครัวของเขาได้ย้ายออกไปแล้วเมื่อ 2 ปีที่แล้ว)

 • อธิบายผลของการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างเช่น: When my father finishes the project, my family will move to another city. (เมื่อพ่อของฉันเสร็จสิ้นโครงการ ครอบครัวของฉันจะย้ายไปเมืองอื่น)

 • แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นและมีผลในอดีตแสดงความเสียใจ

ตัวอย่างเช่น: When I received a bad test result, I regretted that I didn’t study carefully (พอได้ผลสอบออกมาไม่ดีก็เสียใจที่ไม่ได้ตั้งใจเรียน)

 • อธิบายการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่เมื่อการดำเนินการอื่นถูกขัดจังหวะ

ตัวอย่างเช่น: When my mom knocked my door, I was sleeping. (เมื่อแม่เคาะประตู ฉันกำลังหลับอยู่๗

 • อธิบายการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นและมีการกระทำอื่นเกิดขึ้นทันที

ตัวอย่างเช่น: When I got home, my mother called me (พอถึงบ้าน แม่โทรมาหา)

3 – โครงสร้างและการใช้คำสันธาน While ในภาษาอังกฤษ

การใช้ While ในภาษาอังกฏษ

คำสันธาน while สามารถใช้ขึ้นต้น ลงท้าย หรือกลางประโยคได้ ในอนุประโยคที่มี while คำกริยามักจะผันในรูปแบบ continuous

When และ While

While อธิบายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นและคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งหรือการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน

ตัวอย่างเช่น:

 • My mother cooks while I clean the house
 • Can you wait in class while I run to get the materials?

โครงสร้างกับคำสันธาน While

 • อธิบายการกระทำสองอย่างที่เกิดขึ้นและดำเนินไปเกือบพร้อมกัน

while + past continuous + past continuous

ตัวอย่างเช่น: I was doing homework while she cleaning the house. (ฉันกำลังทำการบ้านในขณะที่เขาทำความสะอาดบ้าน)

 • อธิบายการดำเนินการที่เกิดขึ้นในขณะที่การดำเนินการอื่นกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งการดำเนินการขัดจังหวะจะใช้ simple tense การกระทำต่อเนื่องจะแบ่งออกเป็น continuous tense.

While + past continuous + simple past

ตัวอย่างเช่น: While she was at s I was listening to music, my telephone rang. (ขณะที่ฉันกำลังฟังเพลง โทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้น)

Past Simple Tense vs Present Perfect Tense

4 – วิธีแยกแยะ When และ While

When และ While

While: อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาค่อนข้างนาน

When: อธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างเช่น:  

 • While I was walking on the street, I met my friend. (ขณะที่ฉันกำลังเดินอยู่บนถนน (เป็นเวลานานแล้ว) ฉันได้พบกับเพื่อน)
 • When I was walking on the street yesterday afternoon, I met my friend. (เมื่อวานตอนที่ฉันกำลังเดินอยู่บนถนน (ได้ไม่กี่นาที) ฉันพบเพื่อน)

5 – แบบฝึกหัดการประยุกต์

แบบฝึกหัดที่ 1:

1. …. My mother was talking on the telephone, my father was watching TV.
2. ….. I got up this morning, it was raining.
3. Jenny was watering the flowers….. Her brother was playing soccer.
4. …… she locked the door, he took the car. 
5. I met my boyfriend …. I was studying in Australia. 
6. ……. Tim was working, he didn’t talk with anyone. 
7. We were having dinner …. my sister was having an online test. 
8. He was laying on the sofa …… I was playing with our children. 
9. I often traveled abroad with my parents …… I was a child. 
10. We were having a party in the backyard …… we heard a big explosion. 

คำตอบ:

 1. While
 2. When
 3. While
 4. While
 5. When
 6. While
 7. While
 8. While
 9. When
 10. When

แบบฝึกหัดที่ 2: ให้รูปแบบที่ถูกต้องแก่คำกริยาในวงเล็บด้านล่าง

 1. I (see)…… him when I was on my way to school.
 2. When he (be)…. a child, he usually went to the museums.
 3. While I was listening to music, my wife (cook)….. In the kitchen.
 4. When I lived in Russia, I (work) ….. As a receptionist. 
 5. While I (talking)….. with my friend, the taxi arrived. 
 6. My father (break) his leg while he was fixing our house’s roof.
 7. Out parents (divorce) …… when I was a teenager. 
 8. I was doing my homework when my mom (come) …. Home.
 9. She knew about the scandal when she (sit) ….. in the class. 
 10. When she (finish) ….. her tasks, she went shopping. 

คำตอบ:

 1. Saw
 2. Was
 3. Was cooking 
 4. Worked
 5. Was talking
 6. Broke
 7. Divorced
 8. Came
 9. Was sitting
 10. Finished 

แบบฝึกหัดที่ 3: เลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับประโยคด้านล่าง

1. He knew the information while he __ on the taxi.
A. sat
B. was sitting

2. I was doing some paperwork ____ Anna called.
A. when
B. while

3. __ it stopped raining, she went to school.

 1. When
 2. While

4. While he played video games, I was reading a book.
A. played
B. was playing

5. When he __ school, he wants to have a gap year.
A. Finishes
B. will finish

6. Can you water the flowers while ____ tomorrow?
A. I am going to the dentist
B. I will be going to the dentist

7. I was taking a shower _____ doorbell rang.
A. When
B. While

8. _____ I was living in Tokyo, there was a big earthquake.
A. While
B. When

9. She had her first tattoo _______ she was at the age of 20.
A. when
B. While

10. While he was playing soccer, I ______ my nails.
A. did
B. was doing

11. I always wear gloves ______ clean the toilet.
A. When
B. While

12. While he____ to the music, he often danced.
A. Was listening
B. Listened 

13. I bought some souvenirs _____ I was at the airport.
A. While
B. When

14. I _____ lunch when he called me.
A. Was having
B. Had

15. We were watching a movie _____ John had a stomach ache.
A. While
B. When.

16. They _____ in Africa when they were young. 
A. Lived
B. Was living

17. What were you doing ____ I called you yesterday?
A. While
B. When

18. When I _____ the room, my friends were playing cards.
A. Was entering
B. Entered

19. When you arrived home, who ____ there?
A. Being
B. was

20. She ____ as a teacher when she met her husband.
A. Was working 
B. worked

คำตอบ:

Đáp án:

1.B 2.A 3.A 4.B 5.A 6.A 7.A 8.B 9.A 10.B
11.A 12.A 13.B 14.A 15.B 16.A 17.B 18.B 19.B 20.A

อย่างที่เห็น คำสันธาน When และ While มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างในการใช้

หวังว่าหลังจากบทความนี้คุณจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานและโครงสร้างของคำสันธานทั้งสองประเภทนี้

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *