[How to] เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างเฉลียวฉลาด

สำหรับภาษาอังกฤษพื้นฐาน คุณไม่ควรคิดศัพท์แล้วแปลเป็นภาษาไทยก่อน เพราะมันจะทำให้คุณอ่อนไหวเมื่อใช้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถ “Think in English” คือคิดทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่สี่งของที่คุณเจอในชีวิตประจำเช่น แทนที่จะบอกว่า นี่คือปากกา คุณจะบอกว่า “This is a pen”, แทนที่จะคิดว่า “นี่คือครอบครัวของฉัน” คุณจะคิดว่า “This is my family” …และลองฝึกอธิบายบางอย่างเป็นภาษาอังกฤษเช่น