จัดเต็ม ! Reported Speech คืออะไร ใช้อย่างไร พร้อมแบบฝึกหัด

Reported Speech คืออะไร ใช้อย่างไร พร้อมแบบฝึกหัด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา Eng Breaking ได้รับข้อสงสัยของเพื่อน ๆ หลายคนเกี่ยวกับการใช้ Reported Speech ในภาษาอังกฤษ เพราะนี่เป็นส่วนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างซับซ้อนมาก ๆ เพราะฉะนั้นวันนี้

เราจึงนำความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ Reported Speech การเปลี่ยนจาก Direct Speech เป็น Indirect Speech มาให้เพื่อน ๆ ทุกคนที่ยังคงสงสัยกัน พร้อมแบบฝึกหัดด้วยนะ อย่าพลาดกันเลยค่ะ

A – Reported Speech คืออะไร?

Reported Speech คือ วิธีการที่เราจะนำเอาคำพูดของใครคนหนึ่งไปเล่าต่อให้คนอื่นฟัง ซึ่งมีด้วยกันจริง ๆ 2 รูปแบบ นั้นก็คือ Direct Speech และ Indirect Speech

นอกจากนี้ Reported Speech ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ The Reporting Clause และ The Reported Clause

The Reporting Clause จะประกอบด้วยกริยานำ (reporting verbs) ยกตัวอย่างเช่น say, tell, ask, reply, shout ซึ่งมักอยู่ในรูปของ Past Simple และในส่วนของ The Reported Clause จะเป็นสิ่งที่ผู้พูดได้เริ่มกล่าวไว้ 

ทีนี้เรามาดูกันว่า Direct Speech และ Indirect Speech คืออะไรและมันต่างกันอย่างไรบ้าง

Direct speech หรือบางทีก็เรียกว่า Reported Speech คือการเอาคำพูดคนอื่นมาพูดแบบตรง ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประโยคประโยคลักษณะนี้จะสังเกตุได้ง่ายเพราะมีตัวช่วย คือ เครื่องหมายคำพูด (quotation mark) อีกด้วย

เรามีตัวอย่างเช่น

 • Jamie said, “It is very cold outside today”
 • Kim said, “I like to have a cappuccino everyday”

หรือเราสามารถสลับสองส่วน Reporting clause และ Reported Clause ได้ว่า 

 • “It is very cold outside today”, Jamie said.

Indirect speech  คือ การนำคำพูดไปเล่าต่อโดยอีกบุคคลหนึ่ง หรืออาจเรียกว่า “คำพูดที่ถูกนำไปรายงาน” จึงไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด (Quotation Mark) อีกต่อไป ซึ่งการพูดแบบนี้โครงสร้างประโยคเดิมจะถูกเปลี่ยนแปลง เรามีตัวอย่างเช่น

 • Jamie said that it was very cold outside that day.
 • Kim said that he liked to have a cappuccino everyday.

เราสามารถเห็นได้ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนคำพูดจาก Direct Speech ให้เป็น Indirect Speech มันจะมีการแตกต่างกันในการใช้คำสรรพนาม คำบอกเวลาและเครื่องหมายด้วย ใช่ไหมละ

แล้วคุณสงสัยไหมว่าวิธีการเปลี่ยน Direct Speech ให้เป็น Indirect Speech เป็นอย่างไร เราไปดูกันต่อ

English grammar

B – หลักการเปลี่ยนจาก Direct Speech ให้เป็น Indirect Speech

การเปลี่ยนจาก Direct Speech ให้เป็น Indirect Speech เนี่ย หลักๆแล้วเราจะเปลี่ยน 3 อย่าง คือ เปลี่ยน Tense เปลี่ยนคำบอกเวลา และเปลี่ยนสรรพนาม

การเปลี่ยน Tense (กาล) เมื่อใช้ Reported Speech

โดยทั่วไปแล้ว Tense ที่ใช้ใน reported speech จะเป็น Tense ที่ถูกลดจาก Tense ใน Direct speech ไป 1 tense โดยเราสามารถดูตัวอย่างจากตารางต่อไปนี้

กาลใน Direct Speech กาลเมื่อเปลี่ยนเป็น Reported Speech ตัวอย่างเช่น
Simple present Simple past “I always drink coffee”, she said => She said that she always drank coffee.
Present continuous Past continuous “I am reading a book”, he explained. => He explained that he was reading a book
Simple past Past perfect “Bill arrived on Saturday”, he said. => He said that Bill had arrived on Saturday.
Present perfect Past perfect “I have been to Spain”, he told me. => He told me that he had been to Spain.
Past perfect Past perfect (ไม่ต้องเปลี่ยนกาล) She said, “The movie had already started” => She said that the movie had already started.
Present perfect continuous Past perfect continuous They complained, “We have been waiting for hours”. => They complained that they had been waiting for hours.
Past continuous Past perfect continuous “We were living in Paris”, they told me. => They told me that they had been living in Paris.
Future Present conditional “I will be in Geneva on Monday”, he said. => He said that he would be in Geneva on Monday.
Future continuous Conditional continuous She said, “I’ll be using the car next Friday”. => She said that she would be using the car next Friday.
can could Clara said, ” I can swim” => Clara said that she could swim.
must/ have to had to “You must come to my party,” she said. => She told me that I had to come to her party
may might ” You may begin when you are ready”, Kim said to Chai. => Kim told Chai that he might begin when he was ready.

หมายเหตุ: เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน tense หากคำกริยาที่ใช้ใน reported speech เป็น present tense หรือคำพูดในประโยคดั่งเดิมเป็นบางอย่างที่ยังเป็นความจริงอยู่ เป็นต้น

เรามีตัวอน่างเช่น

 • He says: “I’m going to Chiang Mai next week”
  => He says he is going to Chiang Mai next week.

การเปลี่ยนเวลาและสถานที่เมื่อใช้ Reported Speech

หากต้องการเปลี่ยน direct speech ให้เป็น reported speech ส่วนใหญ่แล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาและสถานที่ด้วย

วลีบอกเวลาใน direct speech เมื่อเปลี่ยนเป็น reported speech
Today That day
Now ThenAt that moment
Yesterday The day beforeThe previous day
The day before yesterday two days before
Tomorrow The next dayThe following day
The day after tomorrow In two days time/two days later
Next week/month/year The following week/month/year
Last week/month/year The previous/week/month/year
Ago Before
This That
Here There

ตัวอย่างประโยค

 • “I’ll see you tomorrow”, Jim said
  => Jim said that he would see me the next day.
 • “I’m getting a new car this week”, Jane said.
  => Jane said she was getting a new car that week.

การเปลี่ยนสรรพนาม เมื่อใช้ Reported Speech

การเปลี่ยนสรรพนาม เมื่อใช้ Reported Speech

C – ประเทภของ Reported Speech หรือ Indirect Speech

Indirect Speech หรือ Reported Speech แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีกฎในการเปลี่ยนแตกต่างกันไป 

1 – Reported statements: 

คือรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ มีหลักการเปลี่ยนดังนี้

S + say(s)/said + (that) + S + V

หากหลัง reporting verb (say/said) มีกรรม เราสามารถเปลี่ยนเป็น ใช้โครงสร้างดังต่อไปนี้

say/says to + กรรม (Objective)  => tell/tells + กรรม

         said to +  กรรม (Objective)  => told + กรรม

เรามีตัวอย่างเช่น

 • Mike said to me: “I haven’t finished my work yet”
   => Mike told me he hadn’t finished his work yet. 
 • Lime said “I will call you tomorrow” 
   => Lime said that He would call me the next day
วิธีการเปลี่ยนจาก Direct Speech ให้เป็น Indirect Speech

2 – Reported questions: ประโยคคำถาม

Yes/No questions

รูปประโยคคำถาม Yes/No questions มีหลักการเปลี่ยนดังนี้

S + asked (+O)/wanted to know/wondered + if/whether + S + V

ตัวอย่างประโยค

 • “Are you angry at me?” Jim asked.
   => Jim asked me if I was angry at him.
 • “Did you see this film?” Tammy asked.
   => Tam asked  me whether I had seen the film.

หมายเหตุ: 

 • สำหรับประโยคคำถาม Yes/No questions เวลาที่เราเป็นเปลี่ยน Reported Speech เราจะต้องตัดเครื่องหมายคำถาม (?) ออก เพื่อให้อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า และเปลี่ยนกริยานำ (Reporting Verb) จาก say, said, told เป็น ask/asked (ถาม)
 • หากหลัง reporting verb (ask/asked) มีกรรม เราสามารถเปลี่ยนเป็น ใช้โครงสร้างดังต่อไปนี้

say/says to + กรรม (Objective) => ask/asks + กรรม

   said to + กรรม (Objective) => asked + O

เรามีตัวอย่างเช่น

 • He said to me: “Have you been to America?”
   => He asked me if/whether I had been to America.

Wh – questions:

รูปประโยคคำถาม Wh-questions มีหลักการเปลี่ยนดังนี้

S  + asked (+O)/wanted to know/wondered + Wh-question + S + V.

ตัวอย่างประโยค

 • They asked us: “Where are you going on holiday?”
  => They asked us where we were going on holiday.
 • “What are you talking about?” said the teacher.
  => The teacher asked us what we were talking about.

3 – Reported commands:

รูปประโยคคำสั่ง ขอร้อง หรือขออนุญาต มีหลักการเปลี่ยนดังนี้

S  +  told/asked + O + to-infinitive.

ตัวอย่างประโยค

 • “Please wait for me here, Mary” Tom said.
  =>  Tom told Mary to wait for him there.

ประโยคคำสั่ง ขอร้อง หรือขออนุญาต (Reported commands) จะมีรูปปฏิเสธดังต่อไปนี้

S  +  told/asked + O + not + to-infinitive.

ตัวอย่างประโยค

 •  “Don’t talk in class!” the teacher said.
  => The teacher told the children not to talk in class.

D – โครงสร้างประโยค Reported Speech เพิ่มเติม

นอกจากรูปประโยค Reported Speech ที่ใช้กับ reporting verb เช่น tell/told (บอก), ask/asked (ถาม/ขอร้อง) แล้ว เราสามารถใช้กริยานำ (Reporting Verb) อื่น ๆ ให้เหมาะสม

เช่น request (ขอร้อง), promise (สัญญา), beg/begged (วิงวอน), advise (แนะนำ), suggest (เสนอแนะ), warn (เตือน) เป็นต้น

โดยการใช้รูปประโยคเหล่านี้จะช่วยให้การเล่าเรื่องรายงานคำพูดของคุณได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ

1 – Reported Speech กับคำว่า Advice (แนะนำใครทำ/ไม่ทำอะไร)

Direct speech Reported speech
S+ should/had better/ought to + VIf I were you, I would + V…Why don’t you + V. advised + sb + (not) to do sth

ตัวอย่างประโยค:

 • “If I were you, I wouldn’t drink so much wine”, he said.
  => He advised me not to drink so much wine.
 • “You should drink more water” The doctor said to her
  => The doctor advised her to drink more water

2 – Reported Speech กับคำว่า Suggest (เสนอแนะทำอะไร)

Direct speech Reported speech
Shall we+ V….Let’s+ V…How/What about+ Ving….Why dont we + V .. S+ suggested+ VingS + suggested+ that+ S + should/shouldn’t + do something

ตัวอย่างประโยค:

 • “Why don’t we go out for a walk?” said the boy.
  => The boy suggested going out for a walk

3 – Reported Speech กับคำว่า Promise (สัญญากับใครทำอะไร)

Direct speech Reported speech
S+ will/won’t + V S+ promised + sb + to V/not to V (ใครสัญญากับใครว่าจะทำอะไร)

ตัวอย่างประโยค:

 • “I will give you a hand, if you like”, said Durian.
  => Durian promised to give me a hand if I liked.

4 – Reported Speech กับคำว่า Threat (ข่มขู่ทำอะไร)

S + threatened to do sth

ตัวอย่างประโยค: 

 • “Get out or I’ll call the police”, said the woman.
  => The woman threatened to call the police if he didn’t get out.

5 – Reported Speech กับคำว่า Warn (คำเตือนใครทำ/ไม่ทำอะไร)

S+ warned + sb + to do something/not to do something

 S + warned + sb + against + doing something

ตัวอย่างประโยค: 

 • “Don’t touch that wire”, he said.
  => He warned me not to touch that wire.

6 – Reported Speech กับคำว่า Invite (คำเชิญใครทำอะไร)

S+ invited sb+ to V/Noun

ตัวอย่างประโยค: 

 • Ann said: “Come to my place whenever you are free.”
  => Ann invited me to come to her place whenever I was free.
 • He said “ Would you like a cup of coffee”
  => He invited me a cup of coffee

7 – Reported Speech กับคำว่า Exclaim (อุทาน)

Direct speech Reported speech
How + adj + S + tobe!What + a/an + adj + Noun! S + exclaimed + that + S + V + O

ตัวอย่างประโยค: 

 • He said, “What a lovely garden they have!”
  => He exclaimed that they had a lovely garden.
 • “How dreadful!”, she said.
  => He exclaimed that it was dreadful.

8 – กับคำว่า Wish (หวังว่า)

S+ wished + sb + (a/a) + adj + Noun

ตัวอย่างประโยค: 

 • “Have a happy birthday” she said
  => She wished me a happy birthday

9 – Reported Speech กับคำว่า Congratulate (ยินดีใครทำอะไร)

สำหรับการยินดีเราจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้

S+ congratulated + sb + a/an + adj + Noun

S+ congratulated + sb+ on + Ving 

ตัวอย่างประโยค: 

 • “I’m happy to know that you won the game. Congratulations!”, Jim said to Mary.
  => Jim congratulated Mary on winning the game

10 – กับคำว่า Accuse (ฟ้องร้องใครทำอะไร) 

S+ accused + sb+ of + Ving

ตัวอย่างประโยค:

 • “You stole my bike”, he said.
  => He accused me of stealing his bike

11 – Reported Speech กับคำว่า Agree (ตกลงทำอะไร)

S + agree to do something

ตัวอย่างประโยค:

 • “OK, I will take you to your work in my car, Sue.” said Carl.
  => Carl agreed to take Sue to work in his car.

12 – กับคำว่า Admit (ยอมรับการทำอะไร)

S + admitted + doing/having done something

ตัวอย่างประโยค:            ‘

 • “I did not tell you the truth, Ron.” said Kim.
  => Kim admitted not telling/having told Ron the truth.

13 – Reported Speech กับคำว่า Deny (ปฏิเสธการทำอะไร)

S+ denied + doing/having done sth

ตัวอย่างประโยค:

 • Peter said: “I didn’t steal the painting.”
  =>  Peter denied stealing the painting.

14 – กับคำว่า Insist (ยืนหยัดในการทำอะไร)

S + insisted + on + doing something 

ตัวอย่างประโยค:

 • Tom said “ Let me pay for the bill today”.
  => Tom insisted on paying for the bill on that day.

15 – Reported Speech กับคำว่า Apologise (ขอโทษใครเพราะอะไร)

S+ apologized + to + sb + for (not) + doing something 

ตัวอย่างประโยค:

 • Ann said to her boss: “I’m sorry I’m late”
  => Ann apologized to her boss for being late.

16 – กับคำว่า Dream (ฝันเรื่องอะไร)

S + dreamed of + doing something/Noun

ตัวอย่างประโยค:

 • Daisy said: “I want to be a famous singer in the world.”
  => Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

17 – Reported Speech กับคำว่า Prevent (ขัดขวางใครทำอะไร)

S+ prevented + somebody/sth from + Ving 

ตัวอย่างประโยค:

 • My mother said: “I can’t let you use the phone.”
  => My mother prevented me from using the phone

18 – กับคำว่า Blame (ตำหนิใครทำอะไร)

S + blamed sb + for + doing something

ตัวอย่างประโยค: 

 • “It was your fault. You didn’t tell the truth ” She said
  => She blamed me for not telling the truth

19 – Reported Speech กับคำว่า Offer (เสนอแนะทำอะไรให้ใคร)

Direct speech Reported speech
Shall I help you + VCan I + do something S + offered + to do something

ตัวอย่างประโยค: 

 • “Can I carry the bag for you?” he said.
  => He offered to carry the bag for me

20 – กับคำว่า Regret (เสียดายที่ทำอะไร)

S+ regretted + doing something

ตัวอย่างประโยค: 

 • “I wish I had visited her,” said Julie.
  => Julie regretted not having visited/ visiting her

21 – Reported Speech กับคำว่า Remind (เตือนใครทำอะไร)

S + reminded + sb + to do something

an example of a conversation

ตัวอย่างประโยค:

 • “Don’t forget to phone me this afternoon,” she said.
  => She reminded me to phone her that afternoon

22 – กับคำว่า Thank (ขอบคุณ)

S + thanked + somebody + for doing something

ตัวอย่างประโยค: 

 • “Thank you very much for your help”, She said to him.
  => She thanked him for his help.

23 – Reported Speech กับประโยคความซ้อน

สำหรับประโยคความซ้อน ต้องใช้คำสันธาน เพื่อเชื่อมต่อประโยคมาด้วยกัน คำสันธานที่ใช้กันทั่วไปคือ: ถ้า 2 ประโยคเป็นเหตุและผล (ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ) ให้ใช้ Because หรือ So เป็นคำเชื่อม

ตัวอย่างประโยค: 

 • “Don’t tell me to do that. I don’t like it”
  => He asked me not to tell him to do that because he did not like it.

ถ้าทั้งสองประโยคเป็นประโยคต่อเนื่องกัน (sequential relations) ให้ใช้ And added that เป็นคำเชื่อม

ตัวอย่างประโยค: 

 • “I miss my mother. I will visit her tomorrow.”
  => She said that she missed her mother and added that she would visit her the next day.

หากทั้งสองประโยคมีรูปแบบต่างกัน (ไม่ใช่ประโยคคำสั่งเดียวกัน ประโยคบังคับหรือประโยคคำถาม…) ประโยคแรกก็ยังคงทำตามปกติ และให้เติม and และ กริยานำ (reporting verb) สำหรับประโยคถัดไป

ตัวอย่างประโยค: 

 • “This is my book. Don’t take it away.”
  => She said that was her book and told me not to take it away.
 • “Tomorrow is my birthday. Do you remember that?”
  => She said that the next day was her birthday and asked me if I remembered that.

E – แบบฝึกหัดการใช้ Reported Speech 

ให้เพื่อน ๆ เข้าใจการใช้ Reported Speech ได้มากขึ้นเราจึงจัดมา Reported Speech แบบฝึกหัดมาให้เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ทำและทบทวนความรู้นะคะ

แบบฝึกหัดที่ 1: จงเขียนประโยคดังต่อไปนี้ในรูปประโยคของ Reported Speech

 1. Steve said, “I’m living in London.”
  ____________________________________________________________________
 1. “I haven’t seen Amy recently,” my brother said.
  ____________________________________________________________________
 1. “My sister has had a baby,” Lisa said to her friends.
  ____________________________________________________________________
 1. Sarah told her sister, “I’m not enjoying my job very much.”
  ____________________________________________________________________
 1. “Rachel and Greg are going to get married next month,” Timmy said.
  ____________________________________________________________________
 1. Louis said, “I am going out tonight.”
  ____________________________________________________________________
 1. “I’ve never talked to Chris,” Andrew said.
  ____________________________________________________________________
 1. “Dave works very hard,” Sarah says.
  ____________________________________________________________________
 1. Bill asked me, “What is your telephone number?”
  Bill asked me _________________________________________________________
 1. “What time does the film start?” he said.
  He wanted to know _____________________________________________________
 1. Doctor said, “You should have a physical checkup every six months.”
  Doctor advised me _____________________________________________________
 1. “Remember to buy coffee,” my mother said.
  My mother asked me____________________________________________________

เฉลยสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1:

 1. Steve said he was living in London.
 2. My brother said he hadn’t seen Amy recently.
 3. Lisa said to her friends that her sister had had a baby.
 4. Sarah told her sister that she wasn’t enjoying her job very much.
 5. Timmy said that Maria and Greg were going to get married the following month.
 6. Louis said he was going out that night.
 7. Andrew said that he had never talked to Chris.
 8. Sarah says Dave works very hard.
 9. Bill asked me what my telephone number was.
 10. He wanted to know what time the film started.
 11. Doctor advised me to have a physical checkup every six months.
 12. My mother asked me to buy coffee.

แบบฝึกหัดที่ 2: จงเขียนประโยคดังต่อไปนี้ในรูปประโยคของ Reported Speech

 1. “If I were you, I wouldn’t buy this car”
  He advised……………………………………………………
 1. “Yes, all right, I’ll share the food with you, Dave. ”
  Ann agreed…………………..
 1. “Sue, can you remember to buy some bread?”
  Paul reminded………………..
 1. “Don’t touch anything in this room”, the man said to the children.
  The man ordered…………………….
 1. “I must go home to make dinner”, said Mary.
  Mary……………………………………………….
 1. “Are you going to Chiang Mai City next week?”Tommy asked me.
  Tommy asked……………………………………….
 1. “Have you finished your homework?”Mom asked.
  Mom asked if…………………………….
 1. She said to me: “I can’t do it by myself”
  She told me that……………………………..
 1. “Does your brother live in London, Nammy?” Lolita asked.
  Lolita wanted to know if……………………………………..
 1. “Don’t repeat this mistake again.” his father warned him.
  His father warned him ………………………………………
 1. “Give me a smile,” The photographer said to me.
  The ……………………………………………………………..
 1. “Don’t leave these book on the table” ,the librarian said to the students
  The librarian told the students …………………………………………………………..
 1. “Have you traveled abroad much?”, he asked me.
  He …………………………………………………………….
 1. “Who has written this note?” the boss asked the secretary.
  The boss asked ……………………………………………………
 1. “I have just received a postcard from my sister,”my friend said to me.
  My friend told me …………………………………………..
 1. “This story happened long ago,”he said.
  He said ………………………………………………………………………

เฉลยสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2:

 1. He advised me not to buy that car.
 2. Ann agreed to share the food with Dave.
 3. Paul reminded Sue to buy some bread.
 4. The man ordered the children not to touch anything in that room.
 5. Mary said that she had to go home to make dinner.
 6. Tom asked me if/ whether I was going to Chiang Mai the next week/the following week.
 7. Mom asked if I had finished my homework.
 8. She told me that she couldn’t do it by herself.
 9. Lolita wanted to know if Nammy’s brother lived in London.
 10. His father warned him not to repeat that mistake again.
 11. The photographer told me to give him a smile.
 12. The librarian told the student not to leave those books on the table.
 13. He asked me if I had traveled abroad much.
 14. The boss asked the secretary who had written that note.
 15. My friend told me she had just received a postcast from her sister.
 16. He said that story had happened long before

Eng Breaking หวังว่า ด้วยบทความที่เราได้นำมาวันนี้ เพื่อน ๆ จะได้ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ Reported Speech นะคะ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอไปก่อนละคะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *