5 นาที! เข้าใจการใช้ little a little few a few อย่างถูกต้อง

little a little few a few

ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนยังคงสับสนวิธีการใช้ few” และ “a few”, “little” และ “a little” นึกกว่ากลุ่มคำเหล่านี้ใช้เหมือนกัน แต่นี่เป็นความคิดที่ผิดพลาดมาก

ดังนั้นวันนี้ Eng Breaking จะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งานของ few, a few, little, a little พร้อมแบบฝึกหัดมาด้วยนะคะ

little a little few a few
การใช้ Little และ A little, Few และ A few ต่างกันอย่างไร

1 – วิธีการใช้ A little และ little ต่างกันอย่างไร

A little และ little แปลว่า “น้อย, นิดหน่อย, นิดเดียว” เป็นสองคำที่อยู่หน้าคำนาม ใช้เพื่อบอกจำนวน ซึ่ง A little จะบอกจำนวนมากกว่า little แต่ก็ยังบอกจำนวนน้อยเหมือนกันนะ และหลังจาก a little และ little  เป็นคำนามนับไม่ได้ (อยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ)

 A little/little + Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)

ตัวอย่าง:

 • a little time = เวลาน้อย
 • little time = เวลาน้อย
 • a little fuel = น้ำมันน้อย
 • little fuel = น้ำมันน้อย
 • a little money = เงินน้อย
 • little money = เงินน้อย
ตัวอย่างการใช้ Little และ A Little

A little จะเกี่ยวกับเรื่องความคิดทางบวก หมายความว่า “มีไม่มาก มีบางส่วน”

ตัวอย่างเช่น:

 • I can help you, I speak a little English.
  = ผมสามารถช่วยคุณได้นะ ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • Linda has got a little money. 
  = ลินดาพอมีเงินอยู่บ้างนิดหน่อย

Little จะเกี่ยวกับความคิดทางลบ ซึ่งมีความหมายว่า “นิดเดียว เกือบจะไม่มีเลย” บางทีเราสามารถใช้คำว่า very little แทนก็ได้นะ

ตัวอย่างเช่น:

 • I can’t help you. I speak little English.
  = ผมไม่สามารถช่วยคุณได้ ผมพูดภาษาอังกฤษได้น้อย (แทบจะไม่ได้เลย)
 • Linda has got little money. 
  = ลินดามีเงินน้อยมาก (หรือ ลินดาแทบไม่มีเงินเลย)

2 – วิธีการใช้ A few และ few ต่างกันอย่างไร

A few และ few ก็ได้แปลว่า “น้อย เล็กน้อย นิดหน่อย สองสาม” เป็นสองคำที่อยู่หน้าคำนาม ใช้เพื่อบอกจำนวนเล็กน้อย จำนวนไม่มาก ซึ่ง A few นั้นมีจำนวนมากกว่า few และหลัง A few และ few เป็นคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์

A few/few + Countable Noun (คำนามพหูพจน์ที่นับได้)

ตัวอย่าง:

 • Few people = คนน้อย, ไม่กี่คน
 • A few people = คนน้อย, บางคน
 • Few books = หนังสือไม่กี่เล่ม
 • A few books = หนังสือบางเล่ม
 • Few day = ไม่กี่วัน
 • A few days = บางวัน

A few จะใช้ในประโยคที่ความหมายเชิงบวก มีจำนวนน้อยแต่ก็มีบ้าง

วิธีและตัวอย่างการใช้ Few และ A few

ตัวอย่าง:

 • Lisa has a few friends.
  = ลิซ่ามีเพื่อนน้อย (แต่ก็มีอยู่บ้าง)
 • She has a few eggs in the fridge.
  = เธอมีไข่สองสามฟองในตู้เย็น

Few จะเกี่ยวกับความคิดทางลบ ซึ่งมีความหมายว่า “แทบจะไม่มี” บางทีเราสามารถใช้ very few ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง:

 • Lisa has few friends.
  = ลิซ่ามีเพื่อนน้อย (แทบจะไม่มีเพื่อนเลย)
 • She has few eggs in the fridge.
  = เธอมีไข่ไม่กี่ฟองในตู้เย็น

3 – วิธีการใช้ A few/Few/A little/Little อื่น ๆ ที่น่ารู้

Quite a few (ใช้ในกรณี informal) แปลว่า “จำนวนไม่มาก”

ตัวอย่าง:

 • We’ve got quite a few friends in Chiangmai.
  = เรามีเพื่อนที่เชียงใหม่ค่อนข้างน้อย

Little และ few มีความหมายค่อนข้างเป็นทางการ ในการเขียนแบบไม่เป็นทางการ (เช่น บทสนทนาทั่วไป) เรามักใช้ only a little/few.

ตัวอย่างเช่น:

 • Only a few people can speak English perfectly.
  = มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะ

อย่างไรก็ตาม very little และ very few ก็สามารถใช้ได้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างเช่น:

 • He’s got very little patience and very few friends.
  = เขามีความอดทนน้อยมากและแทบไม่มีเพื่อนเลย

A few/Few/A little/Little ไม่ต้องมีคำนามอยู่หลังเสมอ

เราสามารถละทิ้งคำนาม และใช้แค่ A few/Few/A little/Little ถ้าคำนามนั้นได้พูดถึงอย่างชัดเจนแล้ว

ตัวอย่างเช่น:

 • Some more soup? ~ Just a little, please.
  เอาซุปอีกไหม ~ ขอเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ
 • How many people do you invite to your party? ~ Just a few
  คุณเชิญคนมาเข้าร่วมงานเลี้ยงของคุณกี่คน? ~ ก็มีไม่กี่คน

A little/little สามารถใช้ในรูปแบบประโยคเปรียบเทียบ

ตัวอย่างเช่น

 • How are you? ~ A little better, thanks.
  = เป็นไงบ้าง~ ดีขึ้นนิดหน่อย ขอบคุณนะ
 • The new Iphone is little more beautiful than the old one.
  = ไอโฟนรุ่นใหม่จะสวยกว่ารุ่นเก่านิดหน่อย

A little สามารถใช้แทนคำว่า a bit  นำหน้าคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ ที่มีความหมายเชิงลบ

ตัวอย่างเช่น

 • You must forgive her – she’s a little confused.
  = คุณต้องยกโทษให้เธอ – เธอกำลังสับสนอยู่นิดหนึ่ง
 • They arrived a little late.
  = พวกเขามาถึงช้าไปหน่อย

สรุป little/a little และ few/a few หมายถึงจำนวนน้อยเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกันนิดหนึ่ง little/a little นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้

ส่วน few/a few นำหน้าคำนามพหูพจน์ที่นับได้ จากนั้นเพื่อฝึกฝนและทบทวนวิธีการใช้ few, a few, little, a little เราลองมาทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้กันนะคะ

4 – แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิธีการใช้ A few/Few/A little/Little

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำที่เหมาะสมเพื่อให้ประโยคมีความหมายที่สมบูรณ์

 1. There are (a few /a little) tigers at the zoo.
 2. Let’s talk to Jane. She has (few/ a few) friends.
 3. I have very (little/ a little) time for hanging out with my friends because of the final exam. 
 4. We should try to save (a little/ a few) electricity this month.
 5. (A few/ A little) students passed the exam because it was very difficult.

1. a few     

2. few     

3. little     

4. a little     

5. a few

แบบฝึกหัดที่ 2: เติมคำ “little, a little, few, a few” ในช่องว่าง

 1.  The postman doesn’t often come here. We received ______ letters.
 2.  The snow was getting quite deep. I had ______ hope of getting home that night.
 3. A: I’m having ______ trouble fixing this shelf 
  B: Oh, dear. Can I help you?
 4.  I shall be away for _____ days from tomorrow.
 5. Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ______ ability.
 6. I could speak ______ words of Swedish, but I wasn’t very fluent.
 7. Could I have ______ cream, please?
 8.  Very ______ people were flying because of terrorist activities.
 9. Can you speak English? –  Just ________.
 10.  He gave _________ thought to his future.
 1. The postman doesn’t often come here. We received a few letters.
 2. The snow was getting quite deep. I had  a little hope of getting home that night.
 3. A: I’m having a little trouble fixing this shelf 
  B: Oh, dear. Can I help you?
 4. I shall be away for a few days from tomorrow.
 5. Tony is a keen golfer, but unfortunately he has little ability.
 6. I could speak a few words of Swedish, but I wasn’t very fluent.
 7. Could I have a little cream, please?
 8. Very few people were flying because of terrorist activities.
 9. Can you speak English? –  Just a little.
 10. He gave a little thought to his future.

แบบฝึกหัดที่ 3: เลือก “little, a little, few, a few” เพื่อเติมคำในช่องว่าง

 1. I have _______good friends. I’m not lonely.
 2. There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.
 3. Julie gave us __________apples from her garden. Shall we share them?
 4. There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.
 5. Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.
 6. He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.
 7. We’ve got ____time at the weekend. Would you like to meet?
 8. She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new people
 9. There’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?
 10.  I have _______ water left. There’s enough to share.

1. a few         2. few        

3. a few         4. few         

5. a few         6. little        

7. a little        8. little         

9. a little       10. a little

วิธีการใช้ a few และ few, a little และ little ไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมละ

ทาง Eng Breaking ได้แนะนำไวยากรณ์ส่วนนี้มาให้แล้ว เพื่อช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะไม่ต้องสับสนอีกต่อไป และอย่าลืมถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถลองดูคอร์สเรียนต่าง ๆ ของ Eng Breaking ได้นะคะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *