เอกสาร PDF 24 หน้า และ 44 file audio นี้ประกอบไปด้วย:

  • 509 รูปแบบประโยค ที่ชาวต่างชาติใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันถึง 80%
  • แบ่งออกเป็น 44 หัวข้อ (audio) ที่มักใช้ ช่วยให้คุณกระตือรือร้นในทุกสถานการณ์
  • เอกสารการแปล อังกฤษ-ไทย ช่วยให้คุณใช้บริบทได้ถูกต้องและฟังความหมายที่ผู้พูด พูดเข้าใจ
  • รูปแบบประโยคที่หลากหลาย ช่วยให้คุณกลายเป็นผู้สื่อสารภาษาอังกฤษที่มืออาชีพแบบสุด ๆ…
Download