อนาคตใกล้ : be going to, be about to, V-ing [2024]

อนาคตใกล้

กาลอนาคตอันใกล้คือ “กาลที่ 13” ถัดจากกาลไวยากรณ์พื้นฐาน 12 กาลในภาษาอังกฤษ

ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ:

 • วิธีใช้กาลอนาคตอันใกล้
 • สัญญาณประจำตัว
 • โครงสร้างเป็นกาลอนาคตอันใกล้
 • วิธีแยกแยะระหว่างความตั้งใจและกำลังจะไป
 • อ่านต่อ!

A – กาลอนาคตอันใกล้คืออะไร?

Near Future Tense – be going to เป็นหนึ่งในกาลที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ ใช้เพื่อแสดงแผนการและความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ หากด้วยกาลอนาคตที่เรียบง่าย แผนการและความตั้งใจเกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่พูด การกระทำของกาลอนาคตอันใกล้ล้วนมีเจตนา แผนการ เฉพาะเจาะจง และหลักฐานที่ชัดเจน

เช่น:

I am going to the hospital tomorrow
พรุ่งนี้ฉันจะไปโรงพยาบาล.

อนาคตใกล้

B – โครงสร้างของอนาคตอันใกล้

1 – โครงสร้างของอนาคตอัใกล้

ได้แสดงด้วย 3 รูปแบบ การยืนยัน ประโยคปฏิเสธ และคำถาม รูปแบบ:

แบบฟอร์มประโยค โครงสร้าง ตัวอย่าง
การยืนยัน S + is/am/are + going to + V(inf) He is going to get married in July.
การปฏิเสธ S + is/am/are + not + going to + V(inf) Our parents aren’t coming back today.
คำถาม Is/am/are + S + going to + V(inf)? Are you going to the party tonight?
Wh question Wh + is/am/are + S + going to + V(inf)? What are you going to do ( What are you doing) this evening?

2 -โครงสร้างพาสซีฟของอนาคตอยู่ใกล้ “be going to”

Active: A+be going to +V(inf)+O

Passive: A + be going to + PII (by O)

เช่น:

My father is going to fix my bicycle for me tomorrow
(rพรุ่งนี้พ่อของฉันอาจซ่อมจักรยานให้ฉัน)

My bicycle is going to be fixed by my father the day after.

3 – โครงสร้าง be about to แสดงอนาคตที่ใกล้

โครงสร้าง be about to มีวิธีใช้คล้ายกับ be going แสดงสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 100%

ยืนยัน: S+be about to + V(inf) + O

เช่น:

She is about to leave the town
(เธอจะย้ายจากี่นี่แล้ว)

ปฏิเสธ: S + be not about to + V(inf)+O

เช่น:

Peter is not about to lose this game.
(Peter จะไม่ง่ายที่จะแพ้แกมส์นี้ )

ดูเพิ่มเติม: Past Simple Tense vs Present Perfect Tense ใช้ต่างกันอย่างไร

C -ตัวอย่างของกาลอนาคตใกล้

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ

 • He is going to leave the town next month. (เดือนหน้าเขาจะย้ายออกจากที่นี่).
 • The weather forecast says it is not going to snow tomorrow. (พยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้หิมะไม่ตก ).
ตัวอย่างของกาลอนาคตใกล้:
ตัวอย่างของกาลอนาคตใกล้: The weather forecast says it is not going to snow tomorrow.

D – คำวิเศษสังเกตของกาลอนาคตใกล้

เพื่อสังเกตกาลอนาคตในเวลาเรียน และในเวลาใช้ภาษาอังกฤษ คุณต้องระวังและสังเกตโครงสร้าง be going to บนบริบทและข้อมูล ณ เวลานั้นๆ

กาลอนาคตอันใกล้ยังมีลักษณะเป็นคำวิเศษณ์บอกเวลาในอนาคตเหมือนกาลอนาคตที่เรียบง่าย แต่จะมีหลักฐาน เหตุผล และหลักฐานเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

คำวิเศษบอกเวลากาลอนาคต:

 • In + เวลาที่แน่ชัด: in 2 hours (ใน 2 ชั่วโมง), in 3 weeks (ใน 3 สัปดาห์ ), in 6 months (ในอีก 6 เดือน ).

เช่น:

I am going to New York in 3 weeks.
(ฉันจะไป New York ใน 3 สัปดาห์จะมาถึงนี้ )

 • Tomorrow: พรุ่งนี้

เช่น:

Our grandmother is going to visit us tomorrow.
(พรุ่งนี้ยายของพวกเราจะมาเยี่ยมพวกเรา)

 • Next day (วันต่อมา), next week (สัปดาห์หน้า), next month (เดือนหน้า), next year (ปีหน้า).

เช่น:

They are going to have a baby next year.
(ปีหน้าเขาจะมีลูกอ่อน)

E – วิธีการใช้กาลอนาคตอันใกล้

โครงสร้างbe going to มีสองสามวิธีหลักๆดังนี้:

 • แสองแผนการ หรือสิ่งที่อยากทำในอนาคต

เช่น:

They are going to take a trip to Hoi An next week.
(สัปดาห์หน้าพวกเราจะมีทริปไป Hoi An)

 • แสดงคำทำนายตามหลักฐานและเหตุอันเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน.

เช่น:

Look at the sky! It’s going to rain.
(ดูท้องฟ้าสิ ! ฝนใกล้จะตกแล้ว)

They are going to take a trip to Hoi An next week.
(สัปดาห์หน้าพวกเราจะมีทริปไป Hoi An)

 • หมายเหตุ: โครงสร้าง be going to ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

เช่น:

My parents are going to the countryside to live when they retire.
(พ่อแม่ฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้นเกิดหลังจากเกษียน)

 • “Going to go” สามารถแทนด้วย“going”ได้

เช่น: She is going to go to the library tomorrow.
= She is going to the library tomorrow.
(พรุ่งนี้เธอจะไปห้องสมุด)

ตัวอย่างของกาลอนาคตใกล้: Look at the sky! It's going to rain.
ตัวอย่างของกาลอนาคตใกล้: Look at the sky! It’s going to rain.

F – แยกแยะระหว่างอนาคตที่เรียบง่ายกับอนาคตอันใกล้

ทั้งอธิบายเหตุการณ์และการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกันหลายประการ

ด้านล่างนี้คือบทสรุปของปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณแยกแยะความแตกต่างได้อย่างง่ายดาย

กาลอนาคตอันใกล้ อนาคตเรียบง่าย
วิธีการใช้ – แสดงถึงแผน ความตั้งใจในอนาคต การดำเนินการที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
We are going to visit our teacher tomorrow.
(พรุ่งนี้พวกเราจะไปเยี่ยมคุณครู)
– แสดงคำทำนายตามเหตุและหลักฐานในปัจจุบัน.
เช่น: Look at those dark clouds. It’s going to rain.
(ดูก้อนเมฆดำเหล่านั้นสิ ฝนกำลังมาแล้ว)
อธิบายถึงการตัดสินใจอย่างกะทันหันที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด
เช่น : I will go to the grocery.
(ตอนนี้ฉันจะไปเปิดร้านละ)
– เป็นการทำนายที่คลุมเครือและไม่มีมูลความจริง
เช่น: I think she will get the job.
(ฉันคิดว่าเธอจะได้รับเข้าทำงาน)
– ให้คำแนะนำ
เช่น : Shall we go out for dinner?
(เราออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะ?)
– ทำข้อเสนอขอความช่วยเหลือ
เช่น: Will you please give me a piece of paper? (คุณช่วยกรุณาส่งกระดาษให้ฉันสักแผ่นได้ไหม?)
รูปแบบกริยาปกติ S + be going to + V(inf)
เช่น:
What are you going to do tomorrow?
(พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร?)
S+will/shall+V (inf)
เช่น:
I will go to the library to have some books.
(ฉันอาจจะเข้าห้องสมุดยืมสักสองสามเล่ม)
โครงสร้าง “to be” S + be going to be + Adj/Noun
เช่น:
He is officially going to be a teacher next year.
(ปีหน้าเขาจะได้เป็นครูอย่างเป็นทางการแล้ว)
S+ will/shall + be + Adj/Noun
เช่น:
She will be fine.
(เธอจะดีขึ้นแหละ)

G – แบบฝึกหัดอนาคตที่ใกล้และมีคำเฉลย

1.แปรผันคำให้ถูกต้องในวงเล็บ

1.Our grandparents (visit) _____ our house tomorrow. They have just informed us.

2. I (not/spend) _________my holiday abroad this year.

3. She (buy) a new house next month because she has had enough money.

4. My mother (go)_ out because she is making up her face .

5. They (sell) their old house because they have just bought a new one.

6. Look at the sky! It………………(rain) very heavily!

7. The company (hold)………………a very important meeting next month.

8. “What you______ (do)?”

9. I feel terrible. I think I _(be) sick.

10. I (see) the movie Dream City this evening.

11. “I _ (not/play) soccer this afternoon.”

12. We _________ visit our grandparents this evening.

13. What (wear / you) at the party tonight?

14. Tonight, I (stay) home. I’ve rented a video.

15. The weather forecast says it (not/ snow) tomorrow.

เฉลย :

1. Our grandparents are going to visit our house tomorrow. They have just informed us .

2. I am not going to spend my holiday abroad this year.

3. She is going to buy a new house next month because she has enough money.

4. My mother is going out because she is making up her face.

5. They are going to sell their old house because they have just bought a new one.

6. Look at the sky! It is going to rain very heavily!

7. The company is going to hold a very important meeting next month.

8. “What are you going to do?”

9. I feel terrible. I thinkI am going to be sick.

10. I am going to see the movie Dream City this evening.

11. “I am not going to play soccer this afternoon.”

12. We are going to visit our grandparents this evening.

13. What are you going to wear at the party tonight?

14. Tonight, I’m going to stay home. I’ve rented a video.

15. The weather forecast says it is not going to snow tomorrow.

2. ดูคำให้อยู่ขั้นต้นแล้วเรียงคำให้ถูกต้อง

1. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam

2. they / come/ tomorrow?

3. rains/ it/ he/ home/ if/ stay.

4. I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.

5. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

6. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

7. I/ finish/ my report/ 2 days.

8. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

9. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

10. you/ please/ give/ me/ lift/ station?

เฉลย

1. If you don’t study hard, you won’t pass the final exam

2. Will you come tomorrow?

3. If it’s rain, he will stay at home

4. I’m afraid she won’t be able to come to the party

5. You look so tired, I will bring you something to eat.

6. She hopes that Mary will come to the party tonight.

7. I will finish my report in two days.

8. If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

9. You look tired, so I will bring you something to eat.

10. Will you please give me a lift to the station?

3: เลือกคำตอบที่ถูกต้องในประโยคต่อไปนี้

1.Janet (help)_ me.
A. is going to help
B. are going to help
C. am going to help

2. (he/ drive)__ the car?
A. is he going to drive
B. am he going to drive
C. are he going to drive

3. We (stay)__ at home tonight.
A. are going to stay
B. am going to stay
C. is going to stay

4. (you/ play)__ tennis with Jenny?
A. am you going to play
B. is you going to play
C. are you going to play

5. We (watch)__ a film tonight.
A. am going to watch
B. is going to watch
C. are going to watch

6. (you/ look)_ for a job?
A. are you going to look
B. is you going to look
C. am you going to look

7. (he/ eat out)__ tonight?
A. is he going to eat out
B. am he going to eat out
C. are he going to eat out

8. I completely forget about this. Give me a moment, I………..do it now.
A. will
B. am going
C. is going to

9. Tonight I……….stay at home. I have already told Jimmy to come by and enjoy the new film series with me.
A. be going to
B. will
C. Either A or B

10. I…….fly to Japan next December.
A. am going to
B. will
C. Either A or B

11. If you have any problem, don’t worry. I………help you.
A. will
B. am going to do
C. Either A or B

12. Where are you going?
A. I am going to see a friend.
B. I’ll see a friend.
C. I went to a friend.

13. That’s the phone./ I….answer it.
A. I’ll answer it.
B. I am going to answer it.
C. Either A or B

เฉลย

1. A

2. A

3. C

4. C

5. A

6. A

7. A

8. A

9. B

10. A

11. A

12. A

13. A

4.หาคำผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง

1.Binh is having the salad and the chicken now.

2. Son isn’t playing the piano tonight.

3. S: There’s no coffee left.

– P: Oh! I get some from the shop.

4. Are you going to walking home tonight?

5. The concert is going to finishing early tomorrow evening.

เฉลย

1. is having → will have

2. isn’t playing → isn’t going to play

3. get → will get

4. walking → walk

5. finishing → finish

5.ใส่คำกริยาให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อเติมข้อความต่อไปนี้

Hi, Ben!
I’m writing to you to let you know that I ………….. to Devon. I can’t wait anymore! Everything ………………….. in my life. We want to live in a house near the sea. We …………………….. a big house, because we ……………………. it all weekends. Do you know Devon? If not, you must come to see us. I’m sure you………….. it there.

My wife and I ……………….. new jobs too, because Brighton is too far away and we ………………….. to work for hours every day. We …………… somewhere near our home. My boss doesn’t know about it, but I ……….. him soon. He ………….. me!

I have to go now. Please, write back soon.

Bye for now,

Sam

เฉลย

1. I am going to move

2. Everything is going to change

3. We are not going to buy

4. we are not going to tidy

5. you are going to like

6. My wife and I are going to find

7. we are not going to travel

8. We are going to work.

9. I am going to tell

10. He is going to kill

กาลอนาคตอันใกล้นี้เป็นเรื่องปกติในภาษาอังกฤษ
Mindmap: สรุปกาลอนาคตอันใกล้นี้

ข้างต้นเป็นบทสรุปละเอียดทั้งหมดของ tense อนาคตอันใกล้ที่ทางศูนย์สรุปให้

อนาคตอันใกล้ได้ใช้และเราพบเจอบ่อยๆในทั้งด้านการสื่อสารและการเขียนเรียนงความในภาษาอังกฤษ นี้เป็นบทเรียนที่ง่ายจะช่วยให้คุณเข้าใจและนำไปใช้อย่างมรประสิทธิภาพ

หวังว่าบทความนี้ จะช่วยคุเข้าใจและมีความรู้อย่างครบถ้วนที่สุดของ อนาคตอันใกล้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

อย่าลืมกด like , share บทความและติดตาม Eng Breaking น้าา ทางศูนย์จะมีบทเรียนที่ดีๆให้กับคุณในเร็วๆนี้

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *