589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ - TOP 500+ คำภาษาอังกฤษยอดนิยมที่คุณต้องรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ – วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำความรู้จักกับคู่มือคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลากับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในทั้งหมด 15 หัวข้อดังต่อไปนี้

รับรองว่าการสื่อสารของคุณจะมีความก้าวกระโดดจากจุด ๆ เดิมอย่างแน่นอน

Table of Contents hide

1 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทักทาย 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Hello/ Hi /heˈləʊ/ / /haɪ/ สวัสดี
My /maɪ/ ของฉัน
Name  /neɪm/ ชื่อ
Is * strong /ɪz/ weak /z/ /s/ เป็น อยู่ คือ
I’m ** /ˌaɪˈem/ ฉัน คือ
Today  /təˈdeɪ/ วันนี้
Too /tuː/ เช่นกัน
Well  /wel/ ดี
Long time  /ˈlɒŋ.taɪm/ เวลานาน
Later /ˈleɪ.tər/ ต่อจากนั้น/ ตอนหลัง
(For) ages /ˈeɪ·dʒɪz/ เวลานาน
Meet  /miːt/ เจอกัน
Glad  /ɡlæd/ ยินดี
Card  /kɑːd/ บัตร
Introduce /ˌɪn.trəˈdʒuːs/ แนะนำ
From  /frɑːm/ จาก
See /siː/ ดู
Stay  /steɪ/ ยืนหยัด
Fine /faɪn/ สบายดี
Nice /naɪs/ ดี
You /juː/ /jə/ /jʊ/ คุณ
Good morning /ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/  สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
Good afternoon /ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/  สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
Good evening /ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/  สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
Good day  /ˌɡʊd ˈdeɪ/ สวัสดี (ตลอดวัน)
Good /ɡʊd/ สบายดี
Very well /ˈver.i wel/ สบายดีมาก
Great /ɡreɪt/ เยี่ยม, วิเศษ
So so /səʊ/ ก็งั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hi B, Haven’t seen you for ages. How are you? สวัสดีค่ะคุณ B, นานแล้วไม่เจอกัน คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • B: Pretty good. It’s really nice to see you. You haven’t changed at all. ดีมากค่ะ ดีจังที่ได้เจอคุณ คุณยังเหมือนเดิมเลย
 • A: Neither have you. How’s your family? คุณก็เช่นกัน แล้วครอบครัวสบายดีไหมคะ
 • B: Thanks, everyone is fine. ของคุณค่ะ ทุกคนสบายดีค่ะ
 • A: Where are you going B? คุณ B จะไปไหน ?
 • B: To the library. ฉันจะไปห้องสมุดค่ะ
 • A: It’s great seeing you again. ยินดีมากนะที่ได้เจอกัน
 • B: So am I. I‘ll see you later. เช่นกันค่ะ เดี๋ยวไว้คุยกันที่หลังนะ

2 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Area code /ˈeərɪə kəʊd/ รหัสพื้นที่
Answer phone /ˈɑːn.sə.fəʊn/ เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
Battery  /ˈbætəri/ แบตเตอรี่
Business call /ˈbɪznɪs kɔːl/ การโทรเรื่องธุรกิจ
Country code /ˈkʌntri kəʊd/ รหัสประเทศ
Call box /kɔːl bɒks/ ตู้โทรศัพท์
Cordless phone /ˈkɔːdləs fəʊn/ โทรศัพท์ไร้สาย
Dialling tone /ˈdaɪəlɪŋ təʊn/ เสียงการโทร
Text message  /tɛkst ˈmɛsɪʤ/ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
To leave a message /tuː liːv ə ˈmɛsɪʤ/ เพื่อฝากข้อความ
Telephone number /ˈtɛlɪfəʊn ˈnʌmbə/ หมายเลขโทรศัพท์
To hang up /tuː hæŋ ʌp/ สายหลุด
Phone /fəʊn/ (คำย่อของ telephone) โทรศัพท์
Telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ โทรศัพท์
To ring /tuː rɪŋ/ โทรศัพท์ดัง
To call / to phone /tuː kɔːl/ / /tuː fəʊn/ เรียก
Phone card /fəʊn kɑːd/ บัตรโทรศัพท์
Phone book  /fəʊn bʊk/ สมุดโทรศัพท์
Smartphone  /ˈsmɑːtfəʊn/ สมาร์ทโฟน
Signal /ˈsɪgnl/ สัญญาณ
Message /ˈmes.ɪdʒ/ ข้อความ
Mobile phone /ˈməʊbaɪl fəʊn/ โทรศัพท์มือถือ
Ringtone  /ˈrɪŋtəʊn/ เสียงเรียกเข้า
Wrong number /rɒŋ ˈnʌmbə/ เลขหมายไม่ถูกต้อง
Fault  /fɒlt/ or  /fɑːlt/ ต่อสายผิด
Personal call /ˈpɜːsnl kɔːl/ การโทรส่วนตัว
Smartphone /ˈsmɑːt.fəʊn/ สมาร์ทโฟน
Hang up /hæŋ ʌp/ จบการสนทนา
Miss call  /mɪs kɔːl/ สายที่ไม่ได้รับ

ดูเพิ่มเติม:

100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

เมื่อคุณอยากคุยกับคน ๆ หนึ่งคุณสามารถเริ่มการสนทนาได้ดังนี้

 • Hello, can I speak to …… please? สวัสดีค่ะ ฉันขอคุยกับ ….. หน่อยค่ะ?
 • Hi, is ….. there? สวัสดีค่ะ มี ….. อยู่ที่นั่นไหมคะ?
 • Could I speak to Mr. Ning, please? ฉันสามารถคัยกับคุณ Ning ได้ไหมคะ ?
 • Am I speaking to Mr. Ning? ฉันอยากคุยกับคุณ Ning ได้ไหม?

เมื่อคุณโทรคุยกับคนๆ หนึ่งและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณสามารถใช้ประโยคดังนี้

 • I’m calling about… ฉันโทรหาเพื่อจะคุยเกี่ยวกับ…
 • It’s about… สำหรับเรื่อง…

เมื่อคุณอยากให้คนๆ หนึ่งติดต่อกลับหาคุณ สามารถใช้ประโยคแบบนี้

 • Can I leave a message for him/her? ฉันสามารถฝากข้อความไว้ให้เขาได้ไหม?
 • Could you tell him/her that I called, please? รบกวนคุณแจ้งให้เขาว่ามีฉันติดต่อมาหาได้ไหมคะ?

3 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่อไปช้อปปิ้ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Attendant /əˈten.dənt/ พนักงานผู้ช่วย
Aisle  /aɪl/ ทางเดินระหว่างชั้นสินค้า
Buy /baɪ/ ซื้อ
Bags  /bæɡ/ กระเป๋า
Barcode /ˈbɑː ˌkəʊd/ รหัส
Basket /ˈbæs.kət/ ตะกร้า
Boutique /buːˈtiːk/ ร้านขายเสื้อผ้านำสมัย
Customer /ˈkʌstəmər/ ลูกค้า
Cashier /kæʃˈɪər/ พนักงานเก็บเงิน
Cheap /tʃiːp/ ถูก
Credit card /ˈkredɪt kɑːrd/ บัตรเครดิต
Complaint /kəmˈpleɪnt/ การร้องเรียน
Cash /kæʃ/ เงินสด
Counter /ˈkaʊntər/ เคาน์เตอร์
Cheques /tʃek/ เช็ค
Shopkeeper /ˈʃɒpˌkiːpər/ เจ้าของร้าน
Size /saɪz/ ขนาด
Scale  /skeɪl/ เครื่องชั่ง
Expensive /ɪkˈspensɪv/ เเพง
Reasonable /ˈriːzənəbl/ มีเหตุผล
Receipt /rɪˈsiːt/ ใบเสร็จ
Refund /ˈriːfʌnd/ คืนเงินให้
Queue /kjuː/   คิว
Fitting room /ˈfɪtɪŋ ruːm/ ห้องลองเสื้อผ้า
Out of stock  /aʊt əv stɑːk/   สินค้าหมด
In stock  /ɪn stɑːk/ มีสินค้า
High heels /hai hi:l/ รองเท้าส้นสูง
Shoes /ʃuːz/ รองเท้า
 Jeans /dʒiːnz/ กางเกงยีน
T-shirt /ˈtiːʃɜːt/ เสื้อยืดคอกลม
Trolley /ˈtrɒl.i/ รถเข็น
To go shopping /tu ɡoʊˈʃɑːpɪŋ/ ไปซื้อของ
To order /tuˈɔːrdər/ สั่งของ
To sell /tu sel/ ขาย
Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/ ผู้จัดการ
Elevator  /ˈel.ɪ.veɪ.tər/ ลิฟต์
Gift voucher /ɡɪft ˈvaʊ.tʃər/ บัตรของขวัญ
Purse  /pɜːs/ กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)
Wallet  /ˈwɒl.ɪt/ กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)
Loyalty card  /ˈlɔɪ.əl.ti ˌkɑːd/ บัตรสมาชิกสะสมแต้ม
Notes  /nəʊt/ ธนบัตร
Electrical store /iˈlek.trɪ.kəl stɔːr/ ร้านขายเครื่องใชเไฟฟ้า
Convenience store  /kənˈviː.ni.əns stɔːr/ ร้านสะดวกซื้อ
Department store /dɪˈpɑːt.mənt stɔːr/ ห้างสรรพสินค้า
Bakery  /ˈbeɪ.kər.i/ ร้านขนมปัง
Book shop /bʊk ʃɒp/ ร้านขายหนังสือ

4 –  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงาน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Appointment (date)  /ə’pɔintmənt/   วันที่นัดหมาย
Application form /æplɪ’keɪʃn fɔ:m/ แบบฟอร์มใบสมัคร
Boss /bɔs/ เจ้านาย
Company   /ˈkʌm.pə.ni/ บริษัท
Contract /’kɔntrækt/ สัญญา
Career /kə’riə/ อาชีพ
Colleague /ˈkɒli:g/ เพื่อนร่วมงาน
Director /di’rektə/ ผู้อำนวยการ
Department /di’pɑ:tmənt/ สาขา
Owner /´ounə/ เจ้าของ
Interview /’intəvju:/ สัมภาษณ์
Job  /dʒɔb/ งาน
Job description  /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/ รายละเอียดงาน
Full-time /ˌfʊl ˈtaɪm/ เต็มเวลา
Part-time  /´pa:t¸taɪm/ ไม่เต็มเวลา
Overtime  /´ouvətaim/ ล่วงเวลา
Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/ วันที่เริ่ม
Meeting  /’mi:tiɳ/ ประชุม
Manager /ˈmænәdʒər/ ผู้จัดการ
Working hours  /ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz/ ชั่วโมงทำงาน
Salary /ˈsæləri/ เงินเดือน
Salary increase /ˈsæləri  ɪnˈkriːs/ การขึ้นเงินเดือน
Security  /sɪˈkjʊrəti/ ความปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hello B. You look tired. What happened? สวัสดีค่ะบี, คุณดูเหนื่อยจัง มีเรื่องอะไรหรือเปล่า?
 • B: My new job is so hard. I often make mistakes. I think I can’t do it. งานที่ฉันทำมันยากมากเลยค่ะ ฉันผิดบ่อยมาก ฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้เลย
 • A: Don’t worry about it. Do your best, and you’ll get it, I believe in you. อย่ากังวลมากนะ คุณทำได้ดีแล้ว ฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้
 • B: You are so kind to me. คุณดีกับฉันจังเลย
 • A: Let me know if there is anything else I can do for you. บอกฉันได้นะถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยอะไร
 • B: Many thanks, I really appreciate it! ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ!
 • A: You’re welcome. ยินดีค่ะ
รายการคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในที่ทำงาน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงานที่จะพลาดไม่ได้

5 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Airport /ˈeə.pɔːt/ สนามบิน
Air ticket /eər ˈtɪk.ɪt/ ตั๋วเครื่องบิน
Arrive /əˈraɪv/ มาถึง
Airline schedule /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/ ตารางเที่ยวบิน
Accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/  ที่พัก
Boarding Card/ Pass /ˈbɔːrdɪŋ kɑːrd/ /pæs/ บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
Baggage Tag /ˈbæɡɪdʒ/ /tæɡ/ ป้ายติดกระเป๋า
Check-in /tʃek – ɪn/ การลงทะเบียนเข้าพัก/โดยสารยานพาหนะ 
Deposit /dɪˈpɒzɪt/ วางมัดจำ
Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ จุดหมายปลายทาง
Departure lounge /dɪˈpɑː.tʃə ˌlaʊndʒ/ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
One way trip /wʌn weɪ trɪp/ เดินทางแบบเที่ยวเดียว
Round trip /ˌraʊnd ˈtrɪp/ การเดินทางทั้งไปและกลับ
Itinerary /aɪˈtɪnərəri/ แผนการเดินทาง
Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊə(r) การท่องเที่ยวแบบครบวงจร
International flight /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl flaɪt/ เที่ยวบินระหว่างประเทศ
High season /haɪ ˈsiːzn/ ฤดูท่องเที่ยว
Low Season /ləʊˈsiːzn/  ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว
Passport /ˈpɑːs.pɔːt/ or /ˈpæs.pɔːrt/  หนังสือเดินทาง
Ferry /ˈfer.i/   ท่าข้ามฟาก, เรือข้ามฟาก 
Flight /flaɪt เที่ยวบิน
Public transport /ˌpʌb.lɪk ˈtræn.spɔːt/ การขนส่งสาธารณะ
Journey   /ˈdʒɜː.ni/ การเดินทาง
Luggage /ˈlʌɡ.ɪdʒ/ กระเป๋าเดินทาง
Location  /ləʊˈkeɪ.ʃən/ สถานที่ตั้ง
Trip /trɪp/ การเดินทาง
Travel  /ˈtræv.əl/ ท่องเที่ยว
Tax /tæks/ ภาษี
Souvenir /ˌsuː.vənˈɪər/  or /ˌsuː.vəˈnɪr/ (n) ของที่ระลึก
Route  /ruːt/ เส้นทางการเดินทาง
Tourism  /ˈtʊə.rɪ.zəm/ การท่องเที่ยว/ ธุรกิจท่องเที่ยว
Flight number /flaɪtˈnʌm.bər/ เที่ยวบิน
Window seat /ˈwɪn.dəʊ ˌsiːt/ ที่นั่งข้างหน้าต่าง
Stopover /ˈstɒpˌəʊ.vər/ แวะจอด
Gate /ɡeɪt/ ประตูขึ้นเครื่องบิน
Immigration /ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Flight delay /flaɪt dɪˈleɪ/ เลื่อนเวลาขึ้น – ลงเครื่อง
Visa /ˈviː.zə/ ตราประทับบนหนังสือเดินทาง
Standby /ˈstænd.baɪ/ ผู้สำรองที่นั่งจากคนที่อาจสละสิทธิ์
First class ˌfɜːst ˈklɑːs/ ตั๋วชั้นที่หนึ่ง
Economy class /ɪˈkɒn.ə.mi ˌklɑːs/ ตั๋วชั้นประหยัด
Business class /ˈbɪz.nɪs ˌklɑːs/ ตั๋วชั้นธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม:

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว “ที่ควรรู้”

ประยุกต์คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการตั้งประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มักจะใช้บ่อย

 • May I have your passport, please? (ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยได้ไหม?)
 • Is anybody else traveling with you? (มีใครที่ไปเที่ยวด้วยกับคุณไหมคะ?)
 • How many bags are you checking? (คุณอยากฝากกระเป๋ากี่ใบคะ?)
 • Would you like a window or an aisle seat? (คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดินคะ?)
 • This is your boarding pass. (นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ)
 • Is the flight on time? (เป็นเที่ยวบินตรงเวลา?)
 • The flight will be delayed for … minutes/hours (เที่ยวบินจะล่าช้าเป็นเวลา…นาที/ชั่วโมง)
 • Please mark this bag as ‘fragile’. (โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’)

ประยุกต์ใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในบทสนมนาดังนี้

 • เจ้าหน้าที่Welcome. May I have your passport, please?  ยินดีต้อนรับ ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม?
 • ลูกค้าHere you are. นี่ค่ะ
 • เจ้าหน้าที่Are you traveling alone or with anyone else?  คุณเดินทางคนเดียวหรือไปกับคนอื่นด้วยคะ
 • ลูกค้าI’m traveling alone. ฉันกำลังเดินทางคนเดียว
 • เจ้าหน้าที่How many bags are you checking?  คุณมีกระเป๋ากี่ใบคะ
 • ลูกค้าOnly this one, Please mark this bag as ‘fragile’ มีเพียงใบเดียวนี้ โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’
 • เจ้าหน้าที่Ok, Please place your bag here. Would you like a window or an aisle seat?  โอเคค่ะ กรุณาวางกระเป๋าของคุณที่นี่ คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดิน?
 • ลูกค้าI would like a window seat, please. ฉันขอนั่งติดหน้าต่างค่ะ
 • เจ้าหน้าที่OK. This is your boarding pass. The gate number is 2. นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ หมายเลขเกต 2 
 • ลูกค้าThank you.  ขอบคุณ
 • เจ้าหน้าที่You’re welcome. ยินดีตอนรับค่ะ

6 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Backache /ˈbæk.eɪk/ ปวดหลัง
Blister /ˈblɪs.tər/ แผลพอง
Boil /bɔɪl/ ลวก
Bruise /bruːz/ แผลถลอก
Cancer /ˈkæn.sər/ มะเร็ง
Concussion /kənˈkʌʃn/ การกระแทกกระเทือน
Cough /kɒf/ ไอ
Disease /dɪˈziːz/ โรค
Earache /ˈɪə.reɪk/ ปวดหู
Fatigue /fəˈtiːɡ/ เพลีย
Fracture /ˈfræk.tʃər/ แตกหัก
Pill /pɪl/ เม็ด
Temperature  /´temprətʃə/ อุณหภูมิ
Injection  /in’dʤekʃn/ การฉีด
Pregnant   /ˈpɹɛɡnənt/ ตั้งครรภ์
Allergy /´ælədʒi/ โรคภูมิแพ้
Flu /fluː/ ไข้
Fever /ˈfiːvɚ/ ไข้
Insomnia /in´sɔmniə/ โรคนอนไม่หลับ
Headache  /ˈhɛdeɪk/ อาการปวดหัว
Exercises /ˈek.sə.saɪz/ การออกกำลังกาย
Diet  /ˈdaɪ.ət/ การควบคุมอาหาร
Diagnose  /ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/ การวินิจฉัยโรค
Treatment /ˈtriːt.mənt/ การดูแล
Prescription / Rx. /prɪˈskrɪp.ʃən/ ใบสั่งยา
Backache /ˈbæk.eɪk/  ปวดหลัง

7 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับงานอดิเรก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Cooking /ˈkʊk.ɪŋ/ ทำอาหาร, ทำกับข้าว
Cosplay /ˈkɒz.pleɪ/ แต่งคอสเพลย์
Draw /drɔː/ วาดภาพ
Gardening /ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ ทำสวน, ตกแต่งสวน, ปลูกต้นไม้
Painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ วาดรูปภาพ
Reading /ˈriː.dɪŋ/ การอ่าน, อ่านหนังสือ
Sing /sɪŋ/ ร้อง (เพลง)
Hobby  /ˈhɒb.i/ งานอดิเรก
Like /laɪk/ ชอบ
Love /lʌv/ รัก
Enjoys /ɪnˈdʒɔɪ/ สนุกกับการ
Go swimming /gəʊ ˈswɪmɪŋ/ ไปว่ายน้ำ
Go partying /gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/ ไปปาร์ตี้
Go shopping  /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ ไปซื้อของ
Go for a walk /gəʊ fɔːr ə wɔːk/ ไปเดินเล่น
Go to the pub /gəʊ tuː ðə pʌb/ ไปที่ผับ
Listen to music /ˈlɪs.ən tə ˈmjuː.zɪk/ ฟังเพลง
Take photographs /teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ ถ่ายรูป
Sing  /sɪŋ/ ร้องเพลง
Sleep  /sli:p/ นอน
Surf net  /sɜːf nɛt/ ท่องเน็ต/ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
Play sports  /pleɪ spɔːts/ เล่นกีฬา
Read books  /ri:d bʊks/ อ่านหนังสือ
Gardening /ˈɡɑːr.dən/ การทำสวน
Want /wɑːnt/ ต้องการ

Hi, I’m Ning, I’m from Japan. My favorite hobby is painting and playing piano in my spare time.

After completing my homework, I usually spend lots of my free time playing piano and painting. My parents saw lots of my paintings, and decided to send me to an art center.

I have been studying how to play piano at that center for 2 years. And I learn pain by myself, I am just attracted to art.

Now, I really enjoy playing piano and participate in inter-school competitions.

แปล 

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อหนิง มาจากญี่ปุ่น งานอดิเรกของฉันคือวาดรูปและเล่นเปียโนในเวลาว่าง

หลังจากทำการบ้านเสร็จเรียบร้อย ฉันมักจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อวาดรูปและเล่นเปียโน พ่อแม่ของฉันเคยเห็นหลายรูปที่ฉันวาด และตัดสินใจที่จะส่งฉันไปที่ศูนย์ศิลปะ

ฉันเรียนเปียโนที่ศูนย์แห่งนี้มา 2 ปีแล้ว และฉันเรียนวาดรูปด้วยตัวเอง งานศิลปะดึงดูดฉัน

และ ตอนนี้ฉันสนุกกับการเล่นเปียโนและมีส่วนร่วมในการแข่งขันระหว่างโรงเรียน

ไม่พลาดกับบทความนี้:

เปิดคลังคำศัพท์ 1000+ คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ จำหนึ่งได้ถึงสอง

8 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับอาหารการกิน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Bowl /boʊl/ ถ้วย
Beans  /biːnz/ ถั่ว
Noodles /ˈnuːdlz/ ก๋วยเตี๋ยว
Spicy  /ˈspaɪsi/ รสจัด/ รสเผ็ด
Sweet /swiːt/  หวาน
Salty /ˈsɔːlti/ รสเค็ม
Salad /ˈsæləd/ สลัด
Tasty /ˈteɪsti/ รสอร่อย
Napkin /ˈnæpkɪn/ ผ้าเช็ดหน้า
Glass /ɡlæs/ แก้ว
Plate /pleɪt จาน
Chopsticks /ˈtʃɑːpstɪkz/ ตะเกียบ
Vegetable /ˈvedʒtəbl/  ผัก
Wine /waɪn/ เหล้า
Alcohol /ˈælkəhɔːl/ แอลกอฮอล์
Smoothie /ˈsmuːði/ น้ำผลไม้ ปั่น
Cocktail /ˈkɑːkteɪl/ ค็อกเทล
Iced tea / aɪst tiː/ ชาเย็น
Milk /mɪlk/ นม
Food  /fuːd/  อาหาร
Breakfast  /ˈbrek.fəst/ อาหารเช้า
Lunch /lʌntʃ/ อาหารกลางวัน
Dinner /ˈdɪn.ər/ อาหารเย็น
Cheese  /tʃiːz/ เนยแข็ง
Scallop /ˈskɒl.əp/ หอยแครง
Shrimp /ʃrɪmp/ กุ้ง
Sausage /ˈsɒs.ɪdʒ/ ไส้กรอก
Egg /eɡ/ ไข่
Soup /suːp/ น้ำซุป
Seafood  /ˈsiː.fuːd/ อาหารทะเล
Honey  /ˈhʌn.i/  น้ำผึ้ง
Meat /miːt/  เนื้อสัตว์
Pork /pɔːk/ เนื้อหมู
Beef /biːf/  เนื้อวัว
Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/  เนื้อไก่

9 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงหนัง 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Action /ˈæk.ʃən/ แอ็คชั่น
Adventure /ədˈven.tʃər/  ผจญภัย
Animation /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/ แอนิเมชั่น
Musical  /ˈmjuː.zɪ.kəl/ ดนตรี
Crime /kraɪm/ อาชญากรรม
Director  /di’rektə/ ผู้อำนวยการ
Screen /skri:n/ จอภาพ
Entertainment   /,entə’teinmənt/ การบันเทิง
Trailer  /’treilə/ ภาพยนตร์โฆษณา
Movie star /’mu:vi  stɑ:/ ดาราภาพยนตร์
Cartoon /kɑ:’tu:n/ การ์ตูน
Action movie /’ækʃn /’mu:vi/ ภาพยนตร์แอคชั่น
Horror movie  /’hɔrə/’mu:vi/ ภาพยนต์สยองขวัญ
Adventure movie  /əd’ventʃə ‘mu:vi/ หนังผจญภัย
Comedy  /’kɔmidi/ หนังตลก
Documentary /’dɔkju’mentəri/ หนังสารคดี
Romance movie  / rə’mæns ‘mu:vi/ ภาพยนตร์โรแมนติก
Character  /’kæriktə/ ตัวละคร
Background  /’bækgraund/ พื้นหลัง
Film premiere /film ‘premjrə/ ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์

10 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับเรื่องกีฬา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Sport /spoːt/ กีฬา
Favorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/ or  /ˈfeɪ.vər.ət/ โปรด
Play /pleɪ/  เล่น
Arena /ə’rinə/ สังเวียน
Aerobics /ɛˈroʊbɪks/ แอโรบิค
Basketball /ˈbæskətˌbɔl/ บาสเกตบอล
Boxing /ˈbɑksɪŋ/ มวย
Chess /tʃɛs/ หมากรุก
Jogging /ˈdʒɑɡɪŋ/ วิ่งออกกำลังกาย
Swimming /ˈswɪmɪŋ/ สระว่ายน้ำ
Weightlifting  /ˈweɪtˌlɪftɪŋ/ การยกน้ำหนัก
Football pitch /fʊt,bɔl pɪʧ/ สนามฟุตบอล
Gym /dʒɪm/ โรงยิม / สถานที่ออกกำลังกาย
Tennis court /‘tɛnɪs koʊrt/ สนามเทนนิส
Stadium /steɪdiəm/ สนามกีฬา
Boxing ring /bɑksɪŋ rɪŋ/ เวทีมวย
Ice rink /aɪs rɪŋk/ ลานสเก็ตน้ำแข็ง
Fan  /fæn/ พัดลม / แฟนคลับ

ตัวอย่างบทสนมนา

 • A: Hi B, What is your favorite sport? สวัสดีบี กีฬาโปรดของคุณคืออะไร?
 • B: My favorite sport is soccer. How about you? กีฬาที่ฉันชอบคือฟุตบอล แล้วคุณละคะ ?
 • A: I like Swimming and Chess. ฉันชอบว่ายน้ำและหมากรุก
 • B: Wow, Swimming is good for health, I like it too. ว้าว, การว่ายน้ำดีต่อสุขภาพ ฉันก็ชอบเหมือนกัน
 • A: How often do you work out? คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?
 • BI go to the pool once a week. ฉันไปสระว่ายน้ำสัปดาห์ละครั้ง
 • B: What is the most popular sport in ThaiLand do you think? คุณคิดว่ากีฬายอดนิยมที่สุดในไทยแลนด์คืออะไร? 
 • A: I definitely think Muay Thai is. ฉันว่าเป็นมวยไทยแน่นอน
 • B: Yeb, I think so. There are millions of crazy Muay Thai fans in ThaiLand. ใช่ฉันคิดอย่างนั้น มีคนเป็นล้าน ๆ คนที่คลั่งไคล้ในกีฬามวยไทบ
 • A: Who is the most Muay Thai fighter in Thailand? ใครเป็นนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย?
 • B: He is Buakaw Banchamek, he’s very strong and has a lot of fans. เขาคือบัวขาว บัญชาเมฆ เขาแข็งแกร่งมากและมีแฟนคลับจำนวนมาก

ดูบทความนี้เลย :

A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

11 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงเรียน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Black board /blæk bɔːd/ กระดานดำ
Break /bɹeɪk/ หยุด
Certificate /sərˈtɪfɪkət/  ใบรับรอง
Class /klɑːs/ ชั้น
Computer room  /kəmˈpjuː.tər ruːm/ ห้องคอมพิวเตอร์
Course book /kɔːs bʊk/   หนังสือแบบเรียน
Canteen /kænˈtiːn/  โรงอาหาร
classroom /ˈklɑːs.ruːm/ ห้องเรียน ชั้นเรียน
Chair  /tʃeər/ เก้าอี้
Desk /desk/  โตะ
Drop-out  /drɒp aʊt/ หนีเรียน
Half term  /ˌhɑːfˈtɜːm/  ครึ่งเทอม
Head boy /hed bɔɪ/ ตัวแทนโรงเรียน (ผู้ชาย)
Head girl /hed ɡɜːl/ ตัวแทนโรงเรียน (ผู้หณิง)
Head teacher /hedˈtiː.tʃər/ ครูใหญ่
High school  /ˈhaɪ ˌskuːl/ มัธยม
Kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/  โรงเรียนอนุบาล
Primary school /ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/ โรงเรียนประถม
Lesson /ˈlɛs(ə)n/ บทเรียน
Library /ˈlaɪbɹəɹɪ/ ห้องสมุด
Monitor /’mɒnɪtə(ɹ)/ หัวหน้าในห้องเรียน
School meal /skuːl mɪəl/ มื้ออาหารของโรงเรียน
Term /tɜːm/ เทอม
Eraser /ɪˈreɪ.zər/ ยางลบ
Ink /ɪŋk/ หมึก
Paint /peɪnt/ สี
Notebook /ˈnəʊt.bʊk/ สมุดบันทึก
Paper /ˈpeɪ.pər/ กระดาษ
Pencil  /ˈpen.səl/ ดินสอ
School bag  /ˈskuːl.bæɡ/ กระเป๋านักเรียน

12 –  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อครอบครัว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Parents /ˈpeərənt/ พ่อแม่/ ผู้ปกป้อง
Father  /ˈfɑː.ðər/ พ่อ
Mother      /ˈmʌð.ər/   แม่
Granddaughter    /ˈɡræn.dɔː.tər/ หลานสาว
Sister       /ˈsɪs.tər/ น้องสาวหรือพี่สาว
Daughter  /ˈdɔː.tər/  ลูกสาว
Son     /sʌn/ ลูกชาย
Girlfriend  /ˈɡɜːl.frend/  แฟน (ผู้หญิง)
Boyfriend /ˈbɔɪ.frend/  แฟน (ผู้ชาย)
Child     /tʃaɪld/   ลูก/ เด็ก
Cousin    /ˈkʌz.ən/    ลูกพี่ลูกน้อง
Uncle        /ˈʌŋ.kəl/  ลุง
Wife   /waɪf/   ภรรยา
Husband  /ˈhʌz.bənd/     สามี
Sister-in-law     /ˈsɪs.tə.rɪn.lɔː/  น้องสะใภ้
Brother-in-law    /ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː/ พี่เขย
Daughter-in-law  /ˈdɔː.tər.ɪn.lɔː/ ลูกสาวบุญธรรม
Partner     /ˈpɑːt.nər/  คู่สามีหรือภรรยา

ตัวอย่างบทสนมนา

A: Hi B, Long time no see. How are you?
สวัสดี B ไม่ได้เจอกันนาน คุณเป็นอย่างไรบ้าง?
B: Hello A, I’m fine, How’s the family? How’s everybody doing? 
สวัสดีค่ะ ฉันสบายดี ครอบครัวของคุณเป็นไงบ้าง ทุกคนสบายดีไหมครับ
A: Very well, thank you. Do you want to see pictures of my family? 
สบายดีค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ คุณอยากดูรูปครอบครัวของฉันไหม?
B: Yes, of course…. What a big family! Do you stay with your parents?
แน่นอนครับผม… เป็นครอบครัวใหญ่จัง! ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่ไหมครับ
A: Right now, no. ตอนนี้ไม่ค่ะ
B: Oh. Where do they live? โอ่ งั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
A: They are living in my hometown- Chiang Mai
พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของฉัน – เชียงใหม่
B: Does your family usually have dinner together?
ครอบครัวของคุณทานอาหารเย็นด้วยกันไหม?
A: Yes, we do. We often meet on weekends and public holidays
ก็มีค่ะ เรามักจะพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการค่ะ

13 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับการสนทนาที่ธนาคาร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการสนทนาที่ธนาคาร
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Account /əˈkaʊnt/ บัญชี
Bank /bæŋk/ ธนาคาร
Internet bank /ˈɪn.tə.net bæŋk/ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
Bank Account /bæŋk əˈkaʊnt/  บัญชีธนาคาร
Balance /ˈbæl.əns/ ยอดคงเหลือ
Branch /brɑːntʃ/ สาขา
Personal Account /ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/  บัญชีส่วนตัว
Deposit Account /dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/  บัญชีเงินฝาก
Saving Account /ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/  บัญชีออมทรัพย์
Credit Card /ˈkred.ɪt ˌkɑːd/ บัตรเครดิต
Bank loan  /bæŋk ləʊn/ สินเชื่อธนาคาร
Bill /bɪl/ บิล
Cash  /kæʃ/ เงินสด
Counter   /ˈkaʊn.tər/ เคาน์เตอร์
Credit history  /ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/ ประวัติเครดิต
Credit Card /ˈkred.ɪt ˌkɑːd/ บัตรเครดิต
Deposit /dɪˈpɒz.ɪt/ วางมัดจำ
Depositor /dɪˈpɒz.ɪ.tər/ ผู้ฝากเงิน
Debit Card /ˈdeb.ɪt ˌkɑːd/ บัตรเดบิต
Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ แลกเปลี่ยน
Interest rate /ˈɪn.trəst ˌreɪt/ อัตราดอกเบี้ย
Mortgage  /ˈmɔː.ɡɪdʒ/ จำนอง
Potential investor /pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/ นักลงทุนที่มีศักยภาพ
Risk  /rɪsk/  เสี่ยง
Interest /ˈɪn.trəst/ ดอกเบี้ย
Signature /ˈsɪɡ.nə.tʃər/ ลายเซ็นต์

14 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อกิจกรรมประจำวัน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Brush your teeth  /brʌʃ/ /ti:θ/ แปรงฟัน
Comb the hair  /koum ðə heə / หวีผม
Eat out  /iːt aʊt/ รับประทานอาหารนอกบ้าน
Finish working /’finiʃ ˈwəːkɪŋ/  ทำงานให้เสร็จ
 Get up  /get Λp/ ตื่นนอน
Have a bath  /hæv ə ‘bɑ:θ/  อาบน้ำ
Have breakfast /hæv‘brekfəst/ รับประทานอาหารเช้า
Make breakfast /meik ‘brekfəst/ ทำอาหารเช้า
Play outside /pleiˈautsaid/ เล่นข้างนอก
To drink /tə driɳk/ ดื่ม
Wash the dishes /wɔʃ ðə dɪʃ/  ล้างจาน
Watch television /wɔtʃ ‘teli,viʤn   ดูโทรทัศน์
Set the alarm /set ðə ə’lɑ:m/  ตั้งนาฬิกาปลุก
Relax /rəˈlӕks/ ผ่อนคลาย
Wake up /ˈweɪk.ʌp ˌkɔːl/ ตื่นนอน
Study /ˈstʌd.i/ เรียน
Go home /ɡəʊ həʊm/ กลับบ้าน
Get home /ɡet həʊm/ ไปถึงที่บ้าน
Get dressed /ɡet  /drest/ แต่งตัว
Shower (take a shower) /ʃaʊər/ อาบน้ำโดยฝักบัว

ตัวอย่างบทความเล่าเรื่องประจำวัน

I am a primary school student, I usually wake up at 5 o’clock in the morning to prepare my uniform and have breakfast.

After having breakfast, I change my clothes and brush my teeth, then my father takes me to school.

My school starts at 7 o’clock. My favorite activities are playing games and swimming

เเปลว่า

นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน ปกติฉันตื่นตอน 5 โมงเช้าเพื่อเตรียมเครื่องแบบและทานอาหารเช้า

หลังจากทานอาหารเช้าฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าและแปรงฟัน เเล้วหลังจากนั้นพ่อก็พาฉันไปโรงเรียน

โรงเรียนของฉันเริ่มเรียนตอน 7 โมงเช้า กิจกรรมที่ฉันโปรดปรานคือเล่นเกมและว่ายน้ำ

15 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Slim  /slɪm/ ผม
Fat  /fæt/ อ้วน
Well-built  /wel ‘bɪlt/  แข็งแรง
Long /lɒŋ/ ยาว
Oval /ˈəʊ.vəl/ เป็นรูปไข่
Round /raʊnd/  กลม
Short /ʃɔːt/ สั้น
Tall /tɔːl/ สูง
Medium-height  /ˈmiː.di.əm/ / haɪt/ ความสูงระดับปานกลาง
Young /jʌŋ/ วัยรุ่น
Old /əʊld/ เก่า
Short black /ʃɔːt/  /blæk/ ผมสีดำ
Bald  /bəʊld/  หัวโล้น
Dark-skinned  /dɑːk/ /skɪnd/ ผิวสีเข้ม
Yellow-skinned /ˈjel.əʊ/  /skɪnd/ ผิวสีเหลือง
Head /hed/ หัว/ ศีรษะ
Eye  /aɪ/ ตา
Bones /boʊn/ กระดูก
Lip /lɪp/ ฝีปาก
Shoulder /ˈʃoʊl.dɚ/ ไหล่

เคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้นานๆ ก็คือหลังจากเรียนคำใดคำหนึ่งไปแล้ว คุณควรพยายามฝึกใช้ศัพท์นั้นให้บ่อย เช่นการตั้งประโยคสั้น หรือสร้างบทสทมนากับคำศัพท์นั้น

บางคนก็เลือกวิธีการจำคำศัพท์ใหม่คือเรียนคำตรงข้ามและคำที่มีความหมายคล้าย ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกัน แต่ละคนก็จะมีแนวคิดและลักษณะการเรียนที่ไม่ได้เหมือนกัน

ดังนั้นคุณสามารถลองดูไปหลาย ๆ วิธีในการเรียนว่าตัวเองเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบไหนมากสุด

คุณอาจต้องการที่จะเห็น:

278 คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

16 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับบ้าน

ต่อไปเราจะนำหมู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บ้าน “House” มาเรียนรู้ด้วยกัน และรอบๆบริเวณบ้าน ว่ามีห้องอะไรบ้าง หรือสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเป็นตัวบ้านเรียกว่าอะไรกันบ้างตามตารางดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
attic /’ætik/ ห้องใต้หลังคา
basement /’beismənt/ ห้องใต้ดิน
bathroom /’bɑ:θrʊm/ ห้องน้ำ
bedroom /’bedrʊm/  ห้องนอน
door /dɔ:[r]/ ประตู
fireplace /’faiəpleis/ เตาผิงไฟ
gate /geit/ ประตูรั้ว
house /haʊs/ บ้าน
window /’windəʊ/ หน้าต่าง
yard /ja:d/ ลานบ้าน
kitchen /’kit∫in/ ห้องครัว
toilet /’tɔilit/ ห้องส้วม
parlor /’pɑ:lə[r]/ ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
office /ɒfis/ ห้องทำงาน
wall /’wɔ:l/ กำแพง,ผนัง,เขื่อน
pillar /’pilə[r]/ เสา,เสาหิน
garden /’gɑ:dn/ สวน,ไร่ผัก
room /ru:m/ ห้อง

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

 • I saw her through the window. ฉันเห็นเธอผ่านหน้าต่าง
 • A small garden at the front of the house. สวนเล็กๆหน้าบ้าน
 • A smell of burning was coming from the kitchen. กลิ่นไหม้มาจากในครัว
 • He knocked loudly on the door. เขาเคาะประตูเสียงดัง

17 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับร่างกาย (Body Part)

อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ จะประกอบไปด้วย อวัยวะภายใน และอวัยวะภายนอก

เอ๊ะ! แต่เพื่อนๆ ทราบกันไหมคะ อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายเรานั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้าง?

มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยจ้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
body /’bɒdi/ ร่างกาย
head   /hed/  ศรีษะ
eye  /’ai/  ตา
ear  /iə/   หู
shoulder /∫əʊldə[r]/  บ่า,ไหล่
leg  /leg/  ขา
toe  /təʊ/  นิ้วเท้า
palm  /pɑ:m/ ฝ่ามือ
arm   /ɑ:m/  แขน
mouth /maʊθ/   ปาก
navel  /’neivəl/   สะดือ
foot /fʊt/   เท้า
eyelash /’ailæ∫/   ขนตา
nose  /nəʊz/ จมูก
cheek  /t∫i:k/  แก้ม
chin  /’t∫in/ คาง
teeth   /ti:θ/    ฟัน(หลายซี่)
tongue  /tʌŋ/ ลิ้น
finger  /’fiηgə[r]/ นิ้วมือ
back   /bæk/    หลัง
heel /hi:l/ ส้นเท้า
organ /’ɔ:gən/  อวัยวะ
heart   /hɑ:t/  หัวใจ
kidney   /’kidni/   ไต
vulva  /’vʌlvə/    ปากช่องคลอด
penis /’pi:nis/  องคชาต
ovary  /’eʊvəri/   รังไข่
stomach  /’stʌmək/ กระเพาะอาหาร

18 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

ชีวิตของเราในตอนเช้านั้นเริ่มตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ กินข้าว ขับรถ ทำงาน และนอน นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำในทุกๆวัน

วันนี้บริติช เคานซิล มีเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ Daily Routine หรือกิจวัตรประจำวันที่คุณต้องเจอในทุกๆ วันให้คุณได้เตรียมพร้อมเสริมความแข็งแกร่งในทักษะภาษาอังกฤษ ได้ง่ายๆ ผ่านบทความจากบริติช เคานซิล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย
Wake up ตื่นนอน
Get up ลุกจากเตียง
 Make the bed เก็บที่นอน
Take a shower/bath อาบน้ำ
Get dressed แต่งตัว
Have breakfast กินอาหารเช้า
Read the news อ่านข่าว
Listen to the radio ฟังวิทยุ
Go to school ไปโรงเรียน
Go to work รอรถโดยสาร
Take a taxi ขึ้นแท็กซี่
Work ทำงาน
Study เรียนหนังสือ
Do the cleaning ทำความสะอาด
Do the washing ซักเสื้อผ้า
Have a break หยุดพัก
Go shopping ไปซื้อของ
Do the cooking ทำอาหาร
Wash the dishes ล้างจาน
Phone people โทรศัพท์
Watch TV ดูทีวี
Have a walk เดินเล่น
Surf the net เล่นอินเตอร์เน็ต
Go to bed เข้านอน
Take a taxi ขึ้นรถแท็กซี่
Get dressed แต่งตัว
Dry my hair เป่าผม

ไม่พลาดกับบทความนี้:

คำศัพท์ วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน คำแปล ฉบับเต็ม

19 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับ การขนส่ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
driver   /’draivə[r]/  คนขับรถ
station /’stei∫n/   สถานี
railway station สถานีรถไฟ
express way ทางด่วน
highway /’haiwei/   ทางหลวง
bus stop  /’bʌs stɒp/   ป้ายรถเมล์
to change /tə t∫eindʒ/   เปลี่ยน
traffic  /’træfik/  การจราจร
traffic sign   /’træfik ‘sain / เครื่องหมายจราจร
boat/ship /bəʊt/     /∫ip/  เรือ
coach  /’kəʊt∫ / รถทัวร์
airport /’eəpɔt/ สนามบิน
taxi /’tæksi/  รถแท็กซี่
tricycle  /’traisikl/  รถสามล้อถีบ
bus journey /bʌs ‘dʒɜ:ni/ ระยะทาง
route   /’ru:tmɑ:t∫/    เส้นทาง
traffic jam /’træfikdʒæm/   การจราจรติดขัด/รถติด
 1. Excuse me mam, where do I get on the bus?
  ขอประทานโทษนะคะ คุณผู้หญิง ไม่ทราบว่าฉันจะขึ้นรถเมล์ได้ตรงไหนคะ?
 2. Excuse me sir, Which is the bus number to go to Lumpini Park?
  ขอประทานโทษนะคะ คุณผู้ชาย ,ไม่ทราบว่าฉันต้องนั่งรถเมลล์รถเมลล์สายใหนไปสวนลุมพินีคะ?
 3. Where is the bus stop?
  ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนคะ?
 4. Does the bus number twenty six pass chatuchak market?
  รถเมลล์โดยสารหมายเลข 26 ผ่านตลาดนัดสวนจตุจักรไหมคะ?
 5. Are there any sightseeing city bus?
  มีรถบัสโดยสารสำหรับนั่งชมทัศนียภาพในเมืองไหมคะ?
 6. I want a ticket, please.
  ขอตั๋วใบนึงค่ะ
 7. Please tell me when to get off.
  ได้โปรด รบกวนบอกฉันด้วยนะว่าต้องลงเมื่อไหร่

20 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสภาพอากาศ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้เอาไว้เลย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Bright  /brait/   อากาศสดใส มีแดดแรง
Sunny   /’sʌni/ วันที่มีแดดจัด และไม่มีเมฆ
Clear  /kliə[r]/   ท้องฟ้าโปร่ง และไม่มีเมฆ
Cloudy /’klaʊdi/   วันที่มีเมฆมาก
Overcast /,əʊvə’kɑ:st/  วันที่ท้องฟ้ามีเมฆมืดครึ้ม
Fog /fɒg/ หมอก
Damp /dæmp/ ฝนจางๆ 
Drizzle  /’drizl/    ฝนตกปรอยๆ
Shower  /’∫aʊə[r]/  ฝนตกเป็นระยะๆ
Flood /flʌd/  น้ำท่วม
Hail /heil/   มีลูกเห็บ
Snow  /snəʊ/ หิมะ
Blizzard  /’blizəd/ พายุหิมะ
Breeze /bri:z/ สายลมโชยอ่อน
Windy /’windi/   ลม
Forecast   /’fɔkɑ:st/  การพยากรณ์อากาศ
Lightning /’laitniη/ ฟ้าแลบ
Rainbow  /’reinbəʊ/    รุ้ง
Sunshine  /’sʌn∫ain/ แสงอาทิตย์
monsoon  /,mɒn’su:n/   มรสุม
season  /’si:zn/ ฤดูกาล
spring /spriŋ/  ฤดูใบไม้ผลิ
star /’stɑ:[r]/   ดาว
storm  /stɔ:m/   พายุ
thunder  /’θʌndə[r]/   ฟ้าร้อง
winter  /wintə[r]/   ฤดูหนาว
climate /’klaimit/   สภาวะอากาศ
cool  /ku:l/   เย็น
dry /drai/   แห้ง
frost /frɒst/  น้ำค้างแข็ง
hot /hɒt/ ร้อน
rain /rein/   ฝน
tropical cyclone /’trɒpikl ‘saikləʊn/  พายุหมุนเขตร้อน
tropical depression /’trɒpikl di’pre∫n/ พายุดีเปรสชั่นเขตร้อน
tropical storm /’trɒpikl stɔ:m/   พายุโซนร้อน
warm /wɔ:m/  อบอุ่น
weather  /’weðə[r]/ อากาศ

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

โดยทั่วไปแล้ว เวลาที่เราพูดถึงสภาพอากาศเรามักจะใช้รูปประโยคคือ

It is + adjective (คำคุณศัพท์)

 • เช่น It’s hot and humid today.

หรือ It is + verb-ing

 • เช่น It’s snowing.

หรือ It is a + adjective + day (หรือ morning/afternoon/night)

 • เช่น It’s a fine day.
 • The weather is supposed to be sunny and warm tomorrow.
  พรุ่งนี้อากาศควรจะมีแดดจัดและอบอุ่น
 • It’s supposed to rain for the next several days.
  คาดว่าฝนจะตกอีกหลายวันข้างหน้า
 • I didn’t see the news yesterday so I don’t know what the weather is going to be like.
  เมื่อวานไม่ได้ดูข่าวเลยไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นยังไง
 • I heard Da Nang is a very gloomy city with so many clouds.
  ฉันได้ยินมาว่าดานังเป็นเมืองที่มืดมนมากและมีเมฆมาก

ในการตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เราใช้รูปแบบประโยคดังนี้

 • Weather in Lao is usually hot in the summer and mild in the winter. It never really gets that cold.
  สภาพอากาศในประเทศลาวมักจะร้อนในฤดูร้อนและไม่รุนแรงในฤดูหนาว ไม่เคยจะหนาวขนาดนั้น
 • The weather in Busan is very similar to Seoul. The main difference is that Seoul gets a little more snow in the winter and a little hotter in the summer. 
  สภาพอากาศในปูซานมีความคล้ายคลึงกับกรุงโซลมาก ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ โซลจะมีหิมะตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในฤดูหนาว และร้อนขึ้นเล็กน้อยในฤดูร้อน

21 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อนๆทุกคนคงจะเคยสังเกตตัวเองว่า ในวันหนึ่งๆ เรามีอารมณ์หลากหลายอารมณ์มาก ทั้งมีความสุข เศร้า เบื่อ หัวเราะ ตื่นเต้น ฯลฯ

ดังนั้นวันนี้เราจึงมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มาฝากเพื่อนๆเผื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันน้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
afraid /ə’freid/   เกรงกลัว
agitated /’ædʒiteitid/ ตื่นเต้น,กระวนกระวาย
angry   /’æηgri/  โกรธ, โมโห
awful  /’ɔ:ful/    น่ากลัว,น่ายำเกรง
bashful  /’bæ∫fl/ อาย,เขิน
bored /’bɔ:dəm/  เบื่อ
brave /breiv/  กล้าหาญ
calm /’kɑ:m/  สงบ,ใจเย็น
cheerful /’t∫jəfl/  ร่าเริง,เบิกบาน
comfortable /’kʌmftəbl/ สบาย,สุขสบาย
confident  /’kɒnfidənt/  มั่นใจ,เชื่อมั่น
cross  /krɒs/  โกรธ,ฉุนเฉียว
depressed  /di’prest/ หดหู่,เศร้าซึม
down /daʊn/  เศร้าใจ
disturbed  /di’stɜ:bd/   กระวนกระวายใจ
edgy  /’edʒi/   หงุดหงิด
excited /ik’saitid/  ตื่นเต้น
exhausted  /ig’zɔ:stid/   เมื่อยล้า
frightened  /’fraitnd/   ตกใจ
funny  /’fʌni/  ตลก,สนุกสนาน
gloomy /’glu:mi/ เศร้าใจ
guilty /’gilti/  รู้สึกผิด
happy   /’hæpi/   สุขใจ
hopeful  /’həʊpfl/   เต็มไปด้วยความหวัง
hurt  /hɜ:t/   ช้ำใจ
jealous   /’dʒeləs/  อิจฉา
lazy   /’leizi/  เกียจคร้าน
lonely  /’ləʊnli/ โดดเดี่ยว
loving /’lʌviη/  ซึ่งรักใคร่
nervous /’nɜ:vəs/ หวาดกลัว
nice  /nais/  น่าคบหา
proud   /praud/  ภาคภูมิใจ

22 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคที่คุณควรรู้ไว้ใช้ในการลาป่วย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Cold /kəʊld/ ไข้หวัด
Cough /kɒf/  ไอ
Headache /’hedak/  ปวดหัว
Stomachache ปวดท้อง
Toothache /’tu:θeik/   ปวดฟัน
Earache  /’iəreik/   ปวดหู
Numb /nʌm/  อาการชา
rash  /ræ∫/ ผื่น
Runny nose /’rʌni nəʊz/ น้ำมูกไหล
Migraine /’mi:grein/ ไมเกรน
Stroke /strəʊk/  หลอดเลือดสมอง
Cancer  /’kænsə[r]/ โรคมะเร็ง
Asthma  /’æsmə/ โรคหอบหืด
Diabetes /,daiə’bi:ti:z/  โรคเบาหวาน
Hypertension  /,haipə’ten∫n/  โรคความดันโลหิตสูง
Allergic reaction /ə’lɜ:dʒik ri’æk∫n/  อาการภูมิแพ้

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพ

A: What’s going on?
เกิดอะไรขึ้นคะ ?
B: I have a stomachache. I think I got some bad food at luch today.
ฉันปวดท้องค่ะ ฉันคิดว่าวันนี้ฉันเจออาหารแย่ๆ ตอนมื้อเที่ยงวันนี้แน่เลย
A: No, we ate at the same place. How come my stomach is fine?
ไม่ เรากินที่เดียวกัน ทำไมฉันไม่เป็นไรไง?
B: You have a strong stomach! My stomach isn’t.
คุณอาจจะมีกระเพาะอาหารที่แข็งแรง
A: So what should we do now? You should go to see a doctor.
แล้วเราควรทำยังไงดี? ควรไปพบแพทย์ไหมคะ
B: I want to lie down for a while.
ฉันขอนอนพักสักครู่ก่อนค่ะ
A: Are you all right?
คุณสบายดีไหมคะ?
B: It’s ok. If it doesn’t get better, I will go and see a doctor.
ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไม่ดีขึ้นฉันจะไปพบแพทย์นะคะ
A: Tell me if you don’t feel better
บอกฉันทีถ้าเธอไม่สบายนะ
B: Ok. โอเคค่ะ

23 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย

วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแปลจดหมาย การส่งจดหมาย หรือระหว่างจดหมายกำลังเดินทาง พร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้ทุกคนได้ศึกษากันค่ะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
address  /ə’dres/  ที่อยู่
advise /əd’vaiz/   คำแนะนำ, แจ้งให้ทราบ 
attach   /ə’tæt∫/  แนบไฟล์,เอกสาร รูปภาพไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
confirm /kən’fɜ:m/    ยืนยัน 
forward  /ˈfɔrwərd/  การส่งต่ออีเมล์ทั้งหมดไปยังอีเมล์อื่นๆ 
letter /’letə[r]/  จดหมาย
outbox /¸aut´bɔks/  ที่เก็บอีเมล์ ที่จะส่งออกไปหาอีเมล์อื่น ๆ
post office /’pəʊstɒfis/   ที่ทำการไปรษณีย์
subject /’sʌbdʒikt/  เรื่อง,หัวข้ออีเมล์ที่จะเขียนส่งออก
shipping  /’∫i:piŋ/   การส่งสินค้า
reply  /ri’plai/   ตอบ,ตอบจดหมายไปยังผู้ส่ง
service /’sɜ:vis/   บริการ
reference  /’refərəns/  บุคคลที่อ้างอิง, การอ้างอิง

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย

Secretary (F): Good morning Mr. Brooks. Is there anything I can help you with?
เลขา (F): สวัสดีตอนเช้าครับคุณบรู๊คส์ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ

Owner (M): I need to send out invitations for the product launch next month. Will you write them for me?
เจ้าของ (M): ฉันต้องส่งคำเชิญสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในเดือนหน้า คุณจะช่วยฉันเขียนถึได้ไหมคะ

Secretary: Of course. I’ll take down the details … okay, I’m ready.
เลขา: แน่นอนค่ะ ฉันจะลงรายละเอียด … โอเค ฉันพร้อมแล้ว

Owner: I’m hosting it on behalf of Bergson Corporation.
เจ้าของ: ฉันเป็นเจ้าของงาน ของ Bergson Corporation

Secretary: Right, and what is the product?
เลขา: ค่ะ แล้วสินค้าคืออะไรคะ?

Owner: It’s for their new cosmetics line: ‘Inspire’
เจ้าของ: เป็นเครื่องสำอางแนวใหม่ของพวกเขา: ‘Inspire’

Secretary: What kind of event is it?
เลขา:งานอะไรคะ?

Owner: It’s going to be a cocktail party, very fashionable.
There’lI be a buffet and a live jazz band.

เจ้าของ: มันจะเป็นงานเลี้ยงค็อกเทล ทันสมัยมากมีบุฟเฟ่ต์และวงดนตรีแจ๊สสด

Secretary: Sounds great! When and where?
เลขา: ฟังดูดีมาก! เวลาและสถานที่ด้วยค่ะ ?

Owner: It’s in the main function hall at the Imperial Hotel, Friday 30th April, 8pm until midnight.
เจ้าของ: อยู่ในห้องใหญ่ที่โรงแรมอิมพีเรียล วันศุกร์ที่ 30 เมษายน เวลา 20.00 น. ถึงเที่ยงคืน

Secretary: Got it. When would you like the replies?
เลขา: รับทราบค่ะ คุณต้องการตอบกลับเมื่อใด

Owner: Ask them to RSVP within two weeks from today.
เจ้าของ: ขอให้พวกเขาตอบกลับภายในสองสัปดาห์นับจากวันนี้นะคะ


และทั้งนี้คือ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่ทางเว็บการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Breaking อยากส่งมอบให้คุณ

และเราเชื่อว่าคุณสามารถจดจำได้ทั้งหมดได้ถ้าขยันและมีแนวทางในการเรียนที่ถูกต้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเรา EngBreaking.co.th เพื่อมีโอกาสได้รับเอกสาร ข้อมูลดี ๆ ในการเรียน พร้อมเข้าสู่ชุมชนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มากกว่าพันล้านคนของเราตั้งแต่วันนี้

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน