407 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน

วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำความรู้จักกับคู่มือคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลากับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในทั้งหมด 15 หัวข้อดังต่อไปนี้ รับรองว่าการสื่อสารของคุณจะมีความก้าวกระโดดจากจุด ๆ เดิมอย่างแน่นอน

ดูเพิ่มเติม: 100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์

Topic 1: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทักทาย 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Hello/ Hi/heˈləʊ/ /  /haɪ/สวัสดี
My/maɪ/ของฉัน
Name /neɪm/ชื่อ
Is *strong /ɪz/ weak /z/ /s/เป็น อยู่ คือ
I’m **/ˌaɪˈem/ฉัน คือ
Today /təˈdeɪ/วันนี้
Too/tuː/เช่นกัน
Well /wel/ดี
Long time /ˈlɒŋ.taɪm/เวลานาน
Later/ˈleɪ.tər/ต่อจากนั้น/ ตอนหลัง
(For) ages/ˈeɪ·dʒɪz/เวลานาน
Meet /miːt/เจอกัน
Glad /ɡlæd/ยินดี
Card /kɑːd/บัตร
Introduce/ˌɪn.trəˈdʒuːs/แนะนำ
From /frɑːm/จาก
See/siː/ดู
Stay /steɪ/ยืนหยัด
Fine/faɪn/สบายดี
Nice/naɪs/ดี
You/juː/ /jə/ /jʊ/คุณ
Good morning/ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/ สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
Good afternoon/ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/ สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
Good evening/ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/ สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
Good day /ˌɡʊd ˈdeɪ/สวัสดี (ตลอดวัน)
Good/ɡʊd/สบายดี
Very well/ˈver.i wel/สบายดีมาก
Great/ɡreɪt/เยี่ยม, วิเศษ
So so/səʊ/ก็งั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hi B, Haven’t seen you for ages. How are you? สวัสดีค่ะคุณ B, นานแล้วไม่เจอกัน คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • B: Pretty good. It’s really nice to see you. You haven’t changed at all ดีมากค่ะ ดีจังที่ได้เจอคุณ คุณยังเหมือนเดิมเลย
 • A: Neither have you. How’s your family? คุณก็เช่นกัน แล้วครอบครัวสบายดีไหมคะ
 • B: Thanks, everyone is fine ของคุณค่ะ ทุกคนสบายดีค่ะ
 • A: Where are you going B? คุณ B จะไปไหน ?
 • B: To the library ฉันจะไปห้องสมุดค่ะ
 • A: It’s great seeing you again ยินดีมากนะที่ได้เจอกัน
 • B: So am I. I‘ll see you later เช่นกันค่ะ เดี๋ยวไว้คุยกันที่หลังนะ

Topic 2: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Area code/ˈeərɪə kəʊd/รหัสพื้นที่
Answer phone/ˈɑːn.sə.fəʊn/เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
Battery /ˈbætəri/แบตเตอรี่
Business call/ˈbɪznɪs kɔːl/การโทรเรื่องธุรกิจ
Country code/ˈkʌntri kəʊd/รหัสประเทศ
Call box/kɔːl bɒks/ตู้โทรศัพท์
Cordless phone/ˈkɔːdləs fəʊn/โทรศัพท์ไร้สาย
Dialling tone/ˈdaɪəlɪŋ təʊn/เสียงการโทร
Text message /tɛkst ˈmɛsɪʤ/ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
To leave a message/tuː liːv ə ˈmɛsɪʤ/เพื่อฝากข้อความ
Telephone number/ˈtɛlɪfəʊn ˈnʌmbə/หมายเลขโทรศัพท์
To hang up/tuː hæŋ ʌp/สายหลุด
Phone/fəʊn/(คำย่อของ telephone) โทรศัพท์
Telephone/ˈtɛlɪfəʊn/โทรศัพท์
To ring/tuː rɪŋ/โทรศัพท์ดัง
To call / to phone/tuː kɔːl/    / /tuː fəʊn/เรียก
Phone card/fəʊn kɑːd/บัตรโทรศัพท์
Phone book /fəʊn bʊk/สมุดโทรศัพท์
Smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/สมาร์ทโฟน
Signal/ˈsɪgnl/สัญญาณ
Message/ˈmes.ɪdʒ/ข้อความ
Mobile phone/ˈməʊbaɪl fəʊn/โทรศัพท์มือถือ
Ringtone /ˈrɪŋtəʊn/เสียงเรียกเข้า
Wrong number/rɒŋ ˈnʌmbə/เลขหมายไม่ถูกต้อง
Fault /fɒlt/ or  /fɑːlt/ต่อสายผิด
Personal call/ˈpɜːsnl kɔːl/การโทรส่วนตัว
Smartphone/ˈsmɑːt.fəʊn/สมาร์ทโฟน
Hang up/hæŋ ʌp/จบการสนทนา
Miss call /mɪs kɔːl/สายที่ไม่ได้รับ

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

เมื่อคุณอยากคุยกับคน ๆ หนึ่งคุณสามารถเริ่มการสนทนาได้ดังนี้

 • Hello, can I speak to ……  please? สวัสดีค่ะ ฉันขอคุยกับ …..หน่อยค่ะ?
 • Hi, is …..  there? สวัสดีค่ะ มี …..  อยู่ที่นั่นไหมคะ?
 • Could I speak to Mr. Ning, please? ฉันสามารถคัยกับคุณ Ning ได้ไหมคะ ?
 • Am I speaking to Mr. Ning? ฉันอยากคุยกับคุณ Ning ได้ไหม?

เมื่อคุณโทรคุยกับคนๆ หนึ่งและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณสามารถใช้ประโยคดังนี้

 • I’m calling about …ฉันโทรหาเพื่อจะคุยเกี่ยวกับ…
 • It’s about…..สำหรับเรื่อง….

เมื่อคุณอยากให้คนๆ หนึ่งติดต่อกลับหาคุณ สามารถใช้ประโยคแบบนี้

 • Can I leave a message for him/ her? ฉันสามารถฝากข้อความไว้ให้เขาได้ไหม?
 • Could you tell him/ her that I called, please? รบกวนคุณแจ้งให้เขาว่ามีฉันติดต่อมาหาได้ไหมคะ?
X3english แนะนำคู่มือคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Topic 3: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่อไปช้อปปิ้ง

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Attendant/əˈten.dənt/พนักงานผู้ช่วย
Aisle /aɪl/ทางเดินระหว่างชั้นสินค้า
Buy/baɪ/ซื้อ
Bags /bæɡ/กระเป๋า
Barcode/ˈbɑː ˌkəʊd/รหัส
Basket/ˈbæs.kət/ตะกร้า
Boutique/buːˈtiːk/ร้านขายเสื้อผ้านำสมัย
Customer/ˈkʌstəmər/ลูกค้า
Cashier/kæʃˈɪər/พนักงานเก็บเงิน
Cheap/tʃiːp/ถูก
Credit card/ˈkredɪt kɑːrd/บัตรเครดิต
Complaint/kəmˈpleɪnt/การร้องเรียน
Cash/kæʃ/เงินสด
Counter/ˈkaʊntər/เคาน์เตอร์
Cheques/tʃek/เช็ค
Shopkeeper/ˈʃɒpˌkiːpər/เจ้าของร้าน
Size/saɪz/ขนาด
Scale /skeɪl/เครื่องชั่ง
Expensive/ɪkˈspensɪv/เเพง
Reasonable/ˈriːzənəbl/มีเหตุผล
Receipt/rɪˈsiːt/ใบเสร็จ
Refund/ˈriːfʌnd/คืนเงินให้
Queue/kjuː/  คิว
Fitting room/ˈfɪtɪŋ ruːm/ห้องลองเสื้อผ้า
Out of stock /aʊt əv stɑːk/  สินค้าหมด
In stock /ɪn stɑːk/มีสินค้า
High heels/hai hi:l/รองเท้าส้นสูง
Shoes/ʃuːz/รองเท้า
 Jeans/dʒiːnz/กางเกงยีน
T-shirt/ˈtiːʃɜːt/เสื้อยืดคอกลม
Trolley/ˈtrɒl.i/รถเข็น
To go shopping/tu ɡoʊˈʃɑːpɪŋ/ไปซื้อของ
To order/tuˈɔːrdər/สั่งของ
To sell/tu sel/ขาย
Manager/ˈmæn.ɪ.dʒər/ผู้จัดการ
Elevator /ˈel.ɪ.veɪ.tər/ลิฟต์
Gift voucher/ɡɪft ˈvaʊ.tʃər/บัตรของขวัญ
Purse /pɜːs/กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)
Wallet /ˈwɒl.ɪt/กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)
Loyalty card /ˈlɔɪ.əl.ti ˌkɑːd/บัตรสมาชิกสะสมแต้ม
Notes /nəʊt/ธนบัตร
Electrical store/iˈlek.trɪ.kəl stɔːr/ร้านขายเครื่องใชเไฟฟ้า
Convenience store /kənˈviː.ni.əns stɔːr/ร้านสะดวกซื้อ
Department store/dɪˈpɑːt.mənt stɔːr/ห้างสรรพสินค้า
Bakery /ˈbeɪ.kər.i/ร้านขนมปัง
Book shop/bʊk ʃɒp/ร้านขายหนังสือ

Topic 4:  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงาน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Appointment (date) /ə’pɔintmənt/  วันที่นัดหมาย
Application form/æplɪ’keɪʃn fɔ:m/แบบฟอร์มใบสมัคร
Boss/bɔs/เจ้านาย
Company  /ˈkʌm.pə.ni/บริษัท
Contract/’kɔntrækt/สัญญา
Career/kə’riə/อาชีพ
Colleague/ˈkɒli:g/เพื่อนร่วมงาน
Director/di’rektə/ผู้อำนวยการ
Department/di’pɑ:tmənt/สาขา
Owner/´ounə/เจ้าของ
Interview/’intəvju:/สัมภาษณ์
Job /dʒɔb/งาน
Job description /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/รายละเอียดงาน
Full-time/ˌfʊl ˈtaɪm/เต็มเวลา
Part-time /´pa:t¸taɪm/ไม่เต็มเวลา
Overtime /´ouvətaim/ล่วงเวลา
Starting date/ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/วันที่เริ่ม
Meeting /’mi:tiɳ/ประชุม
Manager/ˈmænәdʒər/ผู้จัดการ
Working hours /ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz/ชั่วโมงทำงาน
Salary/ˈsæləri/เงินเดือน
Salary increase/ˈsæləri  ɪnˈkriːs/การขึ้นเงินเดือน
Security /sɪˈkjʊrəti/ความปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hello B. You look tired. What happened? สวัสดีค่ะบี, คุณดูเหนื่อยจัง มีเรื่องอะไรหรือเปล่า?
 • B: My new job is so hard. I often make mistakes. I think I can’t do it งานที่ฉันทำมันยากมากเลยค่ะ ฉันผิดบ่อยมาก ฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้เลย
 • A: Don’t worry about it. Do your best, and you’ll get it, I believe in you. อย่ากังวลมากนะ คุณทำได้ดีแล้ว ฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้
 • B: You are so kind to me. คุณดีกับฉันจังเลย
 • A: Let me know if there is anything else I can do for you บอกฉันได้นะถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยอะไร
 • B: Many thanks, I really appreciate it! ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ!
 • A: You’re welcome ยินดีค่ะ
รายการคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในที่ทำงาน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงานที่จะพลาดไม่ได้

Topic 5: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Airport/ˈeə.pɔːt/สนามบิน
Air ticket/eər ˈtɪk.ɪt/ตั๋วเครื่องบิน
Arrive/əˈraɪv/มาถึง
Airline schedule/ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/ตารางเที่ยวบิน
Accommodation/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ ที่พัก
Boarding Card/ Pass/ˈbɔːrdɪŋ kɑːrd/ /pæs/บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
Baggage Tag/ˈbæɡɪdʒ/ /tæɡ/ป้ายติดกระเป๋า
Check-in/tʃek – ɪn/การลงทะเบียนเข้าพัก/โดยสารยานพาหนะ 
Deposit/dɪˈpɒzɪt/วางมัดจำ
Destination/ˌdestɪˈneɪʃn/จุดหมายปลายทาง
Departure lounge/dɪˈpɑː.tʃə ˌlaʊndʒ/ห้องพักผู้โดยสารขาออก
One way trip/wʌn weɪ trɪp/เดินทางแบบเที่ยวเดียว
Round trip/ˌraʊnd ˈtrɪp/การเดินทางทั้งไปและกลับ
Itinerary/aɪˈtɪnərəri/แผนการเดินทาง
Inclusive tour/ɪnˈkluːsɪv tʊə(r)การท่องเที่ยวแบบครบวงจร
International flight/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl flaɪt/เที่ยวบินระหว่างประเทศ
High season/haɪ ˈsiːzn/ฤดูท่องเที่ยว
Low Season/ləʊˈsiːzn/ ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว
Passport/ˈpɑːs.pɔːt/ or /ˈpæs.pɔːrt/ หนังสือเดินทาง
Ferry/ˈfer.i/  ท่าข้ามฟาก, เรือข้ามฟาก 
Flight/flaɪtเที่ยวบิน
Public transport/ˌpʌb.lɪk ˈtræn.spɔːt/การขนส่งสาธารณะ
Journey  /ˈdʒɜː.ni/การเดินทาง
Luggage/ˈlʌɡ.ɪdʒ/กระเป๋าเดินทาง
Location /ləʊˈkeɪ.ʃən/สถานที่ตั้ง
Trip/trɪp/การเดินทาง
Travel /ˈtræv.əl/ท่องเที่ยว
Tax/tæks/ภาษี
Souvenir/ˌsuː.vənˈɪər/  or /ˌsuː.vəˈnɪr/ (n)ของที่ระลึก
Route /ruːt/เส้นทางการเดินทาง
Tourism /ˈtʊə.rɪ.zəm/การท่องเที่ยว/ ธุรกิจท่องเที่ยว
Flight number/flaɪtˈnʌm.bər/เที่ยวบิน
Window seat/ˈwɪn.dəʊ ˌsiːt/ที่นั่งข้างหน้าต่าง
Stopover/ˈstɒpˌəʊ.vər/แวะจอด
Gate/ɡeɪt/ประตูขึ้นเครื่องบิน
Immigration/ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Flight delay/flaɪt dɪˈleɪ/เลื่อนเวลาขึ้น – ลงเครื่อง

Visa
/ˈviː.zə/ตราประทับบนหนังสือเดินทาง
Standby/ˈstænd.baɪ/ผู้สำรองที่นั่งจากคนที่อาจสละสิทธิ์
First classˌfɜːst ˈklɑːs/ตั๋วชั้นที่หนึ่ง
Economy class/ɪˈkɒn.ə.mi ˌklɑːs/ตั๋วชั้นประหยัด
Business class/ˈbɪz.nɪs ˌklɑːs/ตั๋วชั้นธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม: คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว “ที่ควรรู้”

ประยุกต์คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการตั้งประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มักจะใช้บ่อย

 • May I have your passport, please? (ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยได้ไหม?)
 • Is anybody else traveling with you? (มีใครที่ไปเที่ยวด้วยกับคุณไหมคะ?)
 • How many bags are you checking? (คุณอยากฝากกระเป๋ากี่ใบคะ?)
 • Would you like a window or an aisle seat? (คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดินคะ?)
 • This is your boarding pass. (นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ)
 • Is the flight on time? (เป็นเที่ยวบินตรงเวลา?)
 • The flight will be delayed for … minutes/hours (เที่ยวบินจะล่าช้าเป็นเวลา…นาที / ชั่วโมง)
 • Please mark this bag as ‘fragile’. (โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’)

ประยุกต์ใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในบทสนมนาดังนี้

 • เจ้าหน้าที่: Welcome. May I have your passport, please?  ยินดีต้อนรับ ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม?
 • ลูกค้า: Here you are. นี่ค่ะ
 • เจ้าหน้าที่: Are you traveling alone or with anyone else?  คุณเดินทางคนเดียวหรือไปกับคนอื่นด้วยคะ
 • ลูกค้า: I’m traveling alone. ฉันกำลังเดินทางคนเดียว
 • เจ้าหน้าที่: How many bags are you checking?  คุณมีกระเป๋ากี่ใบคะ
 • ลูกค้า: Only this one, Please mark this bag as ‘fragile’ มีเพียงใบเดียวนี้ โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’
 • เจ้าหน้าที่: Ok, Please place your bag here. Would you like a window or an aisle seat?  โอเคค่ะ กรุณาวางกระเป๋าของคุณที่นี่ คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดิน?
 • ลูกค้า: I would like a window seat, please. ฉันขอนั่งติดหน้าต่างค่ะ
 • เจ้าหน้าที่: OK. This is your boarding pass. The gate number is 2. นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ หมายเลขเกต 2 
 • ลูกค้า: Thank you.  ขอบคุณ
 • เจ้าหน้าที่: You’re welcome. ยินดีตอนรับค่ะ

Topic 6: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Backache/ˈbæk.eɪk/ปวดหลัง
Blister/ˈblɪs.tər/แผลพอง
Boil/bɔɪl/ลวก
Bruise/bruːz/แผลถลอก
Cancer/ˈkæn.sər/มะเร็ง
Concussion/kənˈkʌʃn/การกระแทกกระเทือน
Cough/kɒf/ไอ
Disease/dɪˈziːz/โรค
Earache/ˈɪə.reɪk/ปวดหู
Fatigue/fəˈtiːɡ/เพลีย
Fracture/ˈfræk.tʃər/แตกหัก
Pill/pɪl/เม็ด
Temperature /´temprətʃə/อุณหภูมิ
Injection /in’dʤekʃn/การฉีด
Pregnant  /ˈpɹɛɡnənt/ตั้งครรภ์
Allergy/´ælədʒi/โรคภูมิแพ้
Flu/fluː/ไข้
Fever/ˈfiːvɚ/ไข้
Insomnia/in´sɔmniə/โรคนอนไม่หลับ
Headache /ˈhɛdeɪk/อาการปวดหัว
Exercises/ˈek.sə.saɪz/การออกกำลังกาย
Diet /ˈdaɪ.ət/การควบคุมอาหาร
Diagnose /ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/การวินิจฉัยโรค
Treatment/ˈtriːt.mənt/การดูแล
Prescription / Rx./prɪˈskrɪp.ʃən/ใบสั่งยา
Backache/ˈbæk.eɪk/ ปวดหลัง

Topic 7: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับงานอดิเรก

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Cooking/ˈkʊk.ɪŋ/ทำอาหาร, ทำกับข้าว
Cosplay/ˈkɒz.pleɪ/แต่งคอสเพลย์
Draw/drɔː/วาดภาพ
Gardening/ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ทำสวน, ตกแต่งสวน, ปลูกต้นไม้
Painting/ˈpeɪn.tɪŋ/วาดรูปภาพ
Reading/ˈriː.dɪŋ/การอ่าน, อ่านหนังสือ
Sing/sɪŋ/ร้อง (เพลง)
Hobby /ˈhɒb.i/งานอดิเรก
Like/laɪk/ชอบ
Love/lʌv/รัก
Enjoys/ɪnˈdʒɔɪ/สนุกกับการ
Go swimming/gəʊ ˈswɪmɪŋ/ไปว่ายน้ำ
Go partying/gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/ไปปาร์ตี้
Go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ไปซื้อของ
Go for a walk/gəʊ fɔːr ə wɔːk/ไปเดินเล่น
Go to the pub/gəʊ tuː ðə pʌb/ไปที่ผับ
Listen to music/ˈlɪs.ən tə ˈmjuː.zɪk/ฟังเพลง
Take photographs/teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ถ่ายรูป
Sing /sɪŋ/ร้องเพลง
Sleep /sli:p/นอน
Surf net /sɜːf nɛt/ท่องเน็ต/ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
Play sports /pleɪ spɔːts/เล่นกีฬา
Read books /ri:d bʊks/อ่านหนังสือ
Gardening/ˈɡɑːr.dən/การทำสวน
Want/wɑːnt/ต้องการ

Hi, I’m Ning, I’m from Japan. My favorite hobby is painting and playing piano in my spare time. After completing my homework, I usually spend lots of my free time playing piano and painting. My parents saw lots of my paintings, and decided to send me to an art center. I have been studying how to play piano at that center for 2 years. And I learn pain by myself, I am just attracted to art. Now, I really enjoy playing piano and participate in inter-school competitions.

แปล 

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อหนิง มาจากญี่ปุ่น งานอดิเรกของฉันคือวาดรูปและเล่นเปียโนในเวลาว่าง หลังจากทำการบ้านเสร็จเรียบร้อย ฉันมักจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อวาดรูปและเล่นเปียโน พ่อแม่ของฉันเคยเห็นหลายรูปที่ฉันวาด และตัดสินใจที่จะส่งฉันไปที่ศูนย์ศิลปะ ฉันเรียนเปียโนที่ศูนย์แห่งนี้มา 2 ปีแล้ว และฉันเรียนวาดรูปด้วยตัวเอง งานศิลปะดึงดูดฉัน และ ตอนนี้ฉันสนุกกับการเล่นเปียโนและมีส่วนร่วมในการแข่งขันระหว่างโรงเรียน

Topic 8: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับอาหารการกิน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Bowl/boʊl/ถ้วย
Beans /biːnz/ถั่ว
Noodles/ˈnuːdlz/ก๋วยเตี๋ยว
Spicy /ˈspaɪsi/รสจัด/ รสเผ็ด
Sweet/swiːt/ หวาน
Salty/ˈsɔːlti/รสเค็ม
Salad/ˈsæləd/สลัด
Tasty/ˈteɪsti/รสอร่อย
Napkin/ˈnæpkɪn/ผ้าเช็ดหน้า
Glass/ɡlæs/แก้ว
Plate/pleɪtจาน
Chopsticks/ˈtʃɑːpstɪkz/ตะเกียบ
Vegetable/ˈvedʒtəbl/ ผัก
Wine/waɪn/เหล้า
Alcohol/ˈælkəhɔːl/แอลกอฮอล์
Smoothie/ˈsmuːði/น้ำผลไม้ ปั่น
Cocktail/ˈkɑːkteɪl/ค็อกเทล
Iced tea/ aɪst tiː/ชาเย็น
Milk/mɪlk/นม
Food /fuːd/ อาหาร
Breakfast /ˈbrek.fəst/อาหารเช้า
Lunch/lʌntʃ/อาหารกลางวัน
Dinner/ˈdɪn.ər/อาหารเย็น
Cheese /tʃiːz/เนยแข็ง
Scallop/ˈskɒl.əp/หอยแครง
Shrimp/ʃrɪmp/กุ้ง
Sausage/ˈsɒs.ɪdʒ/ไส้กรอก
Egg/eɡ/ไข่
Soup/suːp/น้ำซุป
Seafood /ˈsiː.fuːd/อาหารทะเล
Honey /ˈhʌn.i/ น้ำผึ้ง
Meat/miːt/ เนื้อสัตว์
Pork/pɔːk/เนื้อหมู
Beef/biːf/ เนื้อวัว
Chicken/ˈtʃɪk.ɪn/ เนื้อไก่

Topic 9: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงหนัง 

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Action/ˈæk.ʃən/แอ็คชั่น
Adventure/ədˈven.tʃər/ ผจญภัย
Animation/ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/แอนิเมชั่น
Musical /ˈmjuː.zɪ.kəl/ดนตรี
Crime/kraɪm/อาชญากรรม
Director /di’rektə/ผู้อำนวยการ
Screen/skri:n/จอภาพ
Entertainment  /,entə’teinmənt/การบันเทิง
Trailer /’treilə/ภาพยนตร์โฆษณา
Movie star/’mu:vi  stɑ:/ดาราภาพยนตร์
Cartoon/kɑ:’tu:n/การ์ตูน
Action movie/’ækʃn /’mu:vi/ภาพยนตร์แอคชั่น
Horror movie /’hɔrə/’mu:vi/ภาพยนต์สยองขวัญ
Adventure movie /əd’ventʃə ‘mu:vi/หนังผจญภัย
Comedy /’kɔmidi/หนังตลก
Documentary/’dɔkju’mentəri/หนังสารคดี
Romance movie / rə’mæns ‘mu:vi/ภาพยนตร์โรแมนติก
Character /’kæriktə/ตัวละคร
Background /’bækgraund/พื้นหลัง
Film premiere/film ‘premjrə/ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์

Topic 10: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับเรื่องกีฬา

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Sport/spoːt/กีฬา
Favorite/ˈfeɪ.vər.ɪt/ or  /ˈfeɪ.vər.ət/โปรด
Play/pleɪ/ เล่น
Arena/ə’rinə/สังเวียน
Aerobics/ɛˈroʊbɪks/แอโรบิค
Basketball/ˈbæskətˌbɔl/บาสเกตบอล
Boxing/ˈbɑksɪŋ/มวย
Chess/tʃɛs/หมากรุก
Jogging/ˈdʒɑɡɪŋ/วิ่งออกกำลังกาย
Swimming/ˈswɪmɪŋ/สระว่ายน้ำ
Weightlifting /ˈweɪtˌlɪftɪŋ/การยกน้ำหนัก
Football pitch/fʊt,bɔl pɪʧ/สนามฟุตบอล
Gym/dʒɪm/โรงยิม / สถานที่ออกกำลังกาย
Tennis court/‘tɛnɪs koʊrt/สนามเทนนิส
Stadium/steɪdiəm/สนามกีฬา
Boxing ring/bɑksɪŋ rɪŋ/เวทีมวย
Ice rink/aɪs rɪŋk/ลานสเก็ตน้ำแข็ง
Fan /fæn/พัดลม / แฟนคลับ

ตัวอย่างบทสนมนา

 • A: Hi B, What is your favorite sport? สวัสดีบี กีฬาโปรดของคุณคืออะไร?
 • B: My favorite sport is soccer. How about you? กีฬาที่ฉันชอบคือฟุตบอล แล้วคุณละคะ ?
 • A: I like Swimming and Chess. ฉันชอบว่ายน้ำและหมากรุก
 • B: Wow, Swimming is good for health, I like it too. ว้าว, การว่ายน้ำดีต่อสุขภาพ ฉันก็ชอบเหมือนกัน
 • A: How often do you work out? คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?
 • B:  I go to the pool once a week. ฉันไปสระว่ายน้ำสัปดาห์ละครั้ง
 • B: What is the most popular sport in ThaiLand do you think? คุณคิดว่ากีฬายอดนิยมที่สุดในไทยแลนด์คืออะไร? 
 • A: I definitely think Muay Thai is. ฉันว่าเป็นมวยไทยแน่นอน
 • B: Yeb, I think so. There are millions of crazy Muay Thai fans in ThaiLand. ใช่ฉันคิดอย่างนั้น มีคนเป็นล้าน ๆ คนที่คลั่งไคล้ในกีฬามวยไทบ
 • A: Who is the most Muay Thai fighter in Thailand? ใครเป็นนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย?
 • B: He is Buakaw Banchamek, he’s very strong and has a lot of fans. เขาคือบัวขาว บัญชาเมฆ เขาแข็งแกร่งมากและมีแฟนคลับจำนวนมาก

Topic 11: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงเรียน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Black board/blæk bɔːd/กระดานดำ
Break/bɹeɪk/หยุด
Certificate/sərˈtɪfɪkət/ ใบรับรอง
Class/klɑːs/ชั้น
Computer room /kəmˈpjuː.tər ruːm/ห้องคอมพิวเตอร์
Course book/kɔːs bʊk/  หนังสือแบบเรียน
Canteen/kænˈtiːn/ โรงอาหาร
classroom/ˈklɑːs.ruːm/ห้องเรียน ชั้นเรียน
Chair /tʃeər/เก้าอี้
Desk/desk/ โตะ
Drop-out /drɒp aʊt/หนีเรียน
Half term /ˌhɑːfˈtɜːm/ ครึ่งเทอม
Head boy/hed bɔɪ/ตัวแทนโรงเรียน (ผู้ชาย)
Head girl/hed ɡɜːl/ตัวแทนโรงเรียน (ผู้หณิง)
Head teacher/hedˈtiː.tʃər/ครูใหญ่
High school /ˈhaɪ ˌskuːl/มัธยม
Kindergarten/ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/ โรงเรียนอนุบาล
Primary school/ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/โรงเรียนประถม
Lesson/ˈlɛs(ə)n/บทเรียน
Library/ˈlaɪbɹəɹɪ/ห้องสมุด
Monitor/’mɒnɪtə(ɹ)/หัวหน้าในห้องเรียน
School meal/skuːl mɪəl/มื้ออาหารของโรงเรียน
Term/tɜːm/เทอม
Eraser/ɪˈreɪ.zər/ยางลบ
Ink/ɪŋk/หมึก
Paint/peɪnt/สี
Notebook/ˈnəʊt.bʊk/สมุดบันทึก
Paper/ˈpeɪ.pər/กระดาษ
Pencil /ˈpen.səl/ดินสอ
School bag /ˈskuːl.bæɡ/กระเป๋านักเรียน

Topic 12:  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อครอบครัว

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Parents/ˈpeərənt/พ่อแม่/ ผู้ปกป้อง
Father /ˈfɑː.ðər/พ่อ
Mother     /ˈmʌð.ər/  แม่
Granddaughter   /ˈɡræn.dɔː.tər/หลานสาว
Sister      /ˈsɪs.tər/น้องสาวหรือพี่สาว
Daughter /ˈdɔː.tər/ ลูกสาว
Son    /sʌn/ลูกชาย
Girlfriend /ˈɡɜːl.frend/ แฟน (ผู้หญิง)
Boyfriend/ˈbɔɪ.frend/ แฟน (ผู้ชาย)
Child    /tʃaɪld/  ลูก/ เด็ก
Cousin   /ˈkʌz.ən/   ลูกพี่ลูกน้อง
Uncle       /ˈʌŋ.kəl/ ลุง
Wife  /waɪf/  ภรรยา
Husband /ˈhʌz.bənd/    สามี
Sister-in-law    /ˈsɪs.tə.rɪn.lɔː/ น้องสะใภ้
Brother-in-law   /ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː/พี่เขย
Daughter-in-law /ˈdɔː.tər.ɪn.lɔː/ลูกสาวบุญธรรม
Partner    /ˈpɑːt.nər/ คู่สามีหรือภรรยา

ตัวอย่างบทสนมนา

A: Hi B, Long time no see. How are you?
สวัสดี B ไม่ได้เจอกันนาน คุณเป็นอย่างไรบ้าง?
B: Hello A, I’m fine, How’s the family? How’s everybody doing? 
สวัสดีค่ะ ฉันสบายดี ครอบครัวของคุณเป็นไงบ้าง ทุกคนสบายดีไหมครับ
A: Very well, thank you. Do you want to see pictures of my family? 
สบายดีค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ คุณอยากดูรูปครอบครัวของฉันไหม?
B: Yes, of course…. What a big family! Do you stay with your parents?
แน่นอนครับผม… เป็นครอบครัวใหญ่จัง! ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่ไหมครับ
A: Right now, no. ตอนนี้ไม่ค่ะ
B: Oh. Where do they live? โอ่ งั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
A: They are living in my hometown- Chiang Mai
พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของฉัน – เชียงใหม่
B: Does your family usually have dinner together?
ครอบครัวของคุณทานอาหารเย็นด้วยกันไหม?
A: Yes, we do. We often meet on weekends and public holidays
ก็มีค่ะ เรามักจะพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการค่ะ

Topic 13: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับการสนทนาที่ธนาคาร

การรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการธนาคาร
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการสนทนาที่ธนาคาร
ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Account/əˈkaʊnt/บัญชี
Bank/bæŋk/ธนาคาร
Internet bank/ˈɪn.tə.net bæŋk/ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
Bank Account/bæŋk əˈkaʊnt/ บัญชีธนาคาร
Balance/ˈbæl.əns/ยอดคงเหลือ
Branch/brɑːntʃ/สาขา
Personal Account/ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/ บัญชีส่วนตัว
Deposit Account/dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/ บัญชีเงินฝาก
Saving Account/ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/ บัญชีออมทรัพย์
Credit Card/ˈkred.ɪt ˌkɑːd/บัตรเครดิต
Bank loan /bæŋk ləʊn/สินเชื่อธนาคาร
Bill/bɪl/บิล
Cash /kæʃ/เงินสด
Counter  /ˈkaʊn.tər/เคาน์เตอร์
Credit history /ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/ประวัติเครดิต
Credit Card/ˈkred.ɪt ˌkɑːd/บัตรเครดิต
Deposit/dɪˈpɒz.ɪt/วางมัดจำ
Depositor/dɪˈpɒz.ɪ.tər/ผู้ฝากเงิน
Debit Card/ˈdeb.ɪt ˌkɑːd/บัตรเดบิต
Exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/แลกเปลี่ยน
Interest rate/ˈɪn.trəst ˌreɪt/อัตราดอกเบี้ย
Mortgage /ˈmɔː.ɡɪdʒ/จำนอง
Potential investor/pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/นักลงทุนที่มีศักยภาพ
Risk /rɪsk/ เสี่ยง
Interest/ˈɪn.trəst/ดอกเบี้ย
Signature/ˈsɪɡ.nə.tʃər/ลายเซ็นต์

Topic 14: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อกิจกรรมประจำวัน

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Brush your teeth /brʌʃ/ /ti:θ/แปรงฟัน
Comb the hair /koum ðə heə /หวีผม
Eat out /iːt aʊt/รับประทานอาหารนอกบ้าน
Finish working/’finiʃ ˈwəːkɪŋ/ ทำงานให้เสร็จ
 Get up /get Λp/ตื่นนอน
Have a bath /hæv ə ‘bɑ:θ/ อาบน้ำ
Have breakfast/hæv‘brekfəst/รับประทานอาหารเช้า
Make breakfast/meik ‘brekfəst/ทำอาหารเช้า
Play outside/pleiˈautsaid/เล่นข้างนอก
To drink/tə driɳk/ดื่ม
Wash the dishes/wɔʃ ðə dɪʃ/ ล้างจาน
Watch television/wɔtʃ ‘teli,viʤn  ดูโทรทัศน์
Set the alarm/set ðə ə’lɑ:m/ ตั้งนาฬิกาปลุก
Relax/rəˈlӕks/ผ่อนคลาย
Wake up/ˈweɪk.ʌp ˌkɔːl/ตื่นนอน
Study/ˈstʌd.i/เรียน
Go home/ɡəʊ həʊm/กลับบ้าน
Get home/ɡet həʊm/ไปถึงที่บ้าน
Get dressed/ɡet  /drest/แต่งตัว
Shower (take a shower)/ʃaʊər/อาบน้ำโดยฝักบัว

ตัวอย่างบทความเล่าเรื่องประจำวัน

I am a primary school student, I usually wake up at 5 o’clock in the morning to prepare my uniform and have breakfast. After having breakfast, I change my clothes and brush my teeth, then my father takes me to school. My school starts at 7 o’clock. My favorite activities are playing games and swimming

เเปลว่า

นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน ปกติฉันตื่นตอน 5 โมงเช้าเพื่อเตรียมเครื่องแบบและทานอาหารเช้า หลังจากทานอาหารเช้าฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าและแปรงฟัน  เเล้วหลังจากนั้นพ่อก็พาฉันไปโรงเรียนโรงเรียนของฉันเริ่มเรียนตอน 7 โมงเช้า กิจกรรมที่ฉันโปรดปรานคือเล่นเกมและว่ายน้ำ

Topic 15: คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

ภาษาอังกฤษวิธีการอ่านความหมาย
Slim /slɪm/ผม
Fat /fæt/อ้วน
Well-built /wel ‘bɪlt/ แข็งแรง
Long/lɒŋ/ยาว
Oval/ˈəʊ.vəl/เป็นรูปไข่
Round/raʊnd/ กลม
Short/ʃɔːt/สั้น
Tall/tɔːl/สูง
Medium-height /ˈmiː.di.əm/ / haɪt/ความสูงระดับปานกลาง
Young/jʌŋ/วัยรุ่น
Old/əʊld/เก่า
Short black/ʃɔːt/  /blæk/ผมสีดำ
Bald /bəʊld/ หัวโล้น
Dark-skinned /dɑːk/ /skɪnd/ผิวสีเข้ม
Yellow-skinned/ˈjel.əʊ/  /skɪnd/ผิวสีเหลือง
Head/hed/หัว/ ศีรษะ
Eye /aɪ/ตา
Bones/boʊn/กระดูก
Lip/lɪp/ฝีปาก
Shoulder/ˈʃoʊl.dɚ/ไหล่

เคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้นานๆ ก็คือหลังจากเรียนคำใดคำหนึ่งไปแล้ว คุณควรพยายามฝึกใช้ศัพท์นั้นให้บ่อย เช่นการตั้งประโยคสั้น หรือสร้างบทสทมนากับคำศัพท์นั้น บางคนก็เลือกวิธีการจำคำศัพท์ใหม่คือเรียนคำตรงข้ามและคำที่มีความหมายคล้าย ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกัน แต่ละคนก็จะมีแนวคิดและลักษณะการเรียนที่ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้นคุณสามารถลองดูไปหลาย ๆ วิธีในการเรียนว่าตัวเองเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบไหนมากสุด


และทั้งนี้คือ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่ทางเว็บการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Breaking อยากส่งมอบให้คุณ และเราเชื่อว่าคุณสามารถจดจำได้ทั้งหมดได้ถ้าขยันและมีแนวทางในการเรียนที่ถูกต้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเรา EngBreaking.co.th เพื่อมีโอกาสได้รับเอกสาร ข้อมูลดี ๆ ในการเรียน พร้อมเข้าสู่ชุมชนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มากกว่าพันล้านคนของเราตั้งแต่วันนี้

คุณอาจต้องการที่จะเห็น: 278 คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *