589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ - TOP 500+ คำภาษาอังกฤษยอดนิยมที่คุณต้องรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ – วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำความรู้จักกับคู่มือคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

 ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลากับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในทั้งหมด 15 หัวข้อดังต่อไปนี้ รับรองว่าการสื่อสารของคุณจะมีความก้าวกระโดดจากจุด ๆ เดิมอย่างแน่นอน

ดูเพิ่มเติม: 100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์

สารบัญ show

1 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทักทาย 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Hello/ Hi /heˈləʊ/ /  /haɪ/ สวัสดี
My /maɪ/ ของฉัน
Name  /neɪm/ ชื่อ
Is * strong /ɪz/ weak /z/ /s/ เป็น อยู่ คือ
I’m ** /ˌaɪˈem/ ฉัน คือ
Today  /təˈdeɪ/ วันนี้
Too /tuː/ เช่นกัน
Well  /wel/ ดี
Long time  /ˈlɒŋ.taɪm/ เวลานาน
Later /ˈleɪ.tər/ ต่อจากนั้น/ ตอนหลัง
(For) ages /ˈeɪ·dʒɪz/ เวลานาน
Meet  /miːt/ เจอกัน
Glad  /ɡlæd/ ยินดี
Card  /kɑːd/ บัตร
Introduce /ˌɪn.trəˈdʒuːs/ แนะนำ
From  /frɑːm/ จาก
See /siː/ ดู
Stay  /steɪ/ ยืนหยัด
Fine /faɪn/ สบายดี
Nice /naɪs/ ดี
You /juː/ /jə/ /jʊ/ คุณ
Good morning /ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/  สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
Good afternoon /ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/  สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
Good evening /ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/  สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
Good day  /ˌɡʊd ˈdeɪ/ สวัสดี (ตลอดวัน)
Good /ɡʊd/ สบายดี
Very well /ˈver.i wel/ สบายดีมาก
Great /ɡreɪt/ เยี่ยม, วิเศษ
So so /səʊ/ ก็งั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hi B, Haven’t seen you for ages. How are you? สวัสดีค่ะคุณ B, นานแล้วไม่เจอกัน คุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • B: Pretty good. It’s really nice to see you. You haven’t changed at all. ดีมากค่ะ ดีจังที่ได้เจอคุณ คุณยังเหมือนเดิมเลย
 • A: Neither have you. How’s your family? คุณก็เช่นกัน แล้วครอบครัวสบายดีไหมคะ
 • B: Thanks, everyone is fine. ของคุณค่ะ ทุกคนสบายดีค่ะ
 • A: Where are you going B? คุณ B จะไปไหน ?
 • B: To the library. ฉันจะไปห้องสมุดค่ะ
 • A: It’s great seeing you again. ยินดีมากนะที่ได้เจอกัน
 • B: So am I. I‘ll see you later. เช่นกันค่ะ เดี๋ยวไว้คุยกันที่หลังนะ

2 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Area code /ˈeərɪə kəʊd/ รหัสพื้นที่
Answer phone /ˈɑːn.sə.fəʊn/ เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
Battery  /ˈbætəri/ แบตเตอรี่
Business call /ˈbɪznɪs kɔːl/ การโทรเรื่องธุรกิจ
Country code /ˈkʌntri kəʊd/ รหัสประเทศ
Call box /kɔːl bɒks/ ตู้โทรศัพท์
Cordless phone /ˈkɔːdləs fəʊn/ โทรศัพท์ไร้สาย
Dialling tone /ˈdaɪəlɪŋ təʊn/ เสียงการโทร
Text message  /tɛkst ˈmɛsɪʤ/ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
To leave a message /tuː liːv ə ˈmɛsɪʤ/ เพื่อฝากข้อความ
Telephone number /ˈtɛlɪfəʊn ˈnʌmbə/ หมายเลขโทรศัพท์
To hang up /tuː hæŋ ʌp/ สายหลุด
Phone /fəʊn/ (คำย่อของ telephone) โทรศัพท์
Telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ โทรศัพท์
To ring /tuː rɪŋ/ โทรศัพท์ดัง
To call / to phone /tuː kɔːl/    / /tuː fəʊn/ เรียก
Phone card /fəʊn kɑːd/ บัตรโทรศัพท์
Phone book  /fəʊn bʊk/ สมุดโทรศัพท์
Smartphone  /ˈsmɑːtfəʊn/ สมาร์ทโฟน
Signal /ˈsɪgnl/ สัญญาณ
Message /ˈmes.ɪdʒ/ ข้อความ
Mobile phone /ˈməʊbaɪl fəʊn/ โทรศัพท์มือถือ
Ringtone  /ˈrɪŋtəʊn/ เสียงเรียกเข้า
Wrong number /rɒŋ ˈnʌmbə/ เลขหมายไม่ถูกต้อง
Fault  /fɒlt/ or  /fɑːlt/ ต่อสายผิด
Personal call /ˈpɜːsnl kɔːl/ การโทรส่วนตัว
Smartphone /ˈsmɑːt.fəʊn/ สมาร์ทโฟน
Hang up /hæŋ ʌp/ จบการสนทนา
Miss call  /mɪs kɔːl/ สายที่ไม่ได้รับ

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

เมื่อคุณอยากคุยกับคน ๆ หนึ่งคุณสามารถเริ่มการสนทนาได้ดังนี้

 • Hello, can I speak to ……  please? สวัสดีค่ะ ฉันขอคุยกับ …..หน่อยค่ะ?
 • Hi, is …..  there? สวัสดีค่ะ มี …..  อยู่ที่นั่นไหมคะ?
 • Could I speak to Mr. Ning, please? ฉันสามารถคัยกับคุณ Ning ได้ไหมคะ ?
 • Am I speaking to Mr. Ning? ฉันอยากคุยกับคุณ Ning ได้ไหม?

เมื่อคุณโทรคุยกับคนๆ หนึ่งและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คุณสามารถใช้ประโยคดังนี้

 • I’m calling about… ฉันโทรหาเพื่อจะคุยเกี่ยวกับ…
 • It’s about… สำหรับเรื่อง…

เมื่อคุณอยากให้คนๆ หนึ่งติดต่อกลับหาคุณ สามารถใช้ประโยคแบบนี้

 • Can I leave a message for him/ her? ฉันสามารถฝากข้อความไว้ให้เขาได้ไหม?
 • Could you tell him/ her that I called, please? รบกวนคุณแจ้งให้เขาว่ามีฉันติดต่อมาหาได้ไหมคะ?
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

3 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่อไปช้อปปิ้ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Attendant /əˈten.dənt/ พนักงานผู้ช่วย
Aisle  /aɪl/ ทางเดินระหว่างชั้นสินค้า
Buy /baɪ/ ซื้อ
Bags  /bæɡ/ กระเป๋า
Barcode /ˈbɑː ˌkəʊd/ รหัส
Basket /ˈbæs.kət/ ตะกร้า
Boutique /buːˈtiːk/ ร้านขายเสื้อผ้านำสมัย
Customer /ˈkʌstəmər/ ลูกค้า
Cashier /kæʃˈɪər/ พนักงานเก็บเงิน
Cheap /tʃiːp/ ถูก
Credit card /ˈkredɪt kɑːrd/ บัตรเครดิต
Complaint /kəmˈpleɪnt/ การร้องเรียน
Cash /kæʃ/ เงินสด
Counter /ˈkaʊntər/ เคาน์เตอร์
Cheques /tʃek/ เช็ค
Shopkeeper /ˈʃɒpˌkiːpər/ เจ้าของร้าน
Size /saɪz/ ขนาด
Scale  /skeɪl/ เครื่องชั่ง
Expensive /ɪkˈspensɪv/ เเพง
Reasonable /ˈriːzənəbl/ มีเหตุผล
Receipt /rɪˈsiːt/ ใบเสร็จ
Refund /ˈriːfʌnd/ คืนเงินให้
Queue /kjuː/   คิว
Fitting room /ˈfɪtɪŋ ruːm/ ห้องลองเสื้อผ้า
Out of stock  /aʊt əv stɑːk/   สินค้าหมด
In stock  /ɪn stɑːk/ มีสินค้า
High heels /hai hi:l/ รองเท้าส้นสูง
Shoes /ʃuːz/ รองเท้า
 Jeans /dʒiːnz/ กางเกงยีน
T-shirt /ˈtiːʃɜːt/ เสื้อยืดคอกลม
Trolley /ˈtrɒl.i/ รถเข็น
To go shopping /tu ɡoʊˈʃɑːpɪŋ/ ไปซื้อของ
To order /tuˈɔːrdər/ สั่งของ
To sell /tu sel/ ขาย
Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/ ผู้จัดการ
Elevator  /ˈel.ɪ.veɪ.tər/ ลิฟต์
Gift voucher /ɡɪft ˈvaʊ.tʃər/ บัตรของขวัญ
Purse  /pɜːs/ กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)
Wallet  /ˈwɒl.ɪt/ กระเป๋าเงิน (ผู้หญิง)
Loyalty card  /ˈlɔɪ.əl.ti ˌkɑːd/ บัตรสมาชิกสะสมแต้ม
Notes  /nəʊt/ ธนบัตร
Electrical store /iˈlek.trɪ.kəl stɔːr/ ร้านขายเครื่องใชเไฟฟ้า
Convenience store  /kənˈviː.ni.əns stɔːr/ ร้านสะดวกซื้อ
Department store /dɪˈpɑːt.mənt stɔːr/ ห้างสรรพสินค้า
Bakery  /ˈbeɪ.kər.i/ ร้านขนมปัง
Book shop /bʊk ʃɒp/ ร้านขายหนังสือ

4 –  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงาน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Appointment (date)  /ə’pɔintmənt/   วันที่นัดหมาย
Application form /æplɪ’keɪʃn fɔ:m/ แบบฟอร์มใบสมัคร
Boss /bɔs/ เจ้านาย
Company   /ˈkʌm.pə.ni/ บริษัท
Contract /’kɔntrækt/ สัญญา
Career /kə’riə/ อาชีพ
Colleague /ˈkɒli:g/ เพื่อนร่วมงาน
Director /di’rektə/ ผู้อำนวยการ
Department /di’pɑ:tmənt/ สาขา
Owner /´ounə/ เจ้าของ
Interview /’intəvju:/ สัมภาษณ์
Job  /dʒɔb/ งาน
Job description  /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/ รายละเอียดงาน
Full-time /ˌfʊl ˈtaɪm/ เต็มเวลา
Part-time  /´pa:t¸taɪm/ ไม่เต็มเวลา
Overtime  /´ouvətaim/ ล่วงเวลา
Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/ วันที่เริ่ม
Meeting  /’mi:tiɳ/ ประชุม
Manager /ˈmænәdʒər/ ผู้จัดการ
Working hours  /ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz/ ชั่วโมงทำงาน
Salary /ˈsæləri/ เงินเดือน
Salary increase /ˈsæləri  ɪnˈkriːs/ การขึ้นเงินเดือน
Security  /sɪˈkjʊrəti/ ความปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น

 • A: Hello B. You look tired. What happened? สวัสดีค่ะบี, คุณดูเหนื่อยจัง มีเรื่องอะไรหรือเปล่า?
 • B: My new job is so hard. I often make mistakes. I think I can’t do it. งานที่ฉันทำมันยากมากเลยค่ะ ฉันผิดบ่อยมาก ฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้เลย
 • A: Don’t worry about it. Do your best, and you’ll get it, I believe in you. อย่ากังวลมากนะ คุณทำได้ดีแล้ว ฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้
 • B: You are so kind to me. คุณดีกับฉันจังเลย
 • A: Let me know if there is anything else I can do for you. บอกฉันได้นะถ้าคุณอยากให้ฉันช่วยอะไร
 • B: Many thanks, I really appreciate it! ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ!
 • A: You’re welcome. ยินดีค่ะ
รายการคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในที่ทำงาน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการทำงานที่จะพลาดไม่ได้

5 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Airport /ˈeə.pɔːt/ สนามบิน
Air ticket /eər ˈtɪk.ɪt/ ตั๋วเครื่องบิน
Arrive /əˈraɪv/ มาถึง
Airline schedule /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/ ตารางเที่ยวบิน
Accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/  ที่พัก
Boarding Card/ Pass /ˈbɔːrdɪŋ kɑːrd/ /pæs/ บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
Baggage Tag /ˈbæɡɪdʒ/ /tæɡ/ ป้ายติดกระเป๋า
Check-in /tʃek – ɪn/ การลงทะเบียนเข้าพัก/โดยสารยานพาหนะ 
Deposit /dɪˈpɒzɪt/ วางมัดจำ
Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/ จุดหมายปลายทาง
Departure lounge /dɪˈpɑː.tʃə ˌlaʊndʒ/ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
One way trip /wʌn weɪ trɪp/ เดินทางแบบเที่ยวเดียว
Round trip /ˌraʊnd ˈtrɪp/ การเดินทางทั้งไปและกลับ
Itinerary /aɪˈtɪnərəri/ แผนการเดินทาง
Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊə(r) การท่องเที่ยวแบบครบวงจร
International flight /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl flaɪt/ เที่ยวบินระหว่างประเทศ
High season /haɪ ˈsiːzn/ ฤดูท่องเที่ยว
Low Season /ləʊˈsiːzn/  ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว
Passport /ˈpɑːs.pɔːt/ or /ˈpæs.pɔːrt/  หนังสือเดินทาง
Ferry /ˈfer.i/   ท่าข้ามฟาก, เรือข้ามฟาก 
Flight /flaɪt เที่ยวบิน
Public transport /ˌpʌb.lɪk ˈtræn.spɔːt/ การขนส่งสาธารณะ
Journey   /ˈdʒɜː.ni/ การเดินทาง
Luggage /ˈlʌɡ.ɪdʒ/ กระเป๋าเดินทาง
Location  /ləʊˈkeɪ.ʃən/ สถานที่ตั้ง
Trip /trɪp/ การเดินทาง
Travel  /ˈtræv.əl/ ท่องเที่ยว
Tax /tæks/ ภาษี
Souvenir /ˌsuː.vənˈɪər/  or /ˌsuː.vəˈnɪr/ (n) ของที่ระลึก
Route  /ruːt/ เส้นทางการเดินทาง
Tourism  /ˈtʊə.rɪ.zəm/ การท่องเที่ยว/ ธุรกิจท่องเที่ยว
Flight number /flaɪtˈnʌm.bər/ เที่ยวบิน
Window seat /ˈwɪn.dəʊ ˌsiːt/ ที่นั่งข้างหน้าต่าง
Stopover /ˈstɒpˌəʊ.vər/ แวะจอด
Gate /ɡeɪt/ ประตูขึ้นเครื่องบิน
Immigration /ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
Flight delay /flaɪt dɪˈleɪ/ เลื่อนเวลาขึ้น – ลงเครื่อง
Visa /ˈviː.zə/ ตราประทับบนหนังสือเดินทาง
Standby /ˈstænd.baɪ/ ผู้สำรองที่นั่งจากคนที่อาจสละสิทธิ์
First class ˌfɜːst ˈklɑːs/ ตั๋วชั้นที่หนึ่ง
Economy class /ɪˈkɒn.ə.mi ˌklɑːs/ ตั๋วชั้นประหยัด
Business class /ˈbɪz.nɪs ˌklɑːs/ ตั๋วชั้นธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม: คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว “ที่ควรรู้”

ประยุกต์คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการตั้งประโยคเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มักจะใช้บ่อย

 • May I have your passport, please? (ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยได้ไหม?)
 • Is anybody else traveling with you? (มีใครที่ไปเที่ยวด้วยกับคุณไหมคะ?)
 • How many bags are you checking? (คุณอยากฝากกระเป๋ากี่ใบคะ?)
 • Would you like a window or an aisle seat? (คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดินคะ?)
 • This is your boarding pass. (นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ)
 • Is the flight on time? (เป็นเที่ยวบินตรงเวลา?)
 • The flight will be delayed for … minutes/hours (เที่ยวบินจะล่าช้าเป็นเวลา…นาที / ชั่วโมง)
 • Please mark this bag as ‘fragile’. (โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’)

ประยุกต์ใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในบทสนมนาดังนี้

 • เจ้าหน้าที่Welcome. May I have your passport, please?  ยินดีต้อนรับ ฉันขอดูหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม?
 • ลูกค้าHere you are. นี่ค่ะ
 • เจ้าหน้าที่Are you traveling alone or with anyone else?  คุณเดินทางคนเดียวหรือไปกับคนอื่นด้วยคะ
 • ลูกค้าI’m traveling alone. ฉันกำลังเดินทางคนเดียว
 • เจ้าหน้าที่How many bags are you checking?  คุณมีกระเป๋ากี่ใบคะ
 • ลูกค้าOnly this one, Please mark this bag as ‘fragile’ มีเพียงใบเดียวนี้ โปรดทำเครื่องหมายกระเป๋าใบนี้ว่า ‘แตกหักง่าย’
 • เจ้าหน้าที่Ok, Please place your bag here. Would you like a window or an aisle seat?  โอเคค่ะ กรุณาวางกระเป๋าของคุณที่นี่ คุณต้องการนั่งติดหน้าต่างหรือนั่งใกล้ทางเดิน?
 • ลูกค้าI would like a window seat, please. ฉันขอนั่งติดหน้าต่างค่ะ
 • เจ้าหน้าที่OK. This is your boarding pass. The gate number is 2. นี่คือบอร์ดดิ้งพาสของคุณ หมายเลขเกต 2 
 • ลูกค้าThank you.  ขอบคุณ
 • เจ้าหน้าที่You’re welcome. ยินดีตอนรับค่ะ

6 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Backache /ˈbæk.eɪk/ ปวดหลัง
Blister /ˈblɪs.tər/ แผลพอง
Boil /bɔɪl/ ลวก
Bruise /bruːz/ แผลถลอก
Cancer /ˈkæn.sər/ มะเร็ง
Concussion /kənˈkʌʃn/ การกระแทกกระเทือน
Cough /kɒf/ ไอ
Disease /dɪˈziːz/ โรค
Earache /ˈɪə.reɪk/ ปวดหู
Fatigue /fəˈtiːɡ/ เพลีย
Fracture /ˈfræk.tʃər/ แตกหัก
Pill /pɪl/ เม็ด
Temperature  /´temprətʃə/ อุณหภูมิ
Injection  /in’dʤekʃn/ การฉีด
Pregnant   /ˈpɹɛɡnənt/ ตั้งครรภ์
Allergy /´ælədʒi/ โรคภูมิแพ้
Flu /fluː/ ไข้
Fever /ˈfiːvɚ/ ไข้
Insomnia /in´sɔmniə/ โรคนอนไม่หลับ
Headache  /ˈhɛdeɪk/ อาการปวดหัว
Exercises /ˈek.sə.saɪz/ การออกกำลังกาย
Diet  /ˈdaɪ.ət/ การควบคุมอาหาร
Diagnose  /ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/ การวินิจฉัยโรค
Treatment /ˈtriːt.mənt/ การดูแล
Prescription / Rx. /prɪˈskrɪp.ʃən/ ใบสั่งยา
Backache /ˈbæk.eɪk/  ปวดหลัง

7 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับงานอดิเรก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Cooking /ˈkʊk.ɪŋ/ ทำอาหาร, ทำกับข้าว
Cosplay /ˈkɒz.pleɪ/ แต่งคอสเพลย์
Draw /drɔː/ วาดภาพ
Gardening /ˈɡɑː.dən.ɪŋ/ ทำสวน, ตกแต่งสวน, ปลูกต้นไม้
Painting /ˈpeɪn.tɪŋ/ วาดรูปภาพ
Reading /ˈriː.dɪŋ/ การอ่าน, อ่านหนังสือ
Sing /sɪŋ/ ร้อง (เพลง)
Hobby  /ˈhɒb.i/ งานอดิเรก
Like /laɪk/ ชอบ
Love /lʌv/ รัก
Enjoys /ɪnˈdʒɔɪ/ สนุกกับการ
Go swimming /gəʊ ˈswɪmɪŋ/ ไปว่ายน้ำ
Go partying /gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/ ไปปาร์ตี้
Go shopping  /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ ไปซื้อของ
Go for a walk /gəʊ fɔːr ə wɔːk/ ไปเดินเล่น
Go to the pub /gəʊ tuː ðə pʌb/ ไปที่ผับ
Listen to music /ˈlɪs.ən tə ˈmjuː.zɪk/ ฟังเพลง
Take photographs /teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/ ถ่ายรูป
Sing  /sɪŋ/ ร้องเพลง
Sleep  /sli:p/ นอน
Surf net  /sɜːf nɛt/ ท่องเน็ต/ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
Play sports  /pleɪ spɔːts/ เล่นกีฬา
Read books  /ri:d bʊks/ อ่านหนังสือ
Gardening /ˈɡɑːr.dən/ การทำสวน
Want /wɑːnt/ ต้องการ

Hi, I’m Ning, I’m from Japan. My favorite hobby is painting and playing piano in my spare time. After completing my homework, I usually spend lots of my free time playing piano and painting. My parents saw lots of my paintings, and decided to send me to an art center. I have been studying how to play piano at that center for 2 years. And I learn pain by myself, I am just attracted to art. Now, I really enjoy playing piano and participate in inter-school competitions.

แปล 

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อหนิง มาจากญี่ปุ่น งานอดิเรกของฉันคือวาดรูปและเล่นเปียโนในเวลาว่าง หลังจากทำการบ้านเสร็จเรียบร้อย ฉันมักจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อวาดรูปและเล่นเปียโน พ่อแม่ของฉันเคยเห็นหลายรูปที่ฉันวาด และตัดสินใจที่จะส่งฉันไปที่ศูนย์ศิลปะ ฉันเรียนเปียโนที่ศูนย์แห่งนี้มา 2 ปีแล้ว และฉันเรียนวาดรูปด้วยตัวเอง งานศิลปะดึงดูดฉัน และ ตอนนี้ฉันสนุกกับการเล่นเปียโนและมีส่วนร่วมในการแข่งขันระหว่างโรงเรียน

8 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับอาหารการกิน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Bowl /boʊl/ ถ้วย
Beans  /biːnz/ ถั่ว
Noodles /ˈnuːdlz/ ก๋วยเตี๋ยว
Spicy  /ˈspaɪsi/ รสจัด/ รสเผ็ด
Sweet /swiːt/  หวาน
Salty /ˈsɔːlti/ รสเค็ม
Salad /ˈsæləd/ สลัด
Tasty /ˈteɪsti/ รสอร่อย
Napkin /ˈnæpkɪn/ ผ้าเช็ดหน้า
Glass /ɡlæs/ แก้ว
Plate /pleɪt จาน
Chopsticks /ˈtʃɑːpstɪkz/ ตะเกียบ
Vegetable /ˈvedʒtəbl/  ผัก
Wine /waɪn/ เหล้า
Alcohol /ˈælkəhɔːl/ แอลกอฮอล์
Smoothie /ˈsmuːði/ น้ำผลไม้ ปั่น
Cocktail /ˈkɑːkteɪl/ ค็อกเทล
Iced tea / aɪst tiː/ ชาเย็น
Milk /mɪlk/ นม
Food  /fuːd/  อาหาร
Breakfast  /ˈbrek.fəst/ อาหารเช้า
Lunch /lʌntʃ/ อาหารกลางวัน
Dinner /ˈdɪn.ər/ อาหารเย็น
Cheese  /tʃiːz/ เนยแข็ง
Scallop /ˈskɒl.əp/ หอยแครง
Shrimp /ʃrɪmp/ กุ้ง
Sausage /ˈsɒs.ɪdʒ/ ไส้กรอก
Egg /eɡ/ ไข่
Soup /suːp/ น้ำซุป
Seafood  /ˈsiː.fuːd/ อาหารทะเล
Honey  /ˈhʌn.i/  น้ำผึ้ง
Meat /miːt/  เนื้อสัตว์
Pork /pɔːk/ เนื้อหมู
Beef /biːf/  เนื้อวัว
Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/  เนื้อไก่

9 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงหนัง 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Action /ˈæk.ʃən/ แอ็คชั่น
Adventure /ədˈven.tʃər/  ผจญภัย
Animation /ˌæn.ɪˈmeɪ.ʃən/ แอนิเมชั่น
Musical  /ˈmjuː.zɪ.kəl/ ดนตรี
Crime /kraɪm/ อาชญากรรม
Director  /di’rektə/ ผู้อำนวยการ
Screen /skri:n/ จอภาพ
Entertainment   /,entə’teinmənt/ การบันเทิง
Trailer  /’treilə/ ภาพยนตร์โฆษณา
Movie star /’mu:vi  stɑ:/ ดาราภาพยนตร์
Cartoon /kɑ:’tu:n/ การ์ตูน
Action movie /’ækʃn /’mu:vi/ ภาพยนตร์แอคชั่น
Horror movie  /’hɔrə/’mu:vi/ ภาพยนต์สยองขวัญ
Adventure movie  /əd’ventʃə ‘mu:vi/ หนังผจญภัย
Comedy  /’kɔmidi/ หนังตลก
Documentary /’dɔkju’mentəri/ หนังสารคดี
Romance movie  / rə’mæns ‘mu:vi/ ภาพยนตร์โรแมนติก
Character  /’kæriktə/ ตัวละคร
Background  /’bækgraund/ พื้นหลัง
Film premiere /film ‘premjrə/ ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์

10 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับเรื่องกีฬา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Sport /spoːt/ กีฬา
Favorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/ or  /ˈfeɪ.vər.ət/ โปรด
Play /pleɪ/  เล่น
Arena /ə’rinə/ สังเวียน
Aerobics /ɛˈroʊbɪks/ แอโรบิค
Basketball /ˈbæskətˌbɔl/ บาสเกตบอล
Boxing /ˈbɑksɪŋ/ มวย
Chess /tʃɛs/ หมากรุก
Jogging /ˈdʒɑɡɪŋ/ วิ่งออกกำลังกาย
Swimming /ˈswɪmɪŋ/ สระว่ายน้ำ
Weightlifting  /ˈweɪtˌlɪftɪŋ/ การยกน้ำหนัก
Football pitch /fʊt,bɔl pɪʧ/ สนามฟุตบอล
Gym /dʒɪm/ โรงยิม / สถานที่ออกกำลังกาย
Tennis court /‘tɛnɪs koʊrt/ สนามเทนนิส
Stadium /steɪdiəm/ สนามกีฬา
Boxing ring /bɑksɪŋ rɪŋ/ เวทีมวย
Ice rink /aɪs rɪŋk/ ลานสเก็ตน้ำแข็ง
Fan  /fæn/ พัดลม / แฟนคลับ

ตัวอย่างบทสนมนา

 • A: Hi B, What is your favorite sport? สวัสดีบี กีฬาโปรดของคุณคืออะไร?
 • B: My favorite sport is soccer. How about you? กีฬาที่ฉันชอบคือฟุตบอล แล้วคุณละคะ ?
 • A: I like Swimming and Chess. ฉันชอบว่ายน้ำและหมากรุก
 • B: Wow, Swimming is good for health, I like it too. ว้าว, การว่ายน้ำดีต่อสุขภาพ ฉันก็ชอบเหมือนกัน
 • A: How often do you work out? คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?
 • BI go to the pool once a week. ฉันไปสระว่ายน้ำสัปดาห์ละครั้ง
 • B: What is the most popular sport in ThaiLand do you think? คุณคิดว่ากีฬายอดนิยมที่สุดในไทยแลนด์คืออะไร? 
 • A: I definitely think Muay Thai is. ฉันว่าเป็นมวยไทยแน่นอน
 • B: Yeb, I think so. There are millions of crazy Muay Thai fans in ThaiLand. ใช่ฉันคิดอย่างนั้น มีคนเป็นล้าน ๆ คนที่คลั่งไคล้ในกีฬามวยไทบ
 • A: Who is the most Muay Thai fighter in Thailand? ใครเป็นนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย?
 • B: He is Buakaw Banchamek, he’s very strong and has a lot of fans. เขาคือบัวขาว บัญชาเมฆ เขาแข็งแกร่งมากและมีแฟนคลับจำนวนมาก

11 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับโรงเรียน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Black board /blæk bɔːd/ กระดานดำ
Break /bɹeɪk/ หยุด
Certificate /sərˈtɪfɪkət/  ใบรับรอง
Class /klɑːs/ ชั้น
Computer room  /kəmˈpjuː.tər ruːm/ ห้องคอมพิวเตอร์
Course book /kɔːs bʊk/   หนังสือแบบเรียน
Canteen /kænˈtiːn/  โรงอาหาร
classroom /ˈklɑːs.ruːm/ ห้องเรียน ชั้นเรียน
Chair  /tʃeər/ เก้าอี้
Desk /desk/  โตะ
Drop-out  /drɒp aʊt/ หนีเรียน
Half term  /ˌhɑːfˈtɜːm/  ครึ่งเทอม
Head boy /hed bɔɪ/ ตัวแทนโรงเรียน (ผู้ชาย)
Head girl /hed ɡɜːl/ ตัวแทนโรงเรียน (ผู้หณิง)
Head teacher /hedˈtiː.tʃər/ ครูใหญ่
High school  /ˈhaɪ ˌskuːl/ มัธยม
Kindergarten /ˈkɪn.dəˌɡɑː.tən/  โรงเรียนอนุบาล
Primary school /ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/ โรงเรียนประถม
Lesson /ˈlɛs(ə)n/ บทเรียน
Library /ˈlaɪbɹəɹɪ/ ห้องสมุด
Monitor /’mɒnɪtə(ɹ)/ หัวหน้าในห้องเรียน
School meal /skuːl mɪəl/ มื้ออาหารของโรงเรียน
Term /tɜːm/ เทอม
Eraser /ɪˈreɪ.zər/ ยางลบ
Ink /ɪŋk/ หมึก
Paint /peɪnt/ สี
Notebook /ˈnəʊt.bʊk/ สมุดบันทึก
Paper /ˈpeɪ.pər/ กระดาษ
Pencil  /ˈpen.səl/ ดินสอ
School bag  /ˈskuːl.bæɡ/ กระเป๋านักเรียน

12 –  คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อครอบครัว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Parents /ˈpeərənt/ พ่อแม่/ ผู้ปกป้อง
Father  /ˈfɑː.ðər/ พ่อ
Mother      /ˈmʌð.ər/   แม่
Granddaughter    /ˈɡræn.dɔː.tər/ หลานสาว
Sister       /ˈsɪs.tər/ น้องสาวหรือพี่สาว
Daughter  /ˈdɔː.tər/  ลูกสาว
Son     /sʌn/ ลูกชาย
Girlfriend  /ˈɡɜːl.frend/  แฟน (ผู้หญิง)
Boyfriend /ˈbɔɪ.frend/  แฟน (ผู้ชาย)
Child     /tʃaɪld/   ลูก/ เด็ก
Cousin    /ˈkʌz.ən/    ลูกพี่ลูกน้อง
Uncle        /ˈʌŋ.kəl/  ลุง
Wife   /waɪf/   ภรรยา
Husband  /ˈhʌz.bənd/     สามี
Sister-in-law     /ˈsɪs.tə.rɪn.lɔː/  น้องสะใภ้
Brother-in-law    /ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː/ พี่เขย
Daughter-in-law  /ˈdɔː.tər.ɪn.lɔː/ ลูกสาวบุญธรรม
Partner     /ˈpɑːt.nər/  คู่สามีหรือภรรยา

ตัวอย่างบทสนมนา

A: Hi B, Long time no see. How are you?
สวัสดี B ไม่ได้เจอกันนาน คุณเป็นอย่างไรบ้าง?
B: Hello A, I’m fine, How’s the family? How’s everybody doing? 
สวัสดีค่ะ ฉันสบายดี ครอบครัวของคุณเป็นไงบ้าง ทุกคนสบายดีไหมครับ
A: Very well, thank you. Do you want to see pictures of my family? 
สบายดีค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ คุณอยากดูรูปครอบครัวของฉันไหม?
B: Yes, of course…. What a big family! Do you stay with your parents?
แน่นอนครับผม… เป็นครอบครัวใหญ่จัง! ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่ไหมครับ
A: Right now, no. ตอนนี้ไม่ค่ะ
B: Oh. Where do they live? โอ่ งั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
A: They are living in my hometown- Chiang Mai
พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของฉัน – เชียงใหม่
B: Does your family usually have dinner together?
ครอบครัวของคุณทานอาหารเย็นด้วยกันไหม?
A: Yes, we do. We often meet on weekends and public holidays
ก็มีค่ะ เรามักจะพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการค่ะ

13 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยกับการสนทนาที่ธนาคาร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการสนทนาที่ธนาคาร
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Account /əˈkaʊnt/ บัญชี
Bank /bæŋk/ ธนาคาร
Internet bank /ˈɪn.tə.net bæŋk/ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
Bank Account /bæŋk əˈkaʊnt/  บัญชีธนาคาร
Balance /ˈbæl.əns/ ยอดคงเหลือ
Branch /brɑːntʃ/ สาขา
Personal Account /ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/  บัญชีส่วนตัว
Deposit Account /dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/  บัญชีเงินฝาก
Saving Account /ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/  บัญชีออมทรัพย์
Credit Card /ˈkred.ɪt ˌkɑːd/ บัตรเครดิต
Bank loan  /bæŋk ləʊn/ สินเชื่อธนาคาร
Bill /bɪl/ บิล
Cash  /kæʃ/ เงินสด
Counter   /ˈkaʊn.tər/ เคาน์เตอร์
Credit history  /ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/ ประวัติเครดิต
Credit Card /ˈkred.ɪt ˌkɑːd/ บัตรเครดิต
Deposit /dɪˈpɒz.ɪt/ วางมัดจำ
Depositor /dɪˈpɒz.ɪ.tər/ ผู้ฝากเงิน
Debit Card /ˈdeb.ɪt ˌkɑːd/ บัตรเดบิต
Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ แลกเปลี่ยน
Interest rate /ˈɪn.trəst ˌreɪt/ อัตราดอกเบี้ย
Mortgage  /ˈmɔː.ɡɪdʒ/ จำนอง
Potential investor /pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/ นักลงทุนที่มีศักยภาพ
Risk  /rɪsk/  เสี่ยง
Interest /ˈɪn.trəst/ ดอกเบี้ย
Signature /ˈsɪɡ.nə.tʃər/ ลายเซ็นต์

14 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับหัวข้อกิจกรรมประจำวัน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Brush your teeth  /brʌʃ/ /ti:θ/ แปรงฟัน
Comb the hair  /koum ðə heə / หวีผม
Eat out  /iːt aʊt/ รับประทานอาหารนอกบ้าน
Finish working /’finiʃ ˈwəːkɪŋ/  ทำงานให้เสร็จ
 Get up  /get Λp/ ตื่นนอน
Have a bath  /hæv ə ‘bɑ:θ/  อาบน้ำ
Have breakfast /hæv‘brekfəst/ รับประทานอาหารเช้า
Make breakfast /meik ‘brekfəst/ ทำอาหารเช้า
Play outside /pleiˈautsaid/ เล่นข้างนอก
To drink /tə driɳk/ ดื่ม
Wash the dishes /wɔʃ ðə dɪʃ/  ล้างจาน
Watch television /wɔtʃ ‘teli,viʤn   ดูโทรทัศน์
Set the alarm /set ðə ə’lɑ:m/  ตั้งนาฬิกาปลุก
Relax /rəˈlӕks/ ผ่อนคลาย
Wake up /ˈweɪk.ʌp ˌkɔːl/ ตื่นนอน
Study /ˈstʌd.i/ เรียน
Go home /ɡəʊ həʊm/ กลับบ้าน
Get home /ɡet həʊm/ ไปถึงที่บ้าน
Get dressed /ɡet  /drest/ แต่งตัว
Shower (take a shower) /ʃaʊər/ อาบน้ำโดยฝักบัว

ตัวอย่างบทความเล่าเรื่องประจำวัน

I am a primary school student, I usually wake up at 5 o’clock in the morning to prepare my uniform and have breakfast. After having breakfast, I change my clothes and brush my teeth, then my father takes me to school. My school starts at 7 o’clock. My favorite activities are playing games and swimming

เเปลว่า

นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียน ปกติฉันตื่นตอน 5 โมงเช้าเพื่อเตรียมเครื่องแบบและทานอาหารเช้า หลังจากทานอาหารเช้าฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าและแปรงฟัน  เเล้วหลังจากนั้นพ่อก็พาฉันไปโรงเรียนโรงเรียนของฉันเริ่มเรียนตอน 7 โมงเช้า กิจกรรมที่ฉันโปรดปรานคือเล่นเกมและว่ายน้ำ

15 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่ออธิบายลักษณะต่างๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Slim  /slɪm/ ผม
Fat  /fæt/ อ้วน
Well-built  /wel ‘bɪlt/  แข็งแรง
Long /lɒŋ/ ยาว
Oval /ˈəʊ.vəl/ เป็นรูปไข่
Round /raʊnd/  กลม
Short /ʃɔːt/ สั้น
Tall /tɔːl/ สูง
Medium-height  /ˈmiː.di.əm/ / haɪt/ ความสูงระดับปานกลาง
Young /jʌŋ/ วัยรุ่น
Old /əʊld/ เก่า
Short black /ʃɔːt/  /blæk/ ผมสีดำ
Bald  /bəʊld/  หัวโล้น
Dark-skinned  /dɑːk/ /skɪnd/ ผิวสีเข้ม
Yellow-skinned /ˈjel.əʊ/  /skɪnd/ ผิวสีเหลือง
Head /hed/ หัว/ ศีรษะ
Eye  /aɪ/ ตา
Bones /boʊn/ กระดูก
Lip /lɪp/ ฝีปาก
Shoulder /ˈʃoʊl.dɚ/ ไหล่

เคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้นานๆ ก็คือหลังจากเรียนคำใดคำหนึ่งไปแล้ว คุณควรพยายามฝึกใช้ศัพท์นั้นให้บ่อย เช่นการตั้งประโยคสั้น หรือสร้างบทสทมนากับคำศัพท์นั้น บางคนก็เลือกวิธีการจำคำศัพท์ใหม่คือเรียนคำตรงข้ามและคำที่มีความหมายคล้าย ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกัน แต่ละคนก็จะมีแนวคิดและลักษณะการเรียนที่ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้นคุณสามารถลองดูไปหลาย ๆ วิธีในการเรียนว่าตัวเองเหมาะสมกับการเรียนรูปแบบไหนมากสุด

คุณอาจต้องการที่จะเห็น: 278 คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

16 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับบ้าน

ต่อไปเราจะนำหมู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บ้าน “House” มาเรียนรู้ด้วยกัน และรอบๆบริเวณบ้าน ว่ามีห้องอะไรบ้าง หรือสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเป็นตัวบ้านเรียกว่าอะไรกันบ้างตามตารางดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
attic /’ætik/ ห้องใต้หลังคา
basement /’beismənt/ ห้องใต้ดิน
bathroom /’bɑ:θrʊm/ ห้องน้ำ
bedroom /’bedrʊm/  ห้องนอน
door /dɔ:[r]/ ประตู
fireplace /’faiəpleis/ เตาผิงไฟ
gate /geit/ ประตูรั้ว
house /haʊs/ บ้าน
window /’windəʊ/ หน้าต่าง
yard /ja:d/ ลานบ้าน
kitchen /’kit∫in/ ห้องครัว
toilet /’tɔilit/ ห้องส้วม
parlor /’pɑ:lə[r]/ ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
office /ɒfis/ ห้องทำงาน
wall /’wɔ:l/ กำแพง,ผนัง,เขื่อน
pillar /’pilə[r]/ เสา,เสาหิน
garden /’gɑ:dn/ สวน,ไร่ผัก
room /ru:m/ ห้อง

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

 • I saw her through the window. ฉันเห็นเธอผ่านหน้าต่าง
 • A small garden at the front of the house. สวนเล็กๆหน้าบ้าน
 • A smell of burning was coming from the kitchen. กลิ่นไหม้มาจากในครัว
 • He knocked loudly on the door. เขาเคาะประตูเสียงดัง

17 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับร่างกาย (Body Part)

อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ จะประกอบไปด้วย อวัยวะภายใน และอวัยวะภายนอก เอ๊ะ! แต่เพื่อนๆ ทราบกันไหมคะ อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายเรานั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้าง? มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยจ้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
body /’bɒdi/ ร่างกาย
head   /hed/  ศรีษะ
eye  /’ai/  ตา
ear  /iə/   หู
shoulder /∫əʊldə[r]/  บ่า,ไหล่
leg  /leg/  ขา
toe  /təʊ/  นิ้วเท้า
palm  /pɑ:m/ ฝ่ามือ
arm   /ɑ:m/  แขน
mouth /maʊθ/   ปาก
navel  /’neivəl/   สะดือ
foot /fʊt/   เท้า
eyelash /’ailæ∫/   ขนตา
nose  /nəʊz/ จมูก
cheek  /t∫i:k/  แก้ม
chin  /’t∫in/ คาง
teeth   /ti:θ/    ฟัน(หลายซี่)
tongue  /tʌŋ/ ลิ้น
finger  /’fiηgə[r]/ นิ้วมือ
back   /bæk/    หลัง
heel /hi:l/ ส้นเท้า
organ /’ɔ:gən/  อวัยวะ
heart   /hɑ:t/  หัวใจ
kidney   /’kidni/   ไต
vulva  /’vʌlvə/    ปากช่องคลอด
penis /’pi:nis/  องคชาต
ovary  /’eʊvəri/   รังไข่
stomach  /’stʌmək/ กระเพาะอาหาร

18 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

ชีวิตของเราในตอนเช้านั้นเริ่มตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ กินข้าว ขับรถ ทำงาน และนอน นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำในทุกๆวัน วันนี้บริติช เคานซิล มีเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ Daily Routine หรือกิจวัตรประจำวันที่คุณต้องเจอในทุกๆวัน ให้คุณได้เตรียมพร้อม เสริมความแข็งแกร่งในทักษะภาษาอังกฤษ ได้ง่ายๆ ผ่านบทความจากบริติช เคานซิล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย
Wake up ตื่นนอน
Get up ลุกจากเตียง
 Make the bed เก็บที่นอน
Take a shower/bath อาบน้ำ
Get dressed แต่งตัว
Have breakfast กินอาหารเช้า
Read the news อ่านข่าว
Listen to the radio ฟังวิทยุ
Go to school ไปโรงเรียน
Go to work รอรถโดยสาร
Take a taxi ขึ้นแท็กซี่
Work ทำงาน
Study เรียนหนังสือ
Do the cleaning ทำความสะอาด
Do the washing ซักเสื้อผ้า
Have a break หยุดพัก
Go shopping ไปซื้อของ
Do the cooking ทำอาหาร
Wash the dishes ล้างจาน
Phone people โทรศัพท์
Watch TV ดูทีวี
Have a walk เดินเล่น
Surf the net เล่นอินเตอร์เน็ต
Go to bed เข้านอน
Take a taxi ขึ้นรถแท็กซี่
Get dressed แต่งตัว
Dry my hair เป่าผม

19 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับ การขนส่ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
driver   /’draivə[r]/  คนขับรถ
station /’stei∫n/   สถานี
railway station สถานีรถไฟ
express way ทางด่วน
highway /’haiwei/   ทางหลวง
bus stop  /’bʌs stɒp/   ป้ายรถเมล์
to change /tə t∫eindʒ/   เปลี่ยน
traffic  /’træfik/  การจราจร
traffic sign   /’træfik ‘sain / เครื่องหมายจราจร
boat/ship /bəʊt/     /∫ip/  เรือ
coach  /’kəʊt∫ / รถทัวร์
airport /’eəpɔt/ สนามบิน
taxi /’tæksi/  รถแท็กซี่
tricycle  /’traisikl/  รถสามล้อถีบ
bus journey /bʌs ‘dʒɜ:ni/ ระยะทาง
route   /’ru:tmɑ:t∫/    เส้นทาง
traffic jam /’træfikdʒæm/   การจราจรติดขัด/รถติด
 1. Excuse me mam, where do I get on the bus?
  ขอประทานโทษนะคะ คุณผู้หญิง ไม่ทราบว่าฉันจะขึ้นรถเมล์ได้ตรงไหนคะ?
 2. Excuse me sir, Which is the bus number to go to Lumpini Park?
  ขอประทานโทษนะคะ คุณผู้ชาย ,ไม่ทราบว่าฉันต้องนั่งรถเมลล์รถเมลล์สายใหนไปสวนลุมพินีคะ?
 3. Where is the bus stop?
  ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนคะ?
 4. Does the bus number twenty six pass chatuchak market?
  รถเมลล์โดยสารหมายเลข 26 ผ่านตลาดนัดสวนจตุจักรไหมคะ?
 5. Are there any sightseeing city bus?
  มีรถบัสโดยสารสำหรับนั่งชมทัศนียภาพในเมืองไหมคะ?
 6. I want a ticket, please.
  ขอตั๋วใบนึงค่ะ
 7. Please tell me when to get off.
  ได้โปรด รบกวนบอกฉันด้วยนะว่าต้องลงเมื่อไหร่

20 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสภาพอากาศ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้เอาไว้เลย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Bright  /brait/   อากาศสดใส มีแดดแรง
Sunny   /’sʌni/ วันที่มีแดดจัด และไม่มีเมฆ
Clear  /kliə[r]/   ท้องฟ้าโปร่ง และไม่มีเมฆ
Cloudy /’klaʊdi/   วันที่มีเมฆมาก
Overcast /,əʊvə’kɑ:st/  วันที่ท้องฟ้ามีเมฆมืดครึ้ม
Fog /fɒg/ หมอก
Damp /dæmp/ ฝนจางๆ 
Drizzle  /’drizl/    ฝนตกปรอยๆ
Shower  /’∫aʊə[r]/  ฝนตกเป็นระยะๆ
Flood /flʌd/  น้ำท่วม
Hail /heil/   มีลูกเห็บ
Snow  /snəʊ/ หิมะ
Blizzard  /’blizəd/ พายุหิมะ
Breeze /bri:z/ สายลมโชยอ่อน
Windy /’windi/   ลม
Forecast   /’fɔkɑ:st/  การพยากรณ์อากาศ
Lightning /’laitniη/ ฟ้าแลบ
Rainbow  /’reinbəʊ/    รุ้ง
Sunshine  /’sʌn∫ain/ แสงอาทิตย์
monsoon  /,mɒn’su:n/   มรสุม
season  /’si:zn/ ฤดูกาล
spring /spriŋ/  ฤดูใบไม้ผลิ
star /’stɑ:[r]/   ดาว
storm  /stɔ:m/   พายุ
thunder  /’θʌndə[r]/   ฟ้าร้อง
winter  /wintə[r]/   ฤดูหนาว
climate /’klaimit/   สภาวะอากาศ
cool  /ku:l/   เย็น
dry /drai/   แห้ง
frost /frɒst/  น้ำค้างแข็ง
hot /hɒt/ ร้อน
rain /rein/   ฝน
tropical cyclone /’trɒpikl ‘saikləʊn/  พายุหมุนเขตร้อน
tropical depression /’trɒpikl di’pre∫n/ พายุดีเปรสชั่นเขตร้อน
tropical storm /’trɒpikl stɔ:m/   พายุโซนร้อน
warm /wɔ:m/  อบอุ่น
weather  /’weðə[r]/ อากาศ

ตัวอย่างประโยคสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

โดยทั่วไปแล้ว เวลาที่เราพูดถึงสภาพอากาศเรามักจะใช้รูปประโยคคือ

It is + adjective (คำคุณศัพท์)

 • เช่น It’s hot and humid today.

หรือ It is + verb-ing

 • เช่น It’s snowing.

หรือ It is a + adjective + day (หรือ morning/afternoon/night)

 • เช่น It’s a fine day.
 • The weather is supposed to be sunny and warm tomorrow.
  พรุ่งนี้อากาศควรจะมีแดดจัดและอบอุ่น
 • It’s supposed to rain for the next several days.
  คาดว่าฝนจะตกอีกหลายวันข้างหน้า
 • I didn’t see the news yesterday so I don’t know what the weather is going to be like.
  เมื่อวานไม่ได้ดูข่าวเลยไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นยังไง
 • I heard Da Nang is a very gloomy city with so many clouds.
  ฉันได้ยินมาว่าดานังเป็นเมืองที่มืดมนมากและมีเมฆมาก

ในการตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เราใช้รูปแบบประโยคดังนี้

 • Weather in Lao is usually hot in the summer and mild in the winter. It never really gets that cold.
  สภาพอากาศในประเทศลาวมักจะร้อนในฤดูร้อนและไม่รุนแรงในฤดูหนาว ไม่เคยจะหนาวขนาดนั้น
 • The weather in Busan is very similar to Seoul. The main difference is that Seoul gets a little more snow in the winter and a little hotter in the summer. 
  สภาพอากาศในปูซานมีความคล้ายคลึงกับกรุงโซลมาก ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ โซลจะมีหิมะตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในฤดูหนาว และร้อนขึ้นเล็กน้อยในฤดูร้อน

21 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เพื่อนๆทุกคนคงจะเคยสังเกตตัวเองว่า ในวันหนึ่งๆ เรามีอารมณ์หลากหลายอารมณ์มาก ทั้งมีความสุข เศร้า เบื่อ หัวเราะ ตื่นเต้น ฯลฯ ดังนั้นวันนี้เราจึงมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มาฝากเพื่อนๆเผื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันน้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
afraid /ə’freid/   เกรงกลัว
agitated /’ædʒiteitid/ ตื่นเต้น,กระวนกระวาย
angry   /’æηgri/  โกรธ, โมโห
awful  /’ɔ:ful/    น่ากลัว,น่ายำเกรง
bashful  /’bæ∫fl/ อาย,เขิน
bored /’bɔ:dəm/  เบื่อ
brave /breiv/  กล้าหาญ
calm /’kɑ:m/  สงบ,ใจเย็น
cheerful /’t∫jəfl/  ร่าเริง,เบิกบาน
comfortable /’kʌmftəbl/ สบาย,สุขสบาย
confident  /’kɒnfidənt/  มั่นใจ,เชื่อมั่น
cross  /krɒs/  โกรธ,ฉุนเฉียว
depressed  /di’prest/ หดหู่,เศร้าซึม
down /daʊn/  เศร้าใจ
disturbed  /di’stɜ:bd/   กระวนกระวายใจ
edgy  /’edʒi/   หงุดหงิด
excited /ik’saitid/  ตื่นเต้น
exhausted  /ig’zɔ:stid/   เมื่อยล้า
frightened  /’fraitnd/   ตกใจ
funny  /’fʌni/  ตลก,สนุกสนาน
gloomy /’glu:mi/ เศร้าใจ
guilty /’gilti/  รู้สึกผิด
happy   /’hæpi/   สุขใจ
hopeful  /’həʊpfl/   เต็มไปด้วยความหวัง
hurt  /hɜ:t/   ช้ำใจ
jealous   /’dʒeləs/  อิจฉา
lazy   /’leizi/  เกียจคร้าน
lonely  /’ləʊnli/ โดดเดี่ยว
loving /’lʌviη/  ซึ่งรักใคร่
nervous /’nɜ:vəs/ หวาดกลัว
nice  /nais/  น่าคบหา
proud   /praud/  ภาคภูมิใจ

22 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสุขภาพ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคที่คุณควรรู้ไว้ใช้ในการลาป่วย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
Cold /kəʊld/ ไข้หวัด
Cough /kɒf/  ไอ
Headache /’hedak/  ปวดหัว
Stomachache ปวดท้อง
Toothache /’tu:θeik/   ปวดฟัน
Earache  /’iəreik/   ปวดหู
Numb /nʌm/  อาการชา
rash  /ræ∫/ ผื่น
Runny nose /’rʌni nəʊz/ น้ำมูกไหล
Migraine /’mi:grein/ ไมเกรน
Stroke /strəʊk/  หลอดเลือดสมอง
Cancer  /’kænsə[r]/ โรคมะเร็ง
Asthma  /’æsmə/ โรคหอบหืด
Diabetes /,daiə’bi:ti:z/  โรคเบาหวาน
Hypertension  /,haipə’ten∫n/  โรคความดันโลหิตสูง
Allergic reaction /ə’lɜ:dʒik ri’æk∫n/  อาการภูมิแพ้

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพ

A: What’s going on?
เกิดอะไรขึ้นคะ ?
B: I have a stomachache. I think I got some bad food at luch today.
ฉันปวดท้องค่ะ ฉันคิดว่าวันนี้ฉันเจออาหารแย่ๆ ตอนมื้อเที่ยงวันนี้แน่เลย
A: No, we ate at the same place. How come my stomach is fine?
ไม่ เรากินที่เดียวกัน ทำไมฉันไม่เป็นไรไง?
B: You have a strong stomach! My stomach isn’t.
คุณอาจจะมีกระเพาะอาหารที่แข็งแรง
A: So what should we do now? You should go to see a doctor.
แล้วเราควรทำยังไงดี? ควรไปพบแพทย์ไหมคะ
B: I want to lie down for a while.
ฉันขอนอนพักสักครู่ก่อนค่ะ
A: Are you all right?
คุณสบายดีไหมคะ?
B: It’s ok. If it doesn’t get better, I will go and see a doctor.
ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไม่ดีขึ้นฉันจะไปพบแพทย์นะคะ
A: Tell me if you don’t feel better
บอกฉันทีถ้าเธอไม่สบายนะ
B: Ok. โอเคค่ะ

23 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย

วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการแปลจดหมาย การส่งจดหมาย หรือระหว่างจดหมายกำลังเดินทาง พร้อมคำอ่านและความหมาย มาให้ทุกคนได้ศึกษากันค่ะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน ความหมาย
address  /ə’dres/  ที่อยู่
advise /əd’vaiz/   คำแนะนำ, แจ้งให้ทราบ 
attach   /ə’tæt∫/  แนบไฟล์,เอกสาร รูปภาพไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
confirm /kən’fɜ:m/    ยืนยัน 
forward  /ˈfɔrwərd/  การส่งต่ออีเมล์ทั้งหมดไปยังอีเมล์อื่นๆ 
letter /’letə[r]/  จดหมาย
outbox /¸aut´bɔks/  ที่เก็บอีเมล์ ที่จะส่งออกไปหาอีเมล์อื่น ๆ
post office /’pəʊstɒfis/   ที่ทำการไปรษณีย์
subject /’sʌbdʒikt/  เรื่อง,หัวข้ออีเมล์ที่จะเขียนส่งออก
shipping  /’∫i:piŋ/   การส่งสินค้า
reply  /ri’plai/   ตอบ,ตอบจดหมายไปยังผู้ส่ง
service /’sɜ:vis/   บริการ
reference  /’refərəns/  บุคคลที่อ้างอิง, การอ้างอิง

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย

Secretary (F): Good morning Mr. Brooks. Is there anything I can help you with?
เลขา (F): สวัสดีตอนเช้าครับคุณบรู๊คส์ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ

Owner (M): I need to send out invitations for the product launch next month. Will you write them for me?
เจ้าของ (M): ฉันต้องส่งคำเชิญสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในเดือนหน้า คุณจะช่วยฉันเขียนถึได้ไหมคะ

Secretary: Of course. I’ll take down the details … okay, I’m ready.
เลขา: แน่นอนค่ะ ฉันจะลงรายละเอียด … โอเค ฉันพร้อมแล้ว

Owner: I’m hosting it on behalf of Bergson Corporation.
เจ้าของ: ฉันเป็นเจ้าของงาน ของ Bergson Corporation

Secretary: Right, and what is the product?
เลขา: ค่ะ แล้วสินค้าคืออะไรคะ?

Owner: It’s for their new cosmetics line: ‘Inspire’
เจ้าของ: เป็นเครื่องสำอางแนวใหม่ของพวกเขา: ‘Inspire’

Secretary: What kind of event is it?
เลขา:งานอะไรคะ?

Owner: It’s going to be a cocktail party, very fashionable.
There’lI be a buffet and a live jazz band.

เจ้าของ: มันจะเป็นงานเลี้ยงค็อกเทล ทันสมัยมากมีบุฟเฟ่ต์และวงดนตรีแจ๊สสด

Secretary: Sounds great! When and where?
เลขา: ฟังดูดีมาก! เวลาและสถานที่ด้วยค่ะ ?

Owner: It’s in the main function hall at the Imperial Hotel, Friday 30th April, 8pm until midnight.
เจ้าของ: อยู่ในห้องใหญ่ที่โรงแรมอิมพีเรียล วันศุกร์ที่ 30 เมษายน เวลา 20.00 น. ถึงเที่ยงคืน

Secretary: Got it. When would you like the replies?
เลขา: รับทราบค่ะ คุณต้องการตอบกลับเมื่อใด

Owner: Ask them to RSVP within two weeks from today.
เจ้าของ: ขอให้พวกเขาตอบกลับภายในสองสัปดาห์นับจากวันนี้นะคะ


และทั้งนี้คือ คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ที่ทางเว็บการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Breaking อยากส่งมอบให้คุณ และเราเชื่อว่าคุณสามารถจดจำได้ทั้งหมดได้ถ้าขยันและมีแนวทางในการเรียนที่ถูกต้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเรา EngBreaking.co.th เพื่อมีโอกาสได้รับเอกสาร ข้อมูลดี ๆ ในการเรียน พร้อมเข้าสู่ชุมชนผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มากกว่าพันล้านคนของเราตั้งแต่วันนี้

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

2 thoughts on “589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน

 1. Pingback: 100+ คำคมการทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย ให้กำลังใจสู้ต่อไป - อีสานร้อยแปด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *