[พิเศษ] รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!!

รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกาย – คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายประกอบอะไรบ้าง อ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องและแปลความหมายอย่างไรให้ถูกต้อง ทั้งหมดจะมีในบทความเดียวดังนี้ ต้องไม่พลาด ไปดูพร้อมกับ Eng Breaking

หมวดคำศัพท์ร่างกายมนุษย์ (Parts of the body)

คำนามคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

สำหรับคำนามในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายสามารถแบ่งเป็นหลายหมวดเพื่อจดจำได้ง่ายๆ เช่น ศีรษะและหน้าร่างกายส่วนบน, ร่างกายช่วงล่าง, ส่วนต่างๆของตา, ของเหลวในร่างกาย, กระดูก, และส่วนต่างๆ ภายในของร่างกาย ที่เราจะจัดมาเป็นตารางพร้อมวิธีการอ่านกับคำแปลเป็นไทย อย่างละเอียดดังต่อไปนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
ศีรษะและหน้า
Beard/bɪəd/ หนวด, เครา
cheek /tʃiːk/แก้ม
chin /tʃɪn/คาง
head/hed/ผม, ขน
hair/heər/ผม
ear /ɪər/หู
eye/aɪ/ ตา
eyebrow/ˈaɪ.braʊ/คิ้ว
eardrum /ˈɪə.drʌm/  เยื่อแก้วหู
earlobe/ˈɪə.ləʊb/ ติ่งหู
eyelash /ˈaɪ.læʃ/ขนตา
eyelid/ˈaɪ.lɪd/หนังตา
forehead /ˈfɒr.ɪd/ /ˈfɔː.hed/ หน้าผาก
freckles/ˈfrek.əl/ กระ
jaw /ˈrɪŋ.kəl/กราม
Lip /lɪp/ ริมฝีปาก
mouth /maʊθ/ ริมฝีปาก
nose /nəʊz/จมูก
nostril /ˈnɒs.trəl/รูจมูก, โพรงจมูก
moustache /məˈstɑːʃ/หนวด
tongue /tʌŋ/ ลิ้น
wrinkles/ˈrɪŋ.kəl/ Uริ้วรอย

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • Are you growing a beard? 
 • He had a sort of reddish beard. 
 • She put on her lipstick and then carefully blotted her lips with a tissue.
 • It’s not polite to talk with your mouth full. 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกาย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายที่ไม่รู้ไม่ได้
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
ร่างกายส่วนบน
Adam’s apple /ˌæd.əmz ˈæp.əl/ลูกกระเดือก
arm/ɑːm/แขน
armpit /ˈɑːm.pɪt/  รักแร้
back /bæk/หลัง
breast /brest/ หน้าอก, ทรวงอก, เต้านม
chest /tʃest/หน้าอก
elbow/ˈel.bəʊ/ศอก
hand /hænd/  มือ
finger /ˈfɪŋ.ɡər/ นิ้วมือ
fingernail/ˈfɪŋ.ɡə.neɪl/ เล็บมือ
forearm /ˈfɔː.rɑːm/ Uปลายแขน
knuckle /ˈnʌk.əl/ เคาะ
navel / belly button/ˈneɪ.vəl/สะดือ
neck /nek/ คอ
nipple /ˈnɪp.l̩/เต้านม
palm /pɑːm/ ฝ่ามือ
shoulder/ˈʃəʊl.dər/
ไหล่
throat /θrəʊt/ คอ, ลำคอ
waist/weɪst/เอว

ไม่พลาดกับบทความนี้:
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารพร้อมคำอ่าน และคำแปล

A-Z-คําศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารพร้อมคำอ่าน-และคำแปล - featured

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • My arms ache from carrying this bag.
 • A lot of mothers find early weaning from breast milk more convenient.
 • My elbow is still stiff after my fall.
 • All their toys are made by hand.
 • I rested my head on her shoulder.
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
ร่างกายช่วงล่าง
ankle /ˈæŋ.kəl/ข้อเท้า
anus /ˈeɪ.nəs/ ทวารหนัก
belly/ˈbel.i/ ท้อง
big toe /ˌbɪɡ ˈtəʊ/นิ้วหัวแม่เท้า
buttocks /ˈbʌt.ək/ก้น
calf /kɑːf/น่อง
genitals /ˈdʒen.ɪ.təlz/อวัยวะเพศ
groin /ɡrɔɪn/ขาหนีบ
heel /hiːl/ส้นตีน
hip /hɪp/สะโพก
knee /niː/เข่า
leg /leɡ/ขา
shin /ʃɪn/หน้าแข้ง
testicles/ˈtes.tɪ.kəl/ อัณฑะ
thigh /θaɪ/ ต้นขา
toe /təʊ/นิ้วเท้า
toenail /ˈtəʊ.neɪl/ เล็บเท้า
vagina /vəˈdʒaɪ.nə/ช่องคลอด

ลองตั้งประโยคกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายดังนี้

 • A stone was digging into my heel.
 • The school has over 400 pupils.
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
ส่วนต่างๆของตา
cornea /kɔːˈni.ə/กระจกตา
eye socket/ˈaɪ ˌsɒk.ɪt/กระบอกตา
eyeball/ˈaɪ.bɔːl/ ลูกตา
retina /ˈret.ɪ.nə/ เรตินา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
ส่วนต่างๆ ภายในของร่างกาย
Achilles tendon/əˌkɪl.iːz ˈten.dən/เอ็นเหนือส้นเท้า
artery/ˈɑː.tər.i/ หลอดเลือดแดง
appendix /əˈpen.dɪks/ ไส้ติ่ง
bladder/ˈblæd.ər/ กระเพราะปัสสาวะ
blood vessel/ˈblʌd ˌves.əl/เส้นเลือด
brain /breɪn/ สมอง
cartilage/ˈkɑː.təl.ɪdʒ/กระดูกอ่อน
colon/ˈkəʊ.lɒn/ลำไส้ใหญ่
heart/hɑːt/หัวใจ
Intestines/ɪnˈtes·tənz/ลำไส้
large intestine /ˌlɑːdʒ ɪnˈtes.tɪn/ ลำไส้ใหญ่
small intestine /ˌsmɔːl ɪnˈtes.tɪn/ลำไส้เล็ก
kidneys /ˈkɪd.ni/ไต
ligament /ˈlɪɡ.ə.mənt/ เอ็น
liver/ˈlɪv.ər/ ตับ
lungs /lʌŋ/ปอด
oesophagus/ɪˈsɒf.ə.ɡəs/หลอดอาหาร
rectum /ˈrek.təm/ ช่องทวราหนัก
spleen /spliːn/ ม้าม
stomach /ˈstʌm.ək/ทอ้ง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
กระดูก
collarbone / clavicle /ˈkɒl.ə.bəʊn/  /  /ˈklæv.ɪ.kəl/กระดูกไหปลาร้า
femur /ˈfiː.mər/กระดูกต้นขา
humerus /ˈhjuː.mə.rəs/กระดูกต้นแขน
kneecap /ˈniː.kæp/ กระดูกสะบ้า
pelvis/ˈpel.vɪs/กระดูกเชิงกราน
rib cage/ˈrɪb ˌkeɪdʒ/กระดูกซี่โครง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
ของเหลวในร่างกาย
bile/baɪl/น้ำดี
blood /blʌd/ เลือด
mucus /ˈmjuː.kəs/ เมือก
saliva / spit /səˈlaɪ.və/น้ำลาย
semen /ˈsiː.mən/น้ำอสจิ
sweat / perspiration /swet/เหงื่อ
tears /teər/น้ำตา
urine /ˈjʊə.rɪn/ปัสสาวะ
vomit /ˈvɒm.ɪt/ อาเจียน

ดูเพิ่มเติมที่:
คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม!

คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! ต้องรู้ในการสนทนา

คำกริยาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

นอกจากคำนามเกี่ยวกับร่างกายที่มักจะเจอบ่อยอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้คำกริยาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายบ้างเพราะเมื่อเราอยากตั้งประโยคใจประประโยคหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของร่างการเราก็จำเป็นต้องทราบศัพท์ในตารางดังต่อไปนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
to breathe /briːð/หายใจ
to cry /kraɪ/ร้องไห้
to hiccup /ˈhɪk.ʌp/สะอึก
to sneeze /sniːz/จาม
to urinate/ˈjʊə.rɪ.neɪt/ปัสสาวะ
to vomit /ˈvɒm.ɪt/ อาเจียน
to yawn /jɔːn/หาว
Carry /ˈkær.i/พก
Catch /kætʃ/จับ
Climb /klaɪm/ปีน
Comb /koʊm/หวี
Crawl /krɔːl/คลาน
Dance /dæns/เต้นรำ
Drag /dræɡ/ลาก
Drink /drɪŋk/ดื่ม
Eat /it/กิน
Fall /fɔːl/ตก
Grab /ɡræb/คว้า
Hit /hɪt/ตี
To smell /smel/ดม
To taste /teɪst/ลิ้มรส
To hear/hɪər/ฟัง
Sight /saɪt/ เซ็น
Jump /dʒʌmp/เต้น กระโดด
Lean /liːn/เรียน

คำคุณศัพท์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกาย

แล้วคำคุณศัพท์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายจะมีคำไหนบ้าง วิธีการออกเสียงอย่างไรถึงจะถูกต้องและแปลเป็นภาษาไทยตรงๆ อย่างไร ต้องไม่พลาด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายวิธีการอ่านแปลเป็นไทย
Tall /tɔːl/ สูง
Short /ʃɔːt/สั้น
Big /bɪɡ/ใหญ่
Fat /fæt/ อ้วน
Thin /θɪn/ผอม
Clever/ˈklev.ər/ฉลาด
Dexterous /ˈdek.strəs/กระฉับกระเฉง
Lazy/ˈleɪ.zi/ขี้เกียจ
Active/ˈæk.tɪv/คล่องแคล่ว
Kind /kaɪnd/ ดี
Nice /naɪs/ดี
Graceful /ɡreɪs/สง่างาม
Pretty /ˈprɪt.i/ น่ารัก
Ugly /ˈʌɡ.li/น่าเกลียด
Strong /strɒŋ/แข็งแรง
Young /jʌŋ/หนุ่ม
Old /əʊld/เก่า
Tired /taɪəd/เหนื่อย
เรียนศัพท์ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับรางกาย
จดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกาย กับ Eng Breaking

วลีภาษาอังกฤษร่างกายที่มักจะเจอบ่อย ไม่รู้ไม่ได้

นอกจากคำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายที่มักจะเจอบ่อยพูดดังกล่าวแล้ว ยังมี วลีภาษาอังกฤษร่างกายที่มักจะเจอบ่อย ไม่รู้ไม่ได้ ไปดูพร้อมกันดีกว่า

1. วลีภาษาอังกฤษที่คุณเคยได้ยินเช่น Nod your head ไม่ยากเพื่อจะเข้าใจความหมายนะคะ แปลได้ง่ายๆ ว่าการพยักหัว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
When I told her my old story, she listened sympathetically and nodded her head.

2. นอกจากนี้ก็มีวลีภาษาอังกฤษร่างกาย เช่น Shake your head: ที่แปลว่าส่ายหัว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
I asked Jack if he’d seen Tom lately but he shook his head.

3. Turn your head: ที่แปลว่าหันหน้าไปทางอื่น
ตัวอย่างประโยคเช่น:
She turned over right after she realized I was looking.

4. Roll your eyes: ที่แปลว่ากลอกตา
ตัวอย่างประโยคเช่น:
When I suggested they should buy a new house, she rolled her eyes in disbelief.

5. Blink your eyes: ที่แปลว่ากะพริบตา
ตัวอย่างประโยคเช่น:
You’ve got something in your eye, just try blinking a few times.

6. Raise an eyebrow: ที่แปลว่าเลิกคิ้ว
ตัวอย่างประโยคเช่น:
My dad raised an eyebrow when I said I had completed the homework.

7. Shrug your shoulders: ที่แปลว่ายักไหล่
ตัวอย่างประโยคเช่น:
Tim shrugged his shoulders and repeated the sentence.

ไม่พลาดกับบทความนี้:
รวบรวม A-Z คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล
รวบรวม A-Z คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล

เผยวิธีการจดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายได้นานๆ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายเยอะไหมคะ แต่ไม่อยากเพื่อจดจำนะคะ และผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีวิธีการจดจำศัพท์ใหม่เองแต่วันนี้เราจะเผยวิธีการจำศัพท์ใหม่ได้นานสุด ลองใช้แล้วมีประโยคจริงๆ ดังนี้

 • เรียนผผ่านการดูหนัง แบบไม่ดู subtitle และเราฟังเองแล้วลองเดาความหมายเอง จดไว้ในสมุดไว้ด้วย ตั้งประโยคกับศัพท์ใหม่เพื่อจดจำได้นาน
 • เรียนผ่านเพลงโปรดที่คุณชื่อชอบ ร้องเพลงตามเพราะว่า เป็นภาษาที่คนพูดกันในชีวิตประจำวัน และได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเพลงในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ต่าง จะตรึงอยู่ในหัวของคุณ

อีกวิธีหนึ่งคือเรียนผ่าน  flashcard  (บัตรคำ) เป็นสื่อการสอน ส่งเสริมทักษะการจดจำสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถใช้ได้สำหรับตอนที่เจอจำไหนที่จดจำยากนะคะ

ว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับหมวดชคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ภายใน ภายนอก พร้อมคำอ่าน คำแปล.หวังว่าจะมีประโยคต่อคุณ และอย่าลืมติดตามเราเพื่อแชร์ความรู้กับเทคนิคดีๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

2 thoughts on “[พิเศษ] รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!!

 1. Pingback: คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ เกี่ยว กับ ร่างกาย? | Top Q&A ล่าสุด 2022

 2. Pingback: ศัพท์ เกี่ยว กับ ร่างกาย guide & news อัปเดต 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *