รวม 150+ คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่

ธุรกิจภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสำคัญที่ได้ใช้กันในด้านธุรกิจไปแล้ว เราจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ Eng Breaking จึงรวมคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงาน เรามาดูคำศัพท์ต่างๆ พร้อมคำแปล และตัวอย่างประโยค เพื่อเวลาใช้เราจะรู้บริบทของคำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษนั้น รับรองว่าเรียนรู้ไว้ได้ใช้แน่นอน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ - Business English สำคัญ

คำศัพท์ด้านธุรกิจภาษาอังกฤษ (Business English) สำคัญที่ควรรู้

ก่อนอื่นเราลองมาดูคำศัพท์ที่ใช้บ่อยและเห็นบ่อยเวลาอ่านบทความหรือหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยคเพื่อช่วยให้เพื่อนจำคำศัพท์ได้ง่ายและยังได้ความรู้ที่เป็นผลประโยชน์มากมายอีกด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ความหมาย ตัวอย่างที่ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ
asset สิ่งที่มีคุณค่า Good looks can be an asset to an actor.การมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักแสดง
balance sheet งบดุล It’s a healthy company with a strong balance sheet.มันเป็นบริษัทที่แข็งแรงด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง
board of directors คณะกรรมการบริษัท The bank’s board of directors will vote on the merger proposal at a meeting today.คณะกรรมการบริหารของธนาคารจะออกเสียงให้มีข้อเสนอการควบรวมกิจการที่การประชุมวันนี้
branding การสร้างตราผลิตภัณฑ์ Branding is one of the most important aspects of any business, large or small, retail or B2B.การสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจไม่ว่าใหญ่หรือเล้ก ค้าปลีกหรือแบบบริษัทกับบริษัท
budget งบประมาณ The budget for photography has been cut.งบประมาณสำหรับการถ่ายภาพได้ถูกตัด
capital ทุน, เงินทุน The government is eager to attract foreign capital.รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ
cash flow statement งบกระแสเงินสด A cash flow statement shows the flow of money in and out of the business.งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่เข้าและออกบริษัท
cost of sales ต้นทุนขาย Fuel represented less than 3% of Carnival’s cost of sales.น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนขายที่น้อยกว่า 3 % ของบริษัทคานิวาล
credit สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ Most new cars are bought on credit.รถใหม่ส่วนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ
downsizing การลดขนาดองค์กร The company will be downsized next year.บริษัทจะถูกลดขนาดปีน้าแล้วครับ
end user ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค Engineers have to be able to write things the end user can understand.วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใช้ขั้นปลายสามารถเข้าใจ
entrepreneur ผู้ประกอบการ Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential.การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์
equity กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัท They plan to raise $100m by releasing at least 5% of equity in the company.พวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มทุน 100 ล้านดอลลาร์ในการออกอย่างน้อยก็ 5 %ของส่วนเงินทุนในบริษัท
grant เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน Her study is being funded by a federal grant.การศึกษาของหล่อนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
Headquarters สำนักงานใหญ่ We’re moving the headquarters again.พวกเรากำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่กันอีกแล้ว
income statement งบกำไร/ขาดทุน According to the company’s income statement, reported net income of $35 million is down sharply from a record $366 million a year earlier.ตามที่มีรายงานรายได้ของบริษัท รายได้สุทธิที่รายงานออกมาเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจากที่บันทึกไว้ปีก่อนที่ 366 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน
information technology เทคโนโลยีสารสนเทศ But the information technology division is to be sold off.แต่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
interest ดอกเบี้ย The interest on the loan is 16% per year.อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี
inventory สินค้าคงเหลือ Newmark & Lewis were closed Sunday to take inventory.นิวมาร์คแอนด์ลูวิสจะปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ
investment เงินลงทุน การลงทุน We plan to buy some property as an investment.เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน
launch การเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ The company hopes to launch the new drug by next October.บริษัทหวังที่จะออกตัวผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า
liability หนี้สิน The company is trying to limit its liability in this case.บริษัทพยายามที่จะจำกัดภาระหนี้สินในกรณีนี
lien สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น The bank had a lien on our house.ธนาคารมีสิทธิ์ในการยึดบ้านของพวกเรา
loan สินเชื่อ It’ll be years before we’ve paid off the loan.มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด
margin กำไรขั้นต้น Margins are low and many companies are struggling.กำไรขั้นต้นนั้นต่ำ และหลายบริษัทประสบปัญหาความยากลำบาก
merger การควบกิจการ การรวมกิจการ There has been a lot of talk about a merger with another leading bank.มีการพูดถึงมากเลยเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเกี่ยวกับธนาคารชั้นนำ
multitask ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน The successful applicant for this job must be able to multitask.ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จสำหรับงานนี้ต้องเป็นคนที่สามารถทำหลายงานในเวลาเดียวกัน
networking เครือข่าย I’m hoping to do some networking at the conference next week in London.ผมหวังที่จะสร้างเครือข่ายที่การประชุมัปดาห์หน้าในลอนดอน
non-profit organization องค์กรณ์ไม่แสวงหากำไร Starting a nonprofit organization can be an inspiring way to give back to your community and help those in need.การเริ่มธุรกิจกับองค์กรณ์ที่ไม่หวังผลกำไรสามารถเป็นแรงบันดาลใจและตอบแทนให้กับสังคมของคุณ และช่วยเหลือผู้ลำบาก
opportunity cost ต้นทุนการเสียโอกาส The opportunity cost of sending a child to a fee-paying school is all the things that you can no longer afford to buy, such as a new car or a holiday abroad.ต้นทุนการเสียโอกาสของการส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนก็คือทุกๆสิ่งที่คุณจะไม่มีปัญญาซื้อ เช่นรถใหม่ หรือวันพักผ่อนต่างประเทศ
overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Their offices are in London so the overheads are very high.สำนักงานของพวกเขาอยู่ในลอนดอนดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจจะสูง
party คณะ กลุ่มคน These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any attention (to the issue)พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ
personnelstaff, employees, work force สต๊าฟ พนักงาน กำลังคน They’ve reduced the number of personnel working on the project.พวกเขาได้ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานโปรเจคนั้น
point of sale จุดขาย Under the new law, cigarette advertising will only be allowed at the point of sale.ภายใต้กฎหมายใหม่ การโฆษณาบุหรี่จะถูกอนุญาต ณ จุดขายเท่านั้น
profit กำไร Investors have made a 14% profit in just 3 months.นักลงทุนได้ทำกำไร 14 % ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
promotion การเลื่อนตำแหน่ง There was little chance for promotion within the company.มีโอกาสเพียงเล็กน้อยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท
quarter ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน Cut the pie into quarters.ตัดพายออกเป็นสี่ส่วน
R&D (Research and Development) ค้นคว้าและพัฒนา She works in the R & D department.เธอทำงานในแผนกค้นคว้าและพัฒนา
revenue รายได้ Strikes have cost £20 million in lost revenues.การประท้วงทำให้เกิดต้นทุน 20 ล้านปอนด์ในการสูญเสียรายได้
scalable ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้ We needed a computer system that was scalable and that could keep up with our growing number of users.พวกเราต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ และนั่นจะสามารถตามจำนวนผู้ใช้ได้
shareholder ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน Some shareholders are unhappy with the running of the club and are concerned with the way the recent annual meeting was conducted.ผู้ถือหุ้นบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินงานของคลับ และรู้สึกกังวลกับการนำการประชุมประจำปีเร็วๆนี้
stakeholder ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม Citizens should be stakeholders in the society they live in.พลเมืองควรจะจะเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่
startup ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก The startup is developing an online service that will help businesses and consumers choose and manage health plans.ธุรกิจเกิดใหม่กำลังพัฒนาบริการออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจ และผู้บริโภคเลือกและจัดการแผนดูแลสุขภาพ
strategy กลยุทธ์ This is a high-risk business strategy.นี้คือกลยุทธ์ธุรกิจที่เสี่ยงสูง
telecommuting การทำงานทางไกล อารมณ์ทำงานจากบ้าน The company now allows some of its employees to telecommute.เดี๋ยวนี้บริษัทเค้าอนุญาตให้พนักงานบางคนทำงานจากที่บ้าน (ได้แล้วนะเธอ)
terms ข้อตกลง Women work on equal terms with men in this firm.ผู้หญิงทำงานบนข้อตกลงอันเท่าเทียมกับผู้ชายในบริษัทนี้
trademark เครื่องหมายการค้า Large hats became Abzug’s trademark.หมวกใบใหญ่หลายใบกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของ Abzug
transaction ธุรกรรม The bank charges a fixed rate for each transaction.ธนาคารคิดค่าใช้จ่ายเป็นเรทคงที่สำหรับแต่ละธุรกรรม
Venture Capital เงินร่วมลงทุน But there’s still plenty of venture capital out there looking for bright new ideas.แต่มันยังคงมีเงินร่วมลงทุนมายมายที่มองหาไอเดียบรรเจิดใหม่ ๆ
viral marketing การตลาดแบบแพร่กระจาย You can reach more potential customers by using viral marketing techniques.คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการใช้เทคนิคการตลาดแบบแพร่กระจาย

วิธีที่ง่ายที่สุดในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยอดนิยม 3,000 คำ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ์ถึง 95%!
ดูที่นี่
Eng Breaking

คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่น่ารู้พร้อมการออกเสียงและคำแปล

นอกจากคำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษที่เราได้แนะนำพร้อมตัวอย่างประโยคให้แต่ละคำแล้ว ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่น่ารู้ อีกมากมาย เราจึงได้รวบรวมและแนะนำวิธีการอ่านพร้อมคำแปลเพื่อคุณสามารถเอาไปใช้และลองแต่งตัวอย่างประโยคกันดูนะ

คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ การออกเสียง คำแปล
Administrative cost /ədˈmɪnɪstrətɪv kɒst/ ต้นทุนการบริหาร
Bill /bɪl/ ใบเสร็จ
Capital accumulation /ˈkæpɪtl əˌkjuːmjəˈleɪʃn/ การสะสมทุน
Cash /kæʃ/ เงินสด
Cheque /tʃek/ เช็ค
Confiscation /ˌkɒnfɪˈskeɪʃn/ การยึดทรัพย์
Consumer /kənˈsjuːmə(r)/ ผู้บริโภค
Conversion /kənˈvɜːʃn/ การแปลง
Cost /kɒst/ ต้นทุุน ราคา
Customer /ˈkʌstəmə(r)/ ลูกค้า
Customs barrier /ˈkʌstəmz ˈbæriə(r)/ ด่านศุลกากร
Deposit /dɪˈpɒzɪt/ เงินฝาก, ฝากเงิน
Depreciation /dɪˌpriːʃiˈeɪʃn/ ค่าเสื่อมราคา
Do business with /duː ˈbɪznəs wɪð/ ทำธุรกิจกับ
Earnest money /ˈɜːnɪst ˈmʌni/ เงินมัดจำ
Economic cooperation /ˌiːkəˈnɒmɪk kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
Financial policies /faɪˈnænʃl ˈpɒləsi/ นโยบายการเงิน
Foreign currency /ˈfɒrən ˈkʌrənsi/ สกุลเงินต่างประเทศ
Fund /fʌnd/ กองทุน
Goods /ɡʊdz/ สินค้า
Guarantee /ˌɡærənˈtiː/ รับประกัน
Income /ˈɪnkʌm/ รายได้
Inflation /ɪnˈfleɪʃn/ เงินเฟ้อ
Insurance /ɪnˈʃʊərəns/ ประกันภัย
Interest /ˈɪntrəst/ ดอกเบี้ย
Invoice /ˈɪnvɔɪs/ ใบแจ้งหนี้
Mode of payment /məʊd əv ˈpeɪmənt / วิธีการชำระเงิน
Money /ˈmʌni/ เงิน
Payment /ˈpeɪmənt/ การชำระ
Price boom /praɪs buːm/ ราคาพุ่ง
Price /praɪs/ ราคา
Rate of economic growth /reɪt əv ˌiːkəˈnɒmɪk ɡrəʊθ / อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
Records /ˈrekɔːd/ สมุดบันทึก
Regulation /ˌreɡjuˈleɪʃn/ ระเบียบข้อบังคับ
Revenue /ˈrevənjuː/ รายได้
Service /ˈsɜːvɪs/ บริการ
Share /ʃeə(r)/ หุ้นส่วน
Shareholder /ˈʃeəhəʊldə(r)/ ผู้ถือหุ้น
Speculation /ˌspekjuˈleɪʃn/ การเก็งกำไร
Statement /ˈsteɪtmənt/ รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก
Stock /stɒk/ คลังสินค้า
Surplus /ˈsɜːpləs/ ส่วนเกิน
Tax /tæks/ ภาษี
Transaction /trænˈzækʃn/ ธุรกรรม
Transfer /trænsˈfɜː(r)/ โอนเงิน
Treasurer /ˈtreʒ.ər.ər/ เหรัญญิก
Turnover /ˈtɜːnˌəʊ.vər/ มูลค่าการขาย, ยอดการขายสินค้า
Withdraw /wiðˈdroː/ ถอนเงิน

ดูเพิ่มเติมที่:
ภาษาอังกฤษในโรงแรมพร้อมทุกประโยค ฉบับบจัดเต็ม!!
ภาษาอังกฤษในโรงแรมพร้อมทุกประโยค ฉบับบจัดเต็ม

ลักษณะของบริษัทและธุรกิจภาษาอังกฤษ

เพื่อช่วยให้คุณพร้อมที่จะสมัครงานกับบริษัทชั้นนำเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มตัว Eng Breaking เลยขอเสนอคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของบริษัทและธุรกิจในภาษาอังกฤษที่เรามักเจอบ่อย

 • Affiliated company : บริษัทในเครือ
 • Company: บริษัท
 • Parent company: บริษัทแม่
 • Core business /main business: ธุรกิจหลัก
 • Business unit: หน่วยธุรกิจ
 • Multinational corporation: บริษัทข้ามชาติ
 • Enterprise: กิจการ
 • Conglomerate: กลุ่มบริษัทในเครือ
 • Headquarter สำนักงานใหญ่
 • Joint venture: ธุรกิจร่วมทุน บริษัทร่วมทุน
 • Joint state-private enterprise: ธุรกิจที่ร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
 • State-owned enterprise: รัฐวิสาหกิจ
 • Non-profit organization: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • Corporation: บรรษัท, บริษัท
 • Holding company: บริษัทแม่
 • Joint stock company (JSC): บริษัทร่วมหุ้น
 • Joint venture: กิจการร่วมค้า
 • Limited liability company ( Ltd): บริษัทรับผิดจำกัด
 • Private company: บริษัทเอกชน
 • Subsidiary: บริษัทลูก
คำศัพท์เกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจในภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานต่าง ๆ ในบริษัท – คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ

 • Chief Executive Officer ( CEO): ประธานบริษัท
 • Chief Financial Officer ( CFO): ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
 • Chief of Staff: ผู้อำนวยการฝ่ายพนักงาน
 • Chief Operation Officer (COO): ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 • Chief Technology Officer (CTO): ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
 • Clerk / secretary: เลขานุการ
 • Deputy head of department: รองหัวหน้าแผนก
 • Deputy/Vice director: รองประธาน
 • Director: ประธาน, หัวหน้า
 • Employee: พนักงาน
 • Employer: นายจ้าง
 • Founder: ผู้สร้าง
 • General director: ผู้จัดการทั่วไป
 • Head of department: หัวหน้าแผนก
 • Manager: ผู้จัดการ
 • Representative: ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร
 • Supervisor: ผู้ควบคุมดูแล
 • The Board of Directors: คณะกรรมการบริษัท
 • Trainee: ผู้รับการฝึกหัด
 • Trainer: ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก

หน่วยงานในบริษัทที่คนเรียน Business English ต้องไม่พลาด

 • Agent: ตัวแทน
 • Branch office: สาขา
 • Accounting department: ฝ่ายบัญชี
 • Administration department: ฝ่ายธุรการ
 • Department: แผนก, ฝ่าย
 • Human resources department (HR): ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • Marketing department: แผนกฝ่ายการตลาด
 • Sales department: แผนกฝ่ายขาย
 • Shipping department: แผนกจัดส่ง
 • Regional office: สำนักงานภูมิภาค
 • Representative office: สำนักงานตัวแทน
 • Headquarters: สำนักงานใหญ่
 • Outlet: ร้านเอาท์เล็ท

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 • Diversify: การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • Establish (a company): ก่อตั้ง (บริษัท)
 • Downsize: ลดขนาดบริษัท
 • Franchise: สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
 • Go bankrupt: ล้มละลาย
 • Merge: รวมเข้าด้วยกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ใช้ได้ในชีวิตจริง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษธุกรกิจ (Business English) มีบทบาทที่สำคัญสำหรับการทำงาน คุณจะรับมืออย่างไรเมื่อเจอคู่ค้าชาวต่างชาติ หรือเพื่อนร่วมธุรกิจถ้าไม่รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังนั้นอย่าพลาดโอกาสเพื่อร่วมธุรกิจกันหรือก้าวหน้าในอาชีพของคุณเพียงเพราะคุณมีความจำกัดในด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ

และต่อไปนี้คือการสนทนาธุรกิจภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณควรเรียนรู้ไว้ได้ใช้แน่นอน

บทสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ใช้ได้ในชีวิตจริง

การแนะนำตัวเอง – คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ

 • Hello. My name is Chaiyakorn. Or you can call me Chai. ( สวัสดีครับ ผมชื่อชัยกร หรือจะเรียกผมว่าชัญก็ได้)
 • I’m deputy head of marketing department at MK Joint Stock Company ( ผมเป็นรองหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่บริษัทร่วมหุ้น MK จำกัด )
 • I’m glad to meet you (ยินดีที่ได้รู้จักครับ).

การนัดหมาย – คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ

 • Would you mind if my General director would like to meet you at my headquarter (คุณว่าไงถ้าผู้จัดการทั่วไปของเราอยากพบคุณที่สำนักงานใหญ่ของเรา)
 • Do you have an appointment with my manager? (คุณมีนัดกับผู้จัดการของเราไหม)
 • I would like to talk to Ms. Jom Khwan – ( ฉันอยากคุยกับคุณจอมขวัญ)
 • I’m afraid she isn’t available now ( ฉันเกรงว่าเธอจะไม่ว่างตอนนี้)

การเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ – สนทนาธรุกิจภาษาอังกฤษ

 • I’m going to go to a business trip on Monday ( ผมจะเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจวันจันทร์).
 • How long will you be staying here? (คุณวางแผนที่จะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน).
 • When will you come back? (เมื่อไหร่คุณจะกลับมา).
 • What do you think of investment opportunities in Thailand? ( คุณคิดอย่างไรกับโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย).

ไปเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้า -สนทนาธุรกิจภาษาอังกฤษ

 • I hope to visit your company ( ผมหวังว่าจะได้เยี่ยมชมบริษัทของคุณ)
 • You are welcomed to visit our company ( ยินดีต้อนรับมาเยี่ยมบริษัทของเรา).
 • How many departments do you have? ( บริษัทของคุณมีกี่แผนก)
 • This is accounting department (นี่คือแผนกบัญชี)
 • How long have your company been established? (บริษัทของคุณก่อตั้งมานานหรือยัง)

การเริ่มการสื่อสารกับลูกค้า – สนทนาธุรกิจภาษาอังกฤษ

 • Dear customer! ( เรียนลูกค้า).
 • What can I help you? ( คุณมีอะไรให้ทางเราช่วยไหมคะ).
 • I’m glad to introduce our services ( ดีใจที่ได้แนะนำเกี่ยวกับบริการของเรา)

และสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)  ที่ Eng Breaking ได้นำเสนอไว้ในบทความ คงต้องมีประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อบใช่ไหมล่ะ เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้คำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคและบทสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ โดยใช้เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่เราได้แนะนำในบทความก่อนหน้านี้กันนะคะ หวังว่าจะได้พบกันอีกในบทความถัดไปค่ะ

ไม่พลาดกับบทความนี้:
คู่มือประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
คู่มือประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

One thought on “รวม 150+ คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *