278 คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์

ผู้เรียนหลายท่าน อาจจะเจอปัญหาตอนติวสอบ IELTS เพราะไม่รู้ว่าควรจะเริ่มทบทวนบทเรียนส่วนไหน ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรให้ประหยัดเวลาเรียนและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ คือการสอบได้คะแนนสูง

อันที่จริงการสอบ IELTS ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากรู้แนวทางการเรียน หมั่นทบทวนเนื้อหา ฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ พร้อมมีคลังคำศัพท์ที่จดจำได้ดี เพียงเท่านี้ รับรองว่าสอบผ่านแน่นอน

A – สอบ IELTS จำเป็นหรือไม่??

การสอบ IELTS หรือชื่อเต็มคือ International English Language Testing System ที่หมายถึงข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • การสอบเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) และ
 • การสอบเพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)

สำหรับการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะประกอบด้วย

 • การสอบการฟัง (Listening) 30 นาทีก
 • การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที
 • การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที
 • การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที

การสอบ IELTS เป็นการสอบที่จำเป็น และสำคัญมากด้วย เพราะจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความสามารถของคุณในการใช้ภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับไหน สามารถใช้ในการสื่อสารทั่วไปหรือใช้แบบมืออาชีพ เป็นใบรับรองแสดงความสามารถที่จะมีคุณค่าอย่างมากเมื่อคุณไปสมัครงาน หรือขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS
การสอบ IELTS ไม่ยากอย่างที่คิด

B – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอในข้อสอบ IELTS ไม่ควรพลาด

ปัญหาที่เจอบ่อยของผู้เรียนตอนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยตัวเองคือมีเอกสารแบบเรียนมากมาย เลยทำให้ใม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นแบบไหน เริ่มต้นได้อย่างไร บางทีการเลือกแนวทางการเรียนผิดจะทำให้เราเสียเวลาการเรียนไปเยอะ เรียนไปนานแต่ไม่เห็นว่าจะมีความพัฒนา

เราเข้าใจเรื่องปัญหาของผู้เรียนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผู้เรียนที่กำลังอยากเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ หรือผ่านการสอบ IELTS ได้คะแนนดีตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

ทางเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ EngBreaking.co.th จึงคัดเลือกมาหมวดคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะเจอบ่อยตอนทำข้อสอบ IELTS พร้อมแนะนำเพิ่มเกี่ยวกับชนิดของศัพท์ และวิธีการออกเสียง พร้อมแปลความหมายภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนของคุณให้ดีขึ้น

1 – The environment – คําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อม

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Environment (n) /inˈvaiərənmənt/ สภาพแวดล้อม
acid rain (n) /ˈӕsid rein/ ฝนกรด
Coal (n) /kəul/ ถ่านหิน
Contaminated (adj) /kənˈtæm.ɪ.neɪ.tɪd/ ปนเปื้อน
Chemical (adj) /ˈkemək(ə)l/ ทางเคมี
Deforestation  (n)   /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/ ตัดไม้ทำลายป่า
Drought (n)  /draʊ ภัยแล้ง
hydroelectric power /ˌhaɪ.drəʊ.ɪˈlek.trɪk paʊər/ ไฟฟ้าพลังน้ำ
global warming (n)  /ˌɡləʊ.bəl ˈwɔː.mɪŋ/ ภาวะโลกร้อน
Greenhouse effect (n)  /ˈɡriːn.haʊs ɪˌfekt/ ภาวะเรือนกระจก
Reliable (adj)  /rɪˈlaɪ.ə.bəl/ น่าเชื่อถือ
Landfill (n)   /ˈlænd.fɪl/ หลุมฝังกลบ, การฝังกลบ
solar panels (n)    /ˌsəʊ.lə ˈpæn.əl/ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
oceanic crust (n)    /ˌəʊ.ʃi ˈæn.ɪk ˈkrʌst/ เปลือกโลกมหาสมุทร
Oxygen (n)   /ˈɒk.sɪ.dʒən/ ออกซิเจน
Soil  (n)   /sɔɪl/ ดิน
Vegetation (n)   /ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/ พืชพันธุ์
fossil fuel (n) /ˈfɒs.əl ˌfjʊəl/ เชื้อเพลิงฟอสซิล
wind turbine (n) /ˈwɪnd ˌtɜː.baɪn/ กังหันลม
Firewood (n) /ˈfaɪə.wʊd/ ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง

2 – Adjectives – คำคุณศัพท์มักจะเจอในข้อสอบ IELTS

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Ancient (adj) /ˈeinʃənt/ โบราณกาล
Comfortable (adj)  ˈkʌmf(ə)(r)təbl̩ สะดวกสบาย
Convenient (adj)  /kənˈviːnjənt/ เหมาะสม
confidential (adj)  /konfiˈdenʃəl/ ที่เป็นความลับ
Compulsory (adj)  kəmˈpʌlsəri ที่จำเป็นต้องทำ
Optimistic (adj)  ˌɒptɪˈmɪstɪk โดยคาดหวังสิ่งที่ดี
Realistic (adj)  ˌrɪəˈlɪstɪk เป็นแบบนั้นจริง ๆ
Knowledgeable (adj)  ˈnɒlɪdʒ ที่รู้มาก
Intensive (adj)  /ɪnˈten.sɪv/ อย่างมาก
Tranquil (adj)  /ˈtræŋ.kwɪl/ สงบสุข
Spectacular (adj)   /spekˈtæk.jə.lər/ น่าตื่นเต้น
Intact (adj)  /ɪnˈtækt/ ซึ่งไม่เสียหาย
Necessary (adj)  /ˈnes.ə.ser.i/ จำเป็น
Exciting (adj)   /ɪkˈsaɪ.tɪŋ/ ที่น่าตื่นเต้น
Energetic (adj)  /ˌen.əˈdʒet.ɪk/ ซึ่งมีพลัง
Fabulous (adj)   /ˈfæb.jə.ləs/ เหลือเชื่อ
Fabulous (adv)   /ˈfæb.jə.ləs/ เอย่างที่สุด
Voluntary (adj)  /ˈvoləntəri, (American) volənˈteri/ โดยสมัครใจ
Temporary (adj)  /ˈtempərəri, (American) ˈtempəreri/ ชั่วคราว
permanent /ˈpəːmənənt/ ถาวร

คุณอาจต้องการที่จะเห็น:
รวมคำศัพท์ทางการแพทย์ภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ พร้อมการอ่าน
คำศัพท์ทางการแพทย์

3 – Marketing – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตลาด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Catalogue (n)  /ˈkӕtəloɡ/ บัญชีรายชื่อ
Competition (n)  /kompəˈtiʃən/ กิจกรรมการแข่งขัน
Collection (n)  /kəˈlekSH(ə)n/ การเก็บรวบรวม
business card (n) /ˈbɪz.nɪs ˌkɑːd/ นามบัตร
Display (v)  /dɪˈspleɪ/ แสดง
Poll (n)   /pəʊl/ โพลล์
Products (n)  /ˈprɒd.ʌkt/ ผลิตภัณฑ์
profit margin (n)  /ˈprɒf.ɪt ˌmɑː.dʒɪn/ อัตรากำไร
Leadership  (n) /ˈliː.də.ʃɪp/ ความเป็นผู้นำ
Trainee (n)   /ˌtreɪˈniː/ ผู้ได้รับการฝึกหัด
Training (n) /ˈtreɪ.nɪŋ/ การอบรม
Merchandise (n)  /ˈmɜː.tʃən.daɪs/ สินค้า
Manufacture (v) /ˌmæn.jəˈfæk.tʃər/ การผลิต
Management (n)  /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ การจัดการ
Recruitment (n) /rɪˈkruːt.mənt/ รับสมัครงาน
special offer /ˌspeʃ.əl ˈɒf.ər/ ข้อเสนอพิเศษ
Statistic (n)  /stəˈtɪs.tɪk/ สถิติ
Survey (n)  /ˈsɜː.veɪ/ สำรวจ
Questionnaire (n)  /ˌkwes.tʃəˈneər/ แบบสอบถาม
Interview (n)  /ˈɪn.tə.vjuː/ การสัมภาษณ์
research method (n)  /rɪˈsɜːtʃ ˈmeθ.əd/ ระเบียบวิธีวิจัย

4 – Sports – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Sports (n)   /spɔːts/ กีฬา
Athlete (n)   /ˈæθ.liːt/ นักกีฬา
Baseball (n)    /ˈbeɪs.bɔːl/ กีฬาเบสบอล
Basketball (n)   /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/ บาสเกตบอล
Canoeing (n)   /kəˈnuː.ɪŋ/ พายเรือแคนู
Swimming (adj) /ˈswɪm.ɪŋ/ ที่ว่ายน้ำ
Squash (v) /skwɒʃ/ สควอช, บด; บีบ
Snooker (n)   /ˈsnuː.kər/ สนุ๊กเกอร์
Stadium (n)    /ˈsteɪ.di.əm/ สนามกีฬา
Field Stadium (n)    /fiːld/ สนาม
Court (n)    /kɔːt/ ศาล
Cycling (n)   /ˈsaɪ.klɪŋ/ การขี่รถจักรยาน
Pitch (n)    /pɪtʃ/ สนามแข่งขัน
Recreation (n)    /ˌrek.riˈeɪ.ʃən/ การพักผ่อนหย่อนใจ
Championship (n)   /ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/ การชิงตำแหน่งชนะเลิศ
extreme sports (n)   /ɪkˌstriːm ˈspɔːt/ กีฬาผาดโผน
Team (n)  /tiːm/ ทีม
Kitesurfing (n)    /ˈkaɪtˌsɜː.fɪŋ/ การล่นว่าว
mountain biking (v)  /ˈmaʊn.tɪn ˌbaɪ.kɪŋ/ ปั่นจักรยานเสือภูเขา
Jogging (v)   /ˈdʒɒɡ.ɪŋ/ วิ่งออกกำลังกาย

5 – Transportations and Vehicles – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขนส่งและยานพาหนะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Transportations (n)    /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/ การขนส่ง
Automobile (n)  /ˈɔː.tə.mə.biːl/ รถยนต์
Airport (n) /ˈeə.pɔːt/ สนามบิน
Vehicles (n)   /ˈvɪə.kəl/ ยานพาหนะ 
container ship (n)   /kənˈteɪ.nə ˌʃɪp/ เรือคอนเทนเนอร์ 
canal boat (n) /kəˈnæl ˌbəʊt/ เรือคลอง
driving license (n)  /ˈdraɪ.vɪŋ ˌlaɪ.səns/ ใบขับขี่
paddle steamer (n)  /ˈpæd.əl ˌstiː.mər/ พายเรือกลไฟ
cabin cruiser (n)  /ˈkæb.ɪn ˌkruː.zər/ ห้องโดยสารครุยเซอร์
Rowboat (n)  /ˈrəʊ ˌbəʊt/ เรือพาย
Platform  (n)    /ˈplæt.fɔːm/ เวที
paddle steamer (n)  /ˈpæd.əl ˌstiː.mər/ พายเรือกลไฟ
Lifeboat (n)   /ˈlaɪf.bəʊt/ เรือชูชีพ
Hydrofoil (n) /ˈhaɪ.drə.fɔɪl/ เรือปีกน้ำ
Shipment (n)  /ˈʃɪp.mənt/ การส่งสินค้า
freight train (n)    /freɪt treɪn/ รถไฟบรรทุกสินค้า
stream train (n) /ˈstiːm ˌtreɪn/ กระแสรถไฟ
Subway (n)  /ˈsʌb.weɪ/ รถไฟใต้ดิน

6 – Jobs – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานต่างๆ

เรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ได้คะแนนสูง
เผยคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ เจอในข่อสอบ IELTS ชัวร์!
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Architect (n) /ˈɑː.kɪ.tekt/ ผู้สร้าง
Assistant (n)    ผู้ช่วย ผู้ช่วย
Accountant (n)     /əˈkaʊn.tənt/ นักบัญชี
Designer (n)   /dɪˈzaɪ.nər/ นักออกแบบ
Decorator (n)    /ˈdek.ər.eɪ.tər/ ช่างตกแต่ง
Craftsman (n)    /ˈkrɑːfts.mən/ ช่างฝีมือ
curriculum vitae (n)    /kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/ ประวัติหลักสูตร
Receptionist (n)    /rɪˈsep.ʃən.ɪst/ พนักงานต้อนรับ
Pilot (n)    /ˈpaɪ.lət/ นักบิน
flight attendant (n)    /ˈflaɪt əˌten.dənt/  แอร์โฮสเตส
office assistant  (n)    /ˈɒf.ɪs əˈsɪs.tənt/ ผู้ช่วยสำนักงาน
work experience (n)   /ˈwɜːk ɪkˌspɪə.ri.əns/ ประสบการณ์การทำงาน
Secretary (n)   /ˈsek.rə.tər.i/  เลขานุการ
Freelance (adj), (adv) /ˈfriː.lɑːns/ คนที่ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
Volunteer (n)    /ˌvɒl.ənˈtɪər/ อาสาสมัคร
Works (n)    /wɜrks/ โรงงาน,เครื่องจักร,ผลงาน
Jobs (n)    /dʒɒb/ งาน
Waitress (n)   /ˈweɪ.trəs/ พนักงานเสริฟ์หญิง
Waiter (n)    /ˈweɪ.tər/ พนักงานเสริฟ์ชาย
Vacancy (n)    /ˈveɪ.kən.si/ ตำแหน่งงานว่าง
psychologist  /saɪˈkɒl.ə.dʒɪst/ นักจิตวิทยา
specialist /ˈspeʃ.əl.ɪst/ ผู้ชำนาญเฉพาะทาง
occupation /ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/ อาชีพ

7 – Electric Cars around the Globeคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถไฟฟ้าทั่วโลก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Accelerate (v)  /əkˈsel.ə.reɪt/ เร่ง, เร่งให้เกิดขึ้น
Acceleration (n)    /əkˌsel.əˈreɪ.ʃən/ การเร่ง, การเพิ่มความเร็ว
Appeal (v – n)  /əˈpiːl/ ดึงดูดใจ, เป็นที่นิยม
Appealing (adj) /əˈpiː.lɪŋ/  ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์
Charge (n – v)  /tʃɑːdʒ/ กระแสไฟที่อัด
Classify (v) /ˈklæs.ɪ.faɪ/ แยกประเภท
Classification (n) /ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ การแบ่งประเภท-หมวดหมู่
Commute (v)  /kəˈmjuːt/ ไปๆมาๆเสมอ
Consume (v)  /kənˈsjuːm/ ใช้, บริโภค
Consumption (n)  /kənˈsʌmp.ʃən/ การใช้-บริโภค-เผาผลาญ
Consumptive (adj)  /kənˈsʌmp.tɪv/ เกี่ยวกับการบริโภค
Hamper (v)  /ˈhæm.pər/ ขัดขวาง, สะกัดกั้น
Incentive (n – a) /ɪnˈsen.tɪv/ สิ่งจูงใจ, แรงจูงใจ
Marked (adj)  /mɑːkt/ เด่นชัด, ชัดเจน
Plodding (adj)  /plɒd/ ช้า
Urban (adj) /ˈɜː.bən/ ซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง
Urbanize (v)  /ˈɜː.bən.aɪz/ ทำให้เป็นนครหรือเมืองใหญ่
Urbanization (n) /ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/ การทำให้เป็นนคร 
Urbanite (n)  /ˈɜː.bən.aɪt/ ชาวเมือง, คนเมือง
Urbane (adj) /ɜːˈbeɪn/ สุภาพ, มีมารยาท

ดูเพิ่มเติมที่:
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

8 – Learning Vacations – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนสำหรับการเรียนรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Acquire (v) /əˈkwaiə/ ได้มา
Acquisition (n) /ӕkwiˈziʃən/ การได้มา
Acquisitive (adj) /əˈkwizətiv/ โลภ
Breeze (n) /briːz/ สายลมที่พัดเบา ๆ
Broad (adj) /broːd/ กว้าง
Broadness (n)  /ˈbrɔːd.nəs/ ความกว้าง
Budget (n) /ˈbʌdʒ.ɪt/ งบประมาณ
Colorful (adj) /ˈkʌl.ə.fəl/ ที่มีชีวิตชีวา
Cuisine (n)  /kwɪˈziːn/ ประเภทอาหาร
Economy (adj)  /iˈkɒn.ə.mi/ ที่ราคาถูกกว่า
Economics (n) /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ วิชาเศรษฐศาสตร์
Economize (v)  /iˈkɒn.ə.maɪz/ ประหยัด
Sponsor (n)  /ˈspɒn.sər/  ผู้อุปถัมภ์
Supervise (v) /ˈsuː.pə.vaɪz/ ตรวจตรา
Supervision  (n) /ˈsuː.pə.vaɪz/ การดูแลตรวจตรา

9 – Major Subways of Europe – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถไฟใต้ดินสายสำคัญของยุโรป

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยไม่ควรพลาด
การสอบ IELTS จะไม่อยากอย่างที่คิดถ้าทราบวิธีการเรียน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Architecture (n) /ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/ สถาปัตยกรรม
Pedestrian (n) /pəˈdes.tri.ən/ คนเดินเท้า, คนเดินถนน, เดินด้วยเท้า
Clog (v)  /klɒɡ/ ดขวาง, กีดขวาง, อัดแน่นไปด้วย
Centerpiece (n)  /ˈsen.tə.piːs/ ลักษณะหลักๆหรือสำคัญที่สุด
Decorate (v) /ˈdek.ə.reɪt/ ประดับประดา, ตกแต่ง
Decoration (n) /ˌdek.əˈreɪ.ʃən/ การประดับประดา, เครื่องประดับ
Decorative (adj) /ˈdek.ər.ə.tɪv/ ซึ่งเป็นการประดับ-ตกแต่ง
Headquarters (n)  /ˌhedˈkwɔː.təz/  สำนักงานใหญ่
Expand (v) /ɪkˈspænd/ ขยาย (เวลา, บริการ), ต่อออกไป (บ้าน, ที่ทำงาน)
Operation (n) /ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ การทำงาน, ธุรกิจ, การคุมเครื่องจักร, การผ่าตัด
Destruction (n)  /dɪˈstrʌk.ʃən/ การทำลาย, วิธีการทำลาย
Spring up (v) /sprɪŋ  ʌp/ ปรากฏ, โผล่ขึ้นมา
Vent (v – n)  /vent/ ระบาย (ลม, อากาศ, ไอน้ำ) ออก
Release (v – n)  /rɪˈliːs/ ล่อย (ข่าว, นักโทษ), ปลด ปล่อย
Underground (a – adv. – n) /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/ ใต้ดิน, อยู่ใต้ดิน, ระบบรถไฟโดยสารใต้ดิน

10 – Ecotourism – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Accommodate (vt) /əˈkɒm.ə.deɪt/ จัดที่อยู่ให้
Accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ การตกลงกัน
Avoid (vt)  /əˈvɔɪd/ หลีกเลี่ยง
Avoidance (n) /ə.ˈvɔɪ.dᵊnts/ การเลี่ยง
Barrier (n)  /ˈbær.i.ər/ อุปสรรค
Category (n)  /ˈkæt.ə.ɡri/ หมวด
Categorize (vt) /ˈkæt.ə.ɡər.aɪz/ จัดหมวดหมู่
Concept (n) /ˈkɒn.sept/ ความคิด
Conceive (vt)  /kənˈsiːv/ เข้าใจ
Conceptual (adj)  /kənˈsep.tʃu.əl/ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
Conception (n)  /kənˈsep.ʃən/ การเข้าใจ
Delicate (adj)  /ˈdel.ɪ.kət/ ยุ่งยาก
Pleasure (n) /ˈpleʒ.ər/ ความปิติยินดี
Pleasurable (adj) /ˈpleʒ.ər.ə.bəl/ ที่ให้ความเพลิดเพลิน
Practice (n) /ˈpræk.tɪs/ ปฏิบัติการพยาบาล
Principle (n)  /ˈprɪn.sə.pəl/ แหล่งที่มา
Recycle (v)  /ˌriːˈsaɪ.kəl/ นำกลับมาใช้อีก
Volunteer (n) /ˌvɒl.ənˈtɪər/ อาสาสมัคร
Voluntary (adj)  /ˈvɒl.ən.tər.i/ โดยสมัครใจ

11 – Hiking the Inca Trail – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางไกลตามรอยอินคา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Access (n – v) /ˈæk.ses/ วิธีเข้า, ทางเข้า
Accessible (a) /əkˈses.ə.bəl/ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
Adventure (n – v) /ədˈven.tʃər/ การผจญภัย, การเสี่ยงภัย
Archeology (n) /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒi/ โบราณคดี
Archeologist (n) /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/ นักโบราณคดี
Construction (n) /kənˈstrʌk.ʃən/ การสร้าง, การก่อสร้าง
Constructive (a)  /kənˈstrʌk.tɪv/ ซึ่งสร้างสรร
Ceremony (n) /ˈser.ɪ.mə.ni/  พิธี, พิธีการ
Ceremonial  (a) /ˌser.ɪˈməʊ.ni.əl/ เกี่ยวกับพิธีการ, เป็นพิธีรีตอง
Restrict (v) /rɪˈstrɪkt/ จำกัด, ห้าม
Restriction (n) /rɪˈstrɪk.ʃən/ การจำกัด, การห้าม, ข้อห้าม
Preserve (v -n)  /prɪˈzɜːv/ รักษาไว้, ป้องกัน
Preservative (a – n) /prɪˈzɜː.və.tɪv/ ซึ่งเป็นการรักษา-ป้องกัน
Preservation (n) /ˌprez.əˈveɪ.ʃən/ การรักษาไว้, การป้องกัน
Imagine (v)  /ɪˈmædʒ.ɪn/ นึกคิด, ไตร่ตรอง
Image (n)  /ˈɪm.ɪdʒ/ ภาพ
Imaginative (a)  /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/ ช่างคิด-ช่างฝัน-จินตนาการ
Imagination (n)   /ɪˌmædʒ.ɪˈneɪ.ʃən/ การไตร่ตรอง-นึกคิด-จินตนาการ
Mystery (n)  /ˈmɪs.tər.i/ แม่นยำ, แน่นอน
Mysterious (a) /mɪˈstɪə.ri.əs/ ลึกลับ, ลี้ลับ
Site (n)  /saɪt/ สถานที่, ที่ตั้ง

ไม่พลาดกับบทความนี้:
X วิธีช่วยให้คุณจดจำ คําศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วย ๆ
X วิธีช่วยให้คุณจดจำ คําศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วย ๆ

12 – Transportation – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขนส่ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Cast (v) /kɑːst/ ขว้าง, เหวี่ยง
Drawback (n)  /ˈdrɔː.bæk/ ข้อด้อย, ข้อเสียเปรียบ
Disaster (n)  /dɪˈzɑː.stər/ ภัยพิบัติ, ความหายนะ
Innovative (a)  /ˈɪn.ə.və.tɪv/ ซึ่งเป็นของใหม่หรือวิธีการใหม่
Intensity (n)  /ɪnˈten.sə.ti/ ความเข้มข้น, ความรุนแรง
Intense (a) /ɪnˈtens/ เข้มข้น, รุนแรง 
Intensive (a) /ɪnˈten.sɪv/ ละเอียด, กว้างขวาง
Trick (n)  /trɪk/ กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม
Tricky (a)  /ˈtrɪk.i/ มีเล่ห์เหลี่ยม, กลับกลอก-หลอก ลวง
Generate (v)  /ˈdʒen.ə.reɪt/ ทำให้เกิด, สร้างหรือผลิต
Generation (n)  /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ การกำเนิด, การก่อให้เกิด
Equipment (n) /ɪˈkwɪp.mənt/ อุปกรณ์, เครื่องมือ
Equip (v)   /ɪˈkwɪp/ ติดตั้ง (เครื่องจักร, แอร์)

13 – Subject – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อวิชาใช้บ่อยในการสอบ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Agriculture (n)  /ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/ วิชาการเกษตร
Archaeology (n)  /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒi/ วิชาโบราณคดี
Arts (n)  /ɑrts/ วิชาศิลปะ
Biology (n) /baɪˈɒl.ə.dʒi/  วิชาชีววิทยา
Business (n) /ˈbɪz.nɪs/ วิชาธุรกิจ
Chemistry (n) /ˈkem.ɪ.stri/ วิชาเคมี
Geography (n)  /dʒiˈɒɡ.rə.fi/ วิชาภูมิศาสตร์
Performing (v) /pəˈfɔːm/ การดำเนินการ
Physics (n) /ˈfɪz.ɪks/  วิชาฟิสิกส์
Politics (n)  /ˈpɒl.ə.tɪks/ วิชาการเมือง
Mathematics (n) /ˌmæθˈmæt.ɪks/ วิชาคณิตศาสตร์
History (n)  /ˈhɪs.tər.i/ วิชาประวัติศาสตร์ 
Visual arts (n) /ˌvɪʒ.u.əl ˈɑːts/ ทัศนศิลป์   
Statistics (n) /stəˈtɪs·tɪks/ วิชาสถิติ

14 – Religion – คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศาสนา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Angel (n) /ˈeɪn.dʒəl/ นางฟ้า
Agnostic (n) /æɡˈnɒs.tɪk/ ผู้เชื่อว่าอาจมีพระเจ้าอยู่จริง
Atheist (n)  /ˈeɪ.θi.ɪst/ ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริง
Authoritative (a) /ɔːˈθɒr.ɪ.tə.tɪv/ มีอำนาจ
Buddhism (n) /ˈbʊd.ɪ.zəm/ ศาสนาพุทธ
Belief (n) ความเชื่อ ความเชื่อ
Demonstration (n)  /ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/ การสาธิต
Diverse (a) /daɪˈvɜːs/ หลากหลา
Forgiveness (n) /fəˈɡɪv.nəs/ การให้อภัย
Founded (v) /faʊnd/ จัดตั้งขึ้น
Heaven (n)  /ˈhev.ən/ สวรรค์
Offering (n)  /ˈɒf.ər.ɪŋ/ ถวายบูชา
Spirit (n) /ˈspɪr.ɪt/ วิญญาณ
Submission (n)  /səbˈmɪʃ.ən/ การจำนน
Synagogue (n)  /ˈsɪn.ə.ɡɒɡ/ โบสถ์ของศาสนายิว

15 – คําศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง ความหมายภาษาไทย
Attitude (n)     /ˈæt.ɪ.tʃuːd/ ทัศนคติ
Creativity  (n)     /kriˈeɪ.tɪv/ ความสามารถในการสร้างสรรค์
Centimeter (n)  /ˈsen.t̬əˌmiː.t̬ɚ/ เซนติเมตร
Certainly (adv) /ˈsɜː.tən.li/ อย่างแน่นอน
Defiant (adj)  /dɪˈfaɪ.ənt/ แสดงการท้าทาย
Degree (n) /dɪˈɡriː/ ความเข้มข้น
Commerce (n) /ˈkɒm.ɜːs/ การค้าขายสินค้า
Carriage (n) /ˈkær.ɪdʒ/ การขนส่ง
Decision (n) /dɪˈsɪʒ.ən/ การตัดสินใจ
Practice (n) /ˈpræk.tɪs/ ปฏิบัติการพยาบาล
private sector (n)    /ˈpraɪ.vət ˌsek.tər/ ภาคเอกชน
Procedures (n)      /prəˈsiː.dʒər/ ขั้นตอนการ
Proficiency (n)  /prəˈfɪʃ.ən.si/ ความชำนาญ
Government (n)     /ˈɡʌv.ən.mənt/ รัฐบาล
Variety (n)   /vəˈraɪ.ə.ti/ ประเภท ชนิด หรือลักษณะ
Encyclopedia (n)   /ɪnˌsaɪ.kləˈpiː.di.ə/ สารานุกรม
Evolution (n)  /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ วิวัฒนาการ
Revolution (n)  /ˌrev.əˈluː.ʃən/ การปฏิวัติ
Sufficient (adj) /səˈfɪʃ.ənt/ พอเพียง
Equally (adv) /ˈiː.kwə.li/ อย่างเท่าเทียมกัน
Erection (n)  /ɪˈrek.ʃən/ การตั้งตรง
Essentially (adv)  /ɪˈsen.ʃəl.i/ โดยพื้นฐาน
Finding (n)  /ˈfaɪn.dɪŋ/ ผลของการสืบค้น
Finally (adv) /ˈfaɪ.nəl.i/ ในที่สุด

สรูปทั้งหมดนี้คือคลังคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ที่ทาง Eng Breaking นำเสนอกับผู้เรียน IETLS ทุกคน มีทั้งคําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ และศัพท์ที่คุณเคยใช้ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเราควรจดจำไว้ เอามาประยุกต์ใช้ให้บ่อยเพื่อจำได้นาน และรู้วิธีการใช้งานของศัพท์ให้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

การสอบ IELTS จะไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเราทราบวิธีการเรียน ติวคำศัพท์และบทเทสที่ใกล้กับข้อสอบมากที่สุด รับรองเรียนได้อย่างประหยัดเวลาและผลสอบยังดีตามที่คุณคาดหวังอีกด้วย

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *