278 คําศัพท์ภาษาอังกฤษควรจำ เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

ผู้เรียนหลายท่าน อาจจะเจอปัญหาตอนติวสอบ IELTS เพราะไม่รู้ว่าควรจะเริ่มทบทวนบทเรียนส่วนไหน ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรให้ประหยัดเวลาเรียนและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ คือการสอบได้คะแนนสูง อันที่จริงการสอบ IELTS ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากรู้แนวทางการเรียน หมั่นทบทวนเนื้อหา ฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ พร้อมมีคลังคำศัพท์ที่จดจำได้ดี เพียงเท่านี้ รับรองว่าสอบผ่านแน่นอน

สอบ IELTS จำเป็นหรือไม่??

การสอบ IELTS หรือชื่อเต็มคือ International English Language Testing System ที่หมายถึงข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 • การสอบเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) และ
 • การสอบเพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)

สำหรับการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะประกอบด้วย

 • การสอบการฟัง (Listening) 30 นาทีก
 • การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที
 • การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที
 • การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที

การสอบ IELTS เป็นการสอบที่จำเป็น และสำคัญมากด้วย เพราะจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความสามารถของคุณในการใช้ภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับไหน สามารถใช้ในการสื่อสารทั่วไปหรือใช้แบบมืออาชีพ เป็นใบรับรองแสดงความสามารถที่จะมีคุณค่าอย่างมากเมื่อคุณไปสมัครงาน หรือขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS
การสอบ IELTS ไม่ยากอย่างที่คิด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอในข้อสอบ IELTS ไม่ควรพลาด

ปัญหาที่เจอบ่อยของผู้เรียนตอนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยตัวเองคือมีเอกสารแบบเรียนมากมาย เลยทำให้ใม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นแบบไหน เริ่มต้นได้อย่างไร บางทีการเลือกแนวทางการเรียนผิดจะทำให้เราเสียเวลาการเรียนไปเยอะ เรียนไปนานแต่ไม่เห็นว่าจะมีความพัฒนา

เราเข้าใจเรื่องปัญหาของผู้เรียนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผู้เรียนที่กำลังอยากเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ หรืผ่านการสอบ IELTS ได้คะแนนดีตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ทางเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ EngBreaking.co.th จึงคัดเลือกมาหมวดคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะเจอบ่อยตอนทำข้อสอบ IELTS พร้อมแนะนำเพิ่มเกี่ยวกับชนิดของศัพท์ และวิธีการออกเสียง พร้อมแปลความหมายภาษาไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนของคุณให้ดีขึ้น

1. The environment- คําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อม

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Environment (n)/inˈvaiərənmənt/สภาพแวดล้อม
acid rain (n)/ˈӕsid rein/ฝนกรด
Coal (n)/kəul/ถ่านหิน
Contaminated (adj)/kənˈtæm.ɪ.neɪ.tɪd/ปนเปื้อน
Chemical (adj)/ˈkemək(ə)l/ทางเคมี
Deforestation  (n)  /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/ตัดไม้ทำลายป่า
Drought (n) /draʊภัยแล้ง
hydroelectric power/ˌhaɪ.drəʊ.ɪˈlek.trɪk paʊər/ไฟฟ้าพลังน้ำ
global warming (n) /ˌɡləʊ.bəl ˈwɔː.mɪŋ/ภาวะโลกร้อน
Greenhouse effect (n) /ˈɡriːn.haʊs ɪˌfekt/ภาวะเรือนกระจก
Reliable (adj) /rɪˈlaɪ.ə.bəl/น่าเชื่อถือ
Landfill (n)  /ˈlænd.fɪl/หลุมฝังกลบ, การฝังกลบ
solar panels (n)   /ˌsəʊ.lə ˈpæn.əl/แผงเซลล์แสงอาทิตย์
oceanic crust (n)   /ˌəʊ.ʃi ˈæn.ɪk ˈkrʌst/เปลือกโลกมหาสมุทร
Oxygen (n)  /ˈɒk.sɪ.dʒən/ออกซิเจน
Soil  (n)  /sɔɪl/ดิน
Vegetation (n)  /ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/พืชพันธุ์
fossil fuel (n)/ˈfɒs.əl ˌfjʊəl/เชื้อเพลิงฟอสซิล
wind turbine (n)/ˈwɪnd ˌtɜː.baɪn/กังหันลม
Firewood (n)/ˈfaɪə.wʊd/ฟืน,ไม้ที่ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง

2. Adjectives- คำคุณศัพท์มักจะเจอในข้อสอบ IELTS

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Ancient (adj)/ˈeinʃənt/โบราณกาล
Comfortable (adj) ˈkʌmf(ə)(r)təbl̩สะดวกสบาย
Convenient (adj) /kənˈviːnjənt/เหมาะสม
confidential (adj) /konfiˈdenʃəl/ที่เป็นความลับ
Compulsory (adj) kəmˈpʌlsəriที่จำเป็นต้องทำ
Optimistic (adj) ˌɒptɪˈmɪstɪkโดยคาดหวังสิ่งที่ดี
Realistic (adj) ˌrɪəˈlɪstɪkเป็นแบบนั้นจริง ๆ
Knowledgeable (adj) ˈnɒlɪdʒที่รู้มาก
Intensive (adj) /ɪnˈten.sɪv/อย่างมาก
Tranquil (adj) /ˈtræŋ.kwɪl/สงบสุข
Spectacular (adj)  /spekˈtæk.jə.lər/น่าตื่นเต้น
Intact (adj) /ɪnˈtækt/ซึ่งไม่เสียหาย
Necessary (adj) /ˈnes.ə.ser.i/จำเป็น
Exciting (adj)  /ɪkˈsaɪ.tɪŋ/ที่น่าตื่นเต้น
Energetic (adj) /ˌen.əˈdʒet.ɪk/ซึ่งมีพลัง
Fabulous (adj)  /ˈfæb.jə.ləs/เหลือเชื่อ
Fabulous (adv)  /ˈfæb.jə.ləs/เอย่างที่สุด
Voluntary (adj) /ˈvoləntəri, (American) volənˈteri/โดยสมัครใจ
Temporary (adj) /ˈtempərəri, (American) ˈtempəreri/ชั่วคราว
permanent/ˈpəːmənənt/ถาวร

3. Marketing- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตลาด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Catalogue (n) /ˈkӕtəloɡ/บัญชีรายชื่อ
Competition (n) /kompəˈtiʃən/กิจกรรมการแข่งขัน
Collection (n) /kəˈlekSH(ə)n/การเก็บรวบรวม
business card (n)/ˈbɪz.nɪs ˌkɑːd/นามบัตร
Display (v) /dɪˈspleɪ/แสดง
Poll (n)  /pəʊl/โพลล์
Products (n) /ˈprɒd.ʌkt/ผลิตภัณฑ์
profit margin (n) /ˈprɒf.ɪt ˌmɑː.dʒɪn/อัตรากำไร
Leadership  (n)/ˈliː.də.ʃɪp/ความเป็นผู้นำ
Trainee (n)  /ˌtreɪˈniː/ผู้ได้รับการฝึกหัด
Training (n)/ˈtreɪ.nɪŋ/การอบรม
Merchandise (n) /ˈmɜː.tʃən.daɪs/สินค้า
Manufacture (v)/ˌmæn.jəˈfæk.tʃər/การผลิต
Management (n) /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/การจัดการ
Recruitment (n)/rɪˈkruːt.mənt/รับสมัครงาน
special offer/ˌspeʃ.əl ˈɒf.ər/ข้อเสนอพิเศษ
Statistic (n) /stəˈtɪs.tɪk/สถิติ
Survey (n) /ˈsɜː.veɪ/สำรวจ
Questionnaire (n) /ˌkwes.tʃəˈneər/แบบสอบถาม
Interview (n) /ˈɪn.tə.vjuː/การสัมภาษณ์
research method (n) /rɪˈsɜːtʃ ˈmeθ.əd/ ระเบียบวิธีวิจัย

4. Sports- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Sports (n)  /spɔːts/กีฬา
Athlete (n)  /ˈæθ.liːt/นักกีฬา
Baseball (n)   /ˈbeɪs.bɔːl/กีฬาเบสบอล
Basketball (n)  /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/บาสเกตบอล
Canoeing (n)  /kəˈnuː.ɪŋ/พายเรือแคนู
Swimming (adj)/ˈswɪm.ɪŋ/ที่ว่ายน้ำ
Squash (v)/skwɒʃ/สควอช, บด; บีบ
Snooker (n)  /ˈsnuː.kər/สนุ๊กเกอร์
Stadium (n)   /ˈsteɪ.di.əm/สนามกีฬา
Field Stadium (n)   /fiːld/สนาม
Court (n)   /kɔːt/ศาล
Cycling (n)  /ˈsaɪ.klɪŋ/การขี่รถจักรยาน
Pitch (n)   /pɪtʃ/สนามแข่งขัน
Recreation (n)   /ˌrek.riˈeɪ.ʃən/การพักผ่อนหย่อนใจ
Championship (n)  /ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/การชิงตำแหน่งชนะเลิศ
extreme sports (n)  /ɪkˌstriːm ˈspɔːt/กีฬาผาดโผน
Team (n) /tiːm/ทีม
Kitesurfing (n)   /ˈkaɪtˌsɜː.fɪŋ/การล่นว่าว
mountain biking (v) /ˈmaʊn.tɪn ˌbaɪ.kɪŋ/ปั่นจักรยานเสือภูเขา
Jogging (v)  /ˈdʒɒɡ.ɪŋ/วิ่งออกกำลังกาย

5. Transportations and Vehicles- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขนส่งและยานพาหนะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Transportations (n)   /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/การขนส่ง
Automobile (n) /ˈɔː.tə.mə.biːl/ รถยนต์
Airport (n)/ˈeə.pɔːt/สนามบิน
Vehicles (n)  /ˈvɪə.kəl/ยานพาหนะ 
container ship (n)  /kənˈteɪ.nə ˌʃɪp/เรือคอนเทนเนอร์ 
canal boat (n)/kəˈnæl ˌbəʊt/เรือคลอง
driving license (n) /ˈdraɪ.vɪŋ ˌlaɪ.səns/ใบขับขี่
paddle steamer (n) /ˈpæd.əl ˌstiː.mər/พายเรือกลไฟ
cabin cruiser (n) /ˈkæb.ɪn ˌkruː.zər/ห้องโดยสารครุยเซอร์
Rowboat (n) /ˈrəʊ ˌbəʊt/เรือพาย
Platform  (n)   /ˈplæt.fɔːm/เวที
paddle steamer (n) /ˈpæd.əl ˌstiː.mər/พายเรือกลไฟ
Lifeboat (n)  /ˈlaɪf.bəʊt/เรือชูชีพ
Hydrofoil (n)/ˈhaɪ.drə.fɔɪl/ เรือปีกน้ำ
Shipment (n) /ˈʃɪp.mənt/การส่งสินค้า
freight train (n)   /freɪt treɪn/รถไฟบรรทุกสินค้า
stream train (n)/ˈstiːm ˌtreɪn/กระแสรถไฟ
Subway (n) /ˈsʌb.weɪ/รถไฟใต้ดิน

6. Jobs- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานต่างๆ

เรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ได้คะแนนสูง
เผยคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ เจอในข่อสอบ IELTS ชัวร์!
คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Architect (n)/ˈɑː.kɪ.tekt/ ผู้สร้าง
Assistant (n)   ผู้ช่วยผู้ช่วย
Accountant (n)    /əˈkaʊn.tənt/นักบัญชี
Designer (n)  /dɪˈzaɪ.nər/นักออกแบบ
Decorator (n)   /ˈdek.ər.eɪ.tər/ช่างตกแต่ง
Craftsman (n)   /ˈkrɑːfts.mən/ช่างฝีมือ
curriculum vitae (n)   /kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/ประวัติหลักสูตร
Receptionist (n)   /rɪˈsep.ʃən.ɪst/พนักงานต้อนรับ
Pilot (n)   /ˈpaɪ.lət/นักบิน
flight attendant (n)   /ˈflaɪt əˌten.dənt/ แอร์โฮสเตส
office assistant  (n)   /ˈɒf.ɪs əˈsɪs.tənt/ผู้ช่วยสำนักงาน
work experience (n)  /ˈwɜːk ɪkˌspɪə.ri.əns/ประสบการณ์การทำงาน
Secretary (n)  /ˈsek.rə.tər.i/ เลขานุการ
Freelance (adj), (adv)/ˈfriː.lɑːns/คนที่ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
Volunteer (n)   /ˌvɒl.ənˈtɪər/อาสาสมัคร
Works (n)   /wɜrks/โรงงาน,เครื่องจักร,ผลงาน
Jobs (n)   /dʒɒb/งาน
Waitress (n)  /ˈweɪ.trəs/พนักงานเสริฟ์หญิง
Waiter (n)   /ˈweɪ.tər/พนักงานเสริฟ์ชาย
Vacancy (n)   /ˈveɪ.kən.si/ตำแหน่งงานว่าง
psychologist /saɪˈkɒl.ə.dʒɪst/นักจิตวิทยา
specialist/ˈspeʃ.əl.ɪst/ผู้ชำนาญเฉพาะทาง
occupation/ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/อาชีพ

7. Electric Cars around the Globeคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถไฟฟ้าทั่วโลก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Accelerate (v) /əkˈsel.ə.reɪt/เร่ง, เร่งให้เกิดขึ้น
Acceleration (n)   /əkˌsel.əˈreɪ.ʃən/การเร่ง, การเพิ่มความเร็ว
Appeal  (v – n) /əˈpiːl/ดึงดูดใจ, เป็นที่นิยม
Appealing (adj)/əˈpiː.lɪŋ/ ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์
Charge (n – v) /tʃɑːdʒ/ กระแสไฟที่อัด
Classify (v)/ˈklæs.ɪ.faɪ/แยกประเภท
Classification (n)/ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/การแบ่งประเภท-หมวดหมู่
Commute (v) /kəˈmjuːt/ไปๆมาๆเสมอ
Consume (v) /kənˈsjuːm/ใช้, บริโภค
Consumption  (n) /kənˈsʌmp.ʃən/การใช้-บริโภค-เผาผลาญ
Consumptive  (adj) /kənˈsʌmp.tɪv/ เกี่ยวกับการบริโภค
Hamper (v) /ˈhæm.pər/ขัดขวาง, สะกัดกั้น
Incentive  (n – a)/ɪnˈsen.tɪv/สิ่งจูงใจ, แรงจูงใจ
Marked (adj) /mɑːkt/เด่นชัด, ชัดเจน
Plodding (adj) /plɒd/ช้า
Urban (adj)/ˈɜː.bən/ซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง
Urbanize (v) /ˈɜː.bən.aɪz/ทำให้เป็นนครหรือเมืองใหญ่
Urbanization (n)/ˌɜː.bən.aɪˈzeɪ.ʃən/การทำให้เป็นนคร 
Urbanite (n) /ˈɜː.bən.aɪt/ชาวเมือง, คนเมือง
Urbane (adj)/ɜːˈbeɪn/สุภาพ, มีมารยาท

8. Learning Vacations- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนสำหรับการเรียนรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Acquire (v)/əˈkwaiə/ได้มา
Acquisition  (n)/ӕkwiˈziʃən/การได้มา
Acquisitive (adj)/əˈkwizətiv/โลภ
Breeze (n)/briːz/สายลมที่พัดเบา ๆ
Broad (adj)/broːd/กว้าง
Broadness (n) /ˈbrɔːd.nəs/ ความกว้าง
Budget (n)/ˈbʌdʒ.ɪt/งบประมาณ
Colorful (adj)/ˈkʌl.ə.fəl/ที่มีชีวิตชีวา
Cuisine (n) /kwɪˈziːn/ประเภทอาหาร
Economy (adj) /iˈkɒn.ə.mi/ที่ราคาถูกกว่า
Economics (n)/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/วิชาเศรษฐศาสตร์
Economize (v) /iˈkɒn.ə.maɪz/ ประหยัด
Sponsor (n) /ˈspɒn.sər/ ผู้อุปถัมภ์
Supervise (v)/ˈsuː.pə.vaɪz/ตรวจตรา
Supervision  (n)/ˈsuː.pə.vaɪz/การดูแลตรวจตรา

9. Major Subways of Europe- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถไฟใต้ดินสายสำคัญของยุโรป

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยไม่ควรพลาด
การสอบ IELTS จะไม่อยากอย่างที่คิดถ้าทราบวิธีการเรียน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Architecture (n)/ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/สถาปัตยกรรม
Pedestrian (n)/pəˈdes.tri.ən/คนเดินเท้า, คนเดินถนน, เดินด้วยเท้า
Clog (v) /klɒɡ/ดขวาง, กีดขวาง, อัดแน่นไปด้วย
Centerpiece (n) /ˈsen.tə.piːs/ลักษณะหลักๆหรือสำคัญที่สุด
Decorate (v)/ˈdek.ə.reɪt/ ประดับประดา, ตกแต่ง
Decoration (n)/ˌdek.əˈreɪ.ʃən/ การประดับประดา, เครื่องประดับ
Decorative  (adj)/ˈdek.ər.ə.tɪv/ซึ่งเป็นการประดับ-ตกแต่ง
Headquarters (n) /ˌhedˈkwɔː.təz/ สำนักงานใหญ่
Expand (v)/ɪkˈspænd/ ขยาย (เวลา, บริการ), ต่อออกไป (บ้าน, ที่ทำงาน)
Operation  (n)/ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/การทำงาน, ธุรกิจ, การคุมเครื่องจักร, การผ่าตัด
Destruction (n) /dɪˈstrʌk.ʃən/ การทำลาย, วิธีการทำลาย
Spring up (v)/sprɪŋ  ʌp/ปรากฏ, โผล่ขึ้นมา
Vent  (v – n) /vent/ระบาย (ลม, อากาศ, ไอน้ำ) ออก
Release (v – n) /rɪˈliːs/ล่อย (ข่าว, นักโทษ), ปลด ปล่อย
Underground (a – adv. – n)/ˌʌn.dəˈɡraʊnd/ใต้ดิน, อยู่ใต้ดิน, ระบบรถไฟโดยสารใต้ดิน

10. Ecotourism- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Accommodate (vt)/əˈkɒm.ə.deɪt/จัดที่อยู่ให้
Accommodation/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/การตกลงกัน
Avoid (vt) /əˈvɔɪd/ หลีกเลี่ยง
Avoidance (n)/ə.ˈvɔɪ.dᵊnts/การเลี่ยง
Barrier (n) /ˈbær.i.ər/ อุปสรรค
Category  (n) /ˈkæt.ə.ɡri/ หมวด
Categorize (vt)/ˈkæt.ə.ɡər.aɪz/จัดหมวดหมู่
Concept (n)/ˈkɒn.sept/ ความคิด
Conceive (vt) /kənˈsiːv/ เข้าใจ
Conceptual (adj) /kənˈsep.tʃu.əl/ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด
Conception (n) /kənˈsep.ʃən/การเข้าใจ
Delicate (adj) /ˈdel.ɪ.kət/ ยุ่งยาก
Pleasure (n)/ˈpleʒ.ər/ความปิติยินดี
Pleasurable  (adj)/ˈpleʒ.ər.ə.bəl/ที่ให้ความเพลิดเพลิน
Practice (n)/ˈpræk.tɪs/ปฏิบัติการพยาบาล
Principle (n) /ˈprɪn.sə.pəl/ แหล่งที่มา
Recycle (v) /ˌriːˈsaɪ.kəl/นำกลับมาใช้อีก
Volunteer (n)/ˌvɒl.ənˈtɪər/อาสาสมัคร
Voluntary (adj) /ˈvɒl.ən.tər.i/ โดยสมัครใจ

11. Hiking the Inca Trail- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางไกลตามรอยอินคา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Access (n – v)/ˈæk.ses/วิธีเข้า, ทางเข้า
Accessible (a)/əkˈses.ə.bəl/ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
Adventure (n – v)/ədˈven.tʃər/การผจญภัย, การเสี่ยงภัย
Archeology (n)/ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒi/โบราณคดี
Archeologist (n)/ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/นักโบราณคดี
Construction (n)/kənˈstrʌk.ʃən/การสร้าง, การก่อสร้าง
Constructive (a) /kənˈstrʌk.tɪv/ซึ่งสร้างสรร
Ceremony (n)/ˈser.ɪ.mə.ni/ พิธี, พิธีการ
Ceremonial  (a)/ˌser.ɪˈməʊ.ni.əl/เกี่ยวกับพิธีการ, เป็นพิธีรีตอง
Restrict (v)/rɪˈstrɪkt/จำกัด, ห้าม
Restriction (n)/rɪˈstrɪk.ʃən/การจำกัด, การห้าม, ข้อห้าม
Preserve (v -n) /prɪˈzɜːv/รักษาไว้, ป้องกัน
Preservative (a – n)/prɪˈzɜː.və.tɪv/ซึ่งเป็นการรักษา-ป้องกัน
Preservation (n)/ˌprez.əˈveɪ.ʃən/การรักษาไว้, การป้องกัน
Imagine (v) /ɪˈmædʒ.ɪn/นึกคิด, ไตร่ตรอง
Image (n) /ˈɪm.ɪdʒ/ภาพ
Imaginative (a) /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/ช่างคิด-ช่างฝัน-จินตนาการ
Imagination (n)  /ɪˌmædʒ.ɪˈneɪ.ʃən/การไตร่ตรอง-นึกคิด-จินตนาการ
Mystery (n) /ˈmɪs.tər.i/ แม่นยำ, แน่นอน
Mysterious (a)/mɪˈstɪə.ri.əs/ลึกลับ, ลี้ลับ
Site (n) /saɪt/สถานที่, ที่ตั้ง

12. Transportation- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขนส่ง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Cast (v)/kɑːst/ขว้าง, เหวี่ยง
Drawback (n) /ˈdrɔː.bæk/ ข้อด้อย, ข้อเสียเปรียบ
Disaster (n) /dɪˈzɑː.stər/ภัยพิบัติ, ความหายนะ
Innovative (a) /ˈɪn.ə.və.tɪv/ซึ่งเป็นของใหม่หรือวิธีการใหม่
Intensity (n) /ɪnˈten.sə.ti/ ความเข้มข้น, ความรุนแรง
Intense (a)/ɪnˈtens/ เข้มข้น, รุนแรง 
Intensive (a)/ɪnˈten.sɪv/ละเอียด, กว้างขวาง
Trick (n) /trɪk/กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม
Tricky (a) /ˈtrɪk.i/มีเล่ห์เหลี่ยม, กลับกลอก-หลอก ลวง
Generate (v) /ˈdʒen.ə.reɪt/ทำให้เกิด, สร้างหรือผลิต
Generation (n) /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/การกำเนิด, การก่อให้เกิด
Equipment (n)/ɪˈkwɪp.mənt/อุปกรณ์, เครื่องมือ
Equip (v)  /ɪˈkwɪp/ติดตั้ง (เครื่องจักร, แอร์)

13. Subject- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อวิชาใช้บ่อยในการสอบ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Agriculture (n) /ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/วิชาการเกษตร
Archaeology (n) /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒi/วิชาโบราณคดี
Arts (n) /ɑrts/วิชาศิลปะ
Biology (n)/baɪˈɒl.ə.dʒi/ วิชาชีววิทยา
Business (n)/ˈbɪz.nɪs/วิชาธุรกิจ
Chemistry (n)/ˈkem.ɪ.stri/วิชาเคมี
Geography (n) /dʒiˈɒɡ.rə.fi/วิชาภูมิศาสตร์
Performing (v)/pəˈfɔːm/การดำเนินการ
Physics (n)/ˈfɪz.ɪks/ วิชาฟิสิกส์
Politics (n) /ˈpɒl.ə.tɪks/วิชาการเมือง
Mathematics (n)/ˌmæθˈmæt.ɪks/วิชาคณิตศาสตร์
History (n) /ˈhɪs.tər.i/วิชาประวัติศาสตร์ 
Visual arts (n)/ˌvɪʒ.u.əl ˈɑːts/ ทัศนศิลป์   
Statistics (n)/stəˈtɪs·tɪks/วิชาสถิติ

14. Religion- คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศาสนา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Angel (n)/ˈeɪn.dʒəl/นางฟ้า
Agnostic (n)/æɡˈnɒs.tɪk/ผู้เชื่อว่าอาจมีพระเจ้าอยู่จริง
Atheist (n) /ˈeɪ.θi.ɪst/ผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริง
Authoritative (a)/ɔːˈθɒr.ɪ.tə.tɪv/มีอำนาจ
Buddhism (n)/ˈbʊd.ɪ.zəm/ศาสนาพุทธ
Belief (n)ความเชื่อความเชื่อ
Demonstration (n) /ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/การสาธิต
Diverse (a)/daɪˈvɜːs/หลากหลา
Forgiveness (n)/fəˈɡɪv.nəs/การให้อภัย
Founded (v)/faʊnd/จัดตั้งขึ้น
Heaven (n) /ˈhev.ən/สวรรค์
Offering (n) /ˈɒf.ər.ɪŋ/ถวายบูชา
Spirit (n)/ˈspɪr.ɪt/วิญญาณ
Submission (n) /səbˈmɪʃ.ən/การจำนน
Synagogue (n) /ˈsɪn.ə.ɡɒɡ/โบสถ์ของศาสนายิว

15. คําศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทย
Attitude (n)    /ˈæt.ɪ.tʃuːd/ทัศนคติ
Creativity  (n)    /kriˈeɪ.tɪv/ความสามารถในการสร้างสรรค์
Centimeter (n) /ˈsen.t̬əˌmiː.t̬ɚ/เซนติเมตร
Certainly (adv)/ˈsɜː.tən.li/ อย่างแน่นอน
Defiant (adj) /dɪˈfaɪ.ənt/ แสดงการท้าทาย
Degree (n)/dɪˈɡriː/ความเข้มข้น
Commerce (n)/ˈkɒm.ɜːs/การค้าขายสินค้า
Carriage (n)/ˈkær.ɪdʒ/การขนส่ง
Decision (n)/dɪˈsɪʒ.ən/การตัดสินใจ
Practice (n)/ˈpræk.tɪs/ปฏิบัติการพยาบาล
private sector (n)   /ˈpraɪ.vət ˌsek.tər/ภาคเอกชน
Procedures (n)     /prəˈsiː.dʒər/ขั้นตอนการ
Proficiency (n)  /prəˈfɪʃ.ən.si/ความชำนาญ
Government (n)    /ˈɡʌv.ən.mənt/รัฐบาล
Variety (n)  /vəˈraɪ.ə.ti/ประเภท ชนิด หรือลักษณะ
Encyclopedia (n)  /ɪnˌsaɪ.kləˈpiː.di.ə/สารานุกรม
Evolution (n) /ˌiː.vəˈluː.ʃən/วิวัฒนาการ
Revolution (n) /ˌrev.əˈluː.ʃən/การปฏิวัติ
Sufficient (adj)/səˈfɪʃ.ənt/พอเพียง
Equally (adv)/ˈiː.kwə.li/อย่างเท่าเทียมกัน
Erection (n) /ɪˈrek.ʃən/ การตั้งตรง
Essentially (adv) /ɪˈsen.ʃəl.i/ โดยพื้นฐาน
Finding (n) /ˈfaɪn.dɪŋ/ผลของการสืบค้น
Finally (adv)/ˈfaɪ.nəl.i/ในที่สุด

สรูปทั้งหมดนี้คือคลังคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ที่ทาง Eng Breaking นำเสนอกับผู้เรียน IETLS ทุกคน มีทั้งคําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ และศัพท์ที่คุณเคยใช้ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเราควรจดจำไว้ เอามาประยุกต์ใช้ให้บ่อยเพื่อจำได้นาน และรู้วิธีการใช้งานของศัพท์ให้อย่างเหมาะสมมากที่สุด การสอบ IELTS จะไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเราทราบวิธีการเรียน ติวคำศัพท์และบทเทสที่ใกล้กับข้อสอบมากที่สุด รับรองเรียนได้อย่างประหยัดเวลาและผลสอบยังดีตามที่คุณคาดหวังอีกด้วย

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *