รวมคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนไม่ควรพลาด

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษประกอบอะไรบ้าง อ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องและแปลความหมายอย่างไรให้ถูกต้อง ทั้งหมดจะมีในบทความเดียวดังนี้ อย่าพลาดกัน เริ่มเรียนรู้พร้อมกับ Eng Breaking

ดูเพิ่มเติมที่:

 1 – รวบรวมคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษทุกประเภท

คุณมีความกระตือรือร้นและรักกีฬาทุกประเภท คุณชอบดูช่องทีวีกีฬาต่างประเทศ แต่คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษที่ จำกัด ทำให้คุณเข้าใจข้อมูลได้ยาก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬากีฬาจาก Eng Breaking จะช่วยคุณปรับปรุงฐานคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษด้วย วิธีการอ่านกับคำแปลเป็นไทย อย่างละเอียดดังต่อไปนี้

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน แปลเป็นไทย
กีฬา
Aerobics /eəˈrəʊ.bɪks/ แอโรบิค
American football  /əˌmer.ɪ.kən ˈfʊt.bɔːl/ อเมริกันฟุตบอล
Archery  /ˈɑː.tʃər.i/ ยิงธนู
Athletics /æθˈlet.ɪks/ กรีฑา
Badminton /ˈbæd.mɪn.tən/ แบดมินตัน
Baseball  /ˈbeɪs.bɔːl/ เบสบอล
Basketball /ˈbɑː.skɪt.bɔːl/  บาสเกตบอล
Beach volleyball /ˌbiːtʃ ˈvɒl.i.bɔːl/ วอลเลย์บอลชายหาด
lawn bowlin  /ˈlɔːn ˌbəʊ.lɪŋ/   โบลิ่ง
Boxing /ˈbɒk.sɪŋ/  ตีมวย
Canoeing  /kəˈnuː.ɪŋ/ พายเรือแคนู
Climbing /ˈklaɪ.mɪŋ/ การปีนป่าย
Cycling  /saɪ.klɪŋ/  ขี่จักรยาน
Darts /dɑrts/  ปาเป้า
Diving  /ˈdaɪ.vɪŋ/ ดำน้ำ
Fishing  /ˈfɪʃ.ɪŋ/ ตกปลา
Football  /ˈfʊt.bɔːl/  เตะบอล
Golf  /ɡɒlf/ ตีกอล์ฟ
Gymnastics  /dʒɪmˈnæs.tɪks/ ยิมนาสติก
Hiking  /ˈhaɪ.kɪŋ/ เดินทางยาว
Horse riding  /ˈhɔːs ˌraɪ.dɪŋ/ ขี่ม้า
Ice skating /ˈaɪs ˌskeɪ.tɪŋ/  สเก็ตน้ำแข็ง
Inline skating (rollerblading) /ˌɪn.laɪn ˈskeɪ.tɪŋ/ อินไลน์สเก็ต
Jogging /ˈdʒɒɡ.ɪŋ/ วิ่งออกกำลังกาย
Judo /ˈdʒuː.dəʊ/ ยูโด
Karate /kəˈrɑː.ti/ คาราเต้
Kickboxing /ˈkɪk.bɒk.sɪŋ/ คิกบ็อกซิ่ง
Lacrosse /ləˈkrɒs/ ลาครอส
Martial arts /ˌmɑː.ʃəl ˈɑːt/ ศิลปะการต่อสู้
Motor racing /ˈməʊ.tə ˌreɪ.sɪŋ/ การแข่งรถ
Mountaineering /ˌmaʊn.tɪˈnɪə.rɪŋ/ ปีนเขา
Pool (snooker) /puːl/ สนุกเกอร์
Rowing /ˈrəʊ.ɪŋ/ พายเรือ
Rugby /ˈrʌɡ.bi/ รักบี้
Running /ˈrʌn.ɪŋ/ วิ่ง
Sailing /ˈseɪ.lɪŋ/ การเดินเรือ
Shooting /ˈʃuː.tɪŋ/ ยิงปืน
Skateboarding /ˈskeɪtˌbɔː.dɪŋ/ สเก็ตบอร์ด
Skiing /ˈskiː.ɪŋ/ การเล่นสกี
Surfing /ˈsɜː.fɪŋ/ เล่นกระดานโต้คลื่น
Swimming /ˈswɪm.ɪŋ/ ว่ายน้ำ
Table tennis /ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/ ปิงปอง
Volleyball /ˈvɒl.i.bɔːl/ วอลเลย์บอล
Walking /ˈwɔː.kɪŋ/ การเดิน
Water polo /ˈwɔː.tə ˌpəʊ.ləʊ/ กีฬาโปโลน้ำ
Weightlifting /ˈweɪtˌlɪf.tɪŋ/ การยกน้ำหนัก
Wrestling /ˈres.lɪŋ/ มวยปล้ำ
Yoga /ˈjəʊ.ɡə/ โยคะ

ดูเพิ่มเติมที่:
คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! ต้องรู้ในการสนทนา

คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! ต้องรู้ในการสนทนา

2 – คำศัพท์อุปกรกีฬาภาษาอังกฤษ

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน แปลเป็นไทย
badminton racquet /ˈbæd.mɪn.tən ˈræk.ɪt/ ไม้แบดมินตัน
ball /bɔːl/ ลูกบอล
baseball bat /ˈbeɪs.bɔːl bæt/ ลูกเบสบอล
cricket bat /ˈkrɪk.ɪt bæt/ ลูกคริกเก็ต
boxing glove /ˈbɒk.sɪŋ ɡlʌv/ นวม
fishing rod /ˈfɪʃ.ɪŋ ˌrɒd/ คันเบ็ด
football /ˈfʊt.bɔːl/ ลูกฟุตบอล
football boots /ˈfʊt.bɔːl boots/ รองเท้าเล่นฟุตบอล
golf club /ɡɒlf klʌb/ ไม้กอล์ฟ
hockey stick /ˈhɒk.i stɪk/ ไม้ฮอกกี้
ice skates /aɪs skeɪt/ สเก็ตน้ำแข็ง
pool cue /puːl kjuː/ ไม้แทงบิลเลียด
rugby ball /ˈrʌɡ.bi bɔːl/ ลูกรักบี้
running shoes /ˈrʌn.ɪŋ ʃuː/ รองเท้าวิ่ง
skateboard /ˈskeɪt.bɔːd/ กระดานเล่นสเก็ต
skis /skiː/ สกี
squash racquet /skwɒʃ ˈræk.ɪt/ ไม้สควอช
tennis racquet /ˈten.ɪs ˈræk.ɪt/ ไม้เทนนิส
board game /ˈbɔːd ˌɡeɪm/ กระดานเกม
backgammon /ˈbæk.ɡæm.ən/ แบ็กแกมมอน
chess  /tʃes/ หมากรุก
dominoes  /ˈdɑm·əˌnoʊz/ โดมิโน
draughts  /drɑːft/ เกมหมากรุก
go  /ɡəʊ/ หมากล้อม
table football /ˈteɪ.bəl ˈfʊt.bɔːl/ ฟุตบอลโต๊ะ

3 – สถานที่จัดงานกีฬา

สถานที่สำหรับกีฬาแต่ละประเภทมักจะแตกต่างกัน บางวิชาต้องการพื้นที่มาก แต่มีวิชาที่ต้องการพื้นที่เพียงพอ ดูว่ามีสถานที่ใดบ้างในบทความคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ วิธีการอ่าน แปลเป็นไทย
boxing ring /ˈbɒk.sɪŋ rɪŋ/ เวทีมวย
cricket ground /ˈkrɪk.ɪt ɡraʊnd/ สนามคริกเก็ต
football pitch /ˈfʊt.bɔːl pɪtʃ/ ขว้างลูกฟุตบอล
golf course /ˈɡɒlf ˌkɔːs/ สนามกอล์ฟ
gym  gym  โรงยิม
ice rink /ˈaɪs ˌrɪŋk/ ลานสเก็ตน้ำแข็ง
racetrack /ˈreɪs.træk/ ลู่แข่ง
running track /ˈrʌn.ɪŋ træk/ ลู่วิ่ง
squash court /skwɒʃ kɔːt/ สนามสควอซ
swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ สระว่ายน้ำ
tennis court /ˈten.ɪs kɔːt/ สนามเทนนิส
stand  /stænd/ แท่นนั่ง

4 – คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ ประเภทฟุตบอล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา วิธีการอ่าน แปลเป็นไทย
booking  /ˈbʊk.ɪŋ/ การจองตั๋ว
corner /ˈkɔː.nər/ เตะมุม
crossbar /ˈkrɒs.bɑːr/ คานประตู
fan  /fæn/ แฟนบอล
foul /faʊl/ เล่นผิดกติกา
football club  /ˈfʊt.bɔːl klʌb/ สโมสรฟุตบอล
free kick /ˌfriː ˈkɪk/ การเตะลูกโทษ
goal  /ɡəʊl/ ประตู
goal kick /ˈɡəʊl ˌkɪk/ ยิงประตู
goalkeeper /ˈɡəʊlˌkiː.pər/ ผู้รักษาประตู
goalpost /ˈɡəʊl.pəʊst/ เสาประตู
half-time /ˌhɑːfˈtaɪm/ พักครึ่งเวลา
header  /ˈhed.ər/ ผู้เล่นที่ใช้หัวโหม่งลูก
linesman  /ˈlaɪnz.mən/ ผู้กำกับเส้น
net  /net/ ตาข่าย
offside  /ˌɒfˈsaɪd/ ล้ำหน้า
pass  /pɑːs/ ส่งต่อบอล
player  /ˈpleɪ.ər/ ผู้เล่น
penalty  /ˈpen.əl.ti/ ลงโทษ, ถ่วง
penalty area /ˈpen.əl.ti ˌeə.ri.ə/ บริเวณลูกโทษ
penalty spot /ˈpen.əl.ti ˌspɒt/ จุดโทษ
red card /ˌred ˈkɑːd/ ใบแดง
referee /ˌref.əˈriː/ ผู้ตัดสิน
shot  /ʃɒt/ ยิงประตู
supporter  /səˈpɔː.tər/ ผู้สนับสนุน
tackle  /ˈtæk.əl/ แย่งลูก
throw-in /ˈθrəʊ.ɪn/ การทุ่ม
touchline /ˈtʌtʃ.laɪn/ เส้นข้าง
yellow card  /ˌjel.əʊ ˈkɑːd/ ใบเหลือง
World Cup /ˌwɜːld ˈkʌp/ บอลโลก

ดูเพิ่มเติมที่:
[พิเศษ] รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!!
คําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกาย

5 – คำศัพท์กีฬาในภาษาอังกฟษที่ควรรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา วิธีการอ่าน แปลเป็นไทย
to play /tuː pleɪ/ เล่น
to win /tuː wɪn/ ชนะ
to lose /tuː luːz/ แพ้
to draw /tuː drɔː/ เสมอ
to watch /tuː wɒtʃ/ ชม
game /ɡeɪm/ เกม
fixture  /ˈfɪks.tʃər/ สิ่งตรึงตรา
match /mætʃ/ การแข่งขัน
competition  /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ การแข่งขัน
league table /liːɡ ˈteɪ.bəl/ ตารางลีก
score  /skɔːr/ แต้ม
result  /rɪˈzʌlt/ ผลลัพธ์
winner  /ˈwɪn.ər/ ผุ้ชนะ
loser /ˈluː.zər/ ผู้แพ้
opponent  /əˈpəʊ.nənt/  คู่ต่อสู้
umpire  /ˈʌm.paɪər/ กรรมการตัดสิน
spectator  /spekˈteɪ.tər/ ผู้ชม
win  /wɪn/ ชนะ
loss  /lɒs/ การแพ้
victory  /ˈvɪk.tər.i/ ชัยชนะ
defeat  /dɪˈfiːt/ การพ่ายแพ้
draw /drɔː/ เสมอ
to play away  เล่นนอกบ้าน
to play at home เล่นในบ้าน
Olympic Games /əˈlɪm.pɪk ɡeɪmz/ เกมโอลิมปิกส์

6 – คำถามเกี่ยวกับกีฬาภาษาอังกฤษ

การเล่นกีฬา (sport) ทั้งกีฬาในร่มหรือกีฬากลางแจ้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกัน

หากต้องการถามถึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬาระหว่างบุคคลด้วยภาษาอังกฤษ เราสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกันได้อย่างไรนั้น ลองดูตัวอย่างประโยคสนทนาเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • What is your favorite sport?
  (คุณชอบกีฬาอะไร?)
 • My favorite sport is playing table tennis.
  (กีฬาที่ฉันชอบคือปิงปอง)
 • What do you think is the most popular sport in Vietnam?
  (คุณคิดว่ากีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยคืออะไร?)
 • How  many meters in height can you jump?
  (คุณสามารถกระโดดได้กี่เมตร?)
SPORTS คำแปล
What sports do you play? คุณเล่นกีฬาอะไรบ้าง?
What sports did you participate in at school? ตอนอยู่โรงเรียน คุณร่วมเล่นกีฬาอะไรบ้าง?
Was he good at sports? เขาเล่นกีฬาเก่งไหม?
What sport was he best at? เขาเล่นกีฬาอะไรเก่งที่สุด?
What’s your favourite sport? คุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุด?
What sporting event is this? นี่เป็นการแข่งขันอะไร?
Can you tell me the way to the sports stadium, please? คุณช่วยกรุณาบอกทางไปสนามกีฬาให้ฉันหน่อยได้ไหม?
What match are you going to see? คุณจะไปดูการแข่งขันอะไร?
Who is playing? ใครกำลังเล่น?
Who won? ใครชนะ?
Who lost? ใครแพ้?
Who are you supporting? คุณเชียร์ใคร?
What position do you play? คุณเล่นในตำแหน่งอะไร?
How does American football differ from soccer? อเมริกันฟุตบอลแตกต่างจากฟุตบอลธรรมดาอย่างไร?
Do you play rugby? คุณเล่นรักบี้เป็นหรือเปล่า?
Whose serve is it? ตาใครเสิร์ฟลูก?
Whose turn is it to serve? ตาใครเสิร์ฟลูก?
Can you swim? คุณว่ายน้ำเป็นไหม?
Do you prefer the breast stroke or the crawl? คุณชอบแบบบรีสต์สโตร๊กหรือครอล์
Do you like fishing? คุณชอบตกปลาไหม?
Do you enjoy sailing? คุณชอบเล่นเรือไหม?
How much do you rent these deck chairs for per day? ค่าเช่าเก้าอี้ผ้าใบพวกนี้วันละเท่าไร?
What’s the water temperature like? อุณหภูมิของน้ำเป็นอย่างไร?
Is the water deep? น้ำลึกไหม?
How old were you when you learned to swim? คุณเริ่มว่ายน้ำเมื่อายุเท่าใร?
Can you dive? คุณดำน้ำได้ไหม?
Do you play golf? คุณเล่นกอล์ฟเป็นหรือเปล่า?
Where’s the nearest golf course? สนามกอล์ฟที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
Are you going to the races next Sunday? วันอาทิตย์หน้าคุณจะไปดูการแข่งม้าไหม?
Who’ll reach the winning post first? ตัวไหนจะถึงป้ายชนะก่อน

7 – ตัวอย่างคำกริยากิฬาภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำกริยากิฬาภาษาอังกฤษ

คำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้ คือ play แปลว่าเล่น เช่น

 • I play football.
 • She plays volleyball.
 • They play rugby.

คำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้คือ go แปลว่าไป

แต่เมื่อนำมาใช้ในประโยค จะแปลว่าไป หรือ เล่นก็ได้ ดูเอาว่าอันไหนฟังดูดีกว่ากัน

 • I go bowling.
 • She goes fishing.
 • The go jogging.

ส่วนคำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้คือ do แปลว่าทำ

แต่เมื่อนำมาใช้ในประโยค จะแปลว่า เล่น

 • I do karate.
 • She does judo.
 • They do gymnastics. 

ประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบ/ไม่ชอบ

1) I like to play (ชื่อกีฬา)
2) I dont like to play (ชื่อกีฬา)

หรือเรามีตัวอย่างคำถาม

แบบที่ 1

Q : What is your favorite sport? 
A : My favorite sport is table tennis.

แบบที่ 2

Q : What is your favorite sport?
A : Table tennis is my favorite sport.

8 – ตัวอย่างการสนทนาเกี่ยวกับกีฬาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ 1

John: What sport do you like to play the most?
คุณชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดครับ

Roxas: I prefer badminton to any other games.
ผมชอบเล่นแบดมินตันมากกว่ากีฬาอื่นๆ

John: How long have you been playing it?
คุณเล่นมานานแค่ไหนแล้ว

Roxas: I have been playing it for 3 years.
ผมเล่นมาได้ 3 ปีแล้วครับ

John: Could you tell me why you like it?
บอกได้ไหมว่าทำไมคุณถึงชอบมัน

Roxas: Nothing! It doesn’t cost much and I enjoy playing indoor sports.
ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ แค่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และผมก็ชอบเล่นกีฬาในร่มน่ะ

John: May I join you?
ขอเล่นด้วยได้ไหม

Roxas: Of course! Come and join us please.
แน่นอน มาเล่นกับพวกเราสิ

John: Great! Let’s play it now!
ดีเลย งั้นไปเล่นกันดีกว่า

บทสนทนาที่ 2

Ariel: So, which sport do you prefer – basketball or baseball?
(คุณชอบเล่นกีฬาประเภทไหน – บาสเก็ตบอลหรือเบสบอล?)

Sam: To be honest, I don’t really care for either one.
(บอกตามตรงว่าฉันไม่ค่อยสนใจวิชาเหล่านั้นเท่าไหร่)

Ariel: I thought everyone liked basketball. Why don’t you like it?
(ฉันคิดว่าทุกคนชอบบาสเก็ตบอลกันนะ ทำไมคุณไม่ชอบ?)

Sam: I used to play basketball when I was a little, and I never scored the goal. Every time I watch a basketball game, I think about how horrible I was at it.
(ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยเล่นบาสเก็ตบอล แต่ไม่เคยทำประตูได้เลย ทุกครั้งที่ฉันดูเกมบาสเก็ตบอลฉันมักจะหลอนว่าทำไมฉันถึงแย่กับเรื่องนี้)

Ariel: That makes sense.
(ฟังก็สมเหตุสมผลอยู่นะ)

Sam: How about you? What’s your favorite sport of all time?
(แล้วคุณล่ะ? คุณชอบกีฬาไหนที่สุด?)

Ariel: My absolute favorite is ice hockey.
(กีฬาที่ฉันชอบคือฮ็อกกี้น้ำแข็ง).

Sam: Have you ever seen a live game?
(คุณเคยดูการแข่งขันสดหรือยัง?)

Ariel: Sure, many times. It’s an exciting game for spectators to watch.
(มีสิ หลายครั้งด้วยละ นี่เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้รับชมถ่ายทอดสด)

เป็นยังไงบ้างค่ะ สำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับ คำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ ที่ได้นำมาเสนอกันของ Eng Breaking วันนี้ น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนทุก ๆ ท่านที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อยนะคะ ขอให้ทุกคนจะพิชิตภาษาอังกฤษได้สำเร็จค่ะ

ดูบทความนี้เลย:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *