รวบรวม A-Z คำศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนพร้อมคำอ่าน คำแปล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนหรือเรียกได้ว่า Classroom Objects เป็นหมู่ศัพท์ที่ผู้เรียนตอนที่เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ไว้เพราะเป็นศัพท์ที่จะใช้บ่อย รู้เเล้วมีประโยชน์ดี

คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกชั้นเรียน

ถ้าพูดถึงคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนก็ต้องไม่พลาดกับหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกชั้นเรียนเเน่นอน ไปหาศัพท์ใหม่ น่ารู้พร้อมวิธีการออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง กับเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Breaking ดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่ควรพลาด
Eng Breaking เเนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนที่พบบ่อย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิธีการออกเสียงความหมาย
Teacher/ˈtiː.tʃər/ครู/ อาจารย์
Student/ˈstjuː.dənt/นักเรียน
Monitor/ˈmɒn.ɪ.tər/หัวหน้าในห้องเรียน
Vice monitor/vaɪs ˈmɒn.ɪ.tər/รองหัวหน้า
Leader/ˈliː.dər/หัวหน้า
Group leader/ɡruːp ˈliː.dər/หัวหน้ากลุ่ม
Choir leader/kwaɪər ˈliː.dər/เลขา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคะเเนน

เมื่อเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนก็ต้องรู้จักกับศัพท์เกี่ยวกับคะเเนนต่างๆ ไปด้วยจะช่วยให้ผู้เรียนตั้งประโยคพูดได้ง่ายขึ้น รับรองว่าเรียนเเล้วรู้เลย ไม่ยาก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเกี่ยวกับคะเเนน
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเเบบง่ายๆ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิธีการออกเสียงความหมาย
High distinction/haɪ dɪˈstɪŋk.ʃən/คะเเนนยอดเยี่ยม
Distinction/dɪˈstɪŋk.ʃən/คะเเนนดี
Credit/ˈkred.ɪt/คะเเนนกลาง
Pass/pɑːs/ ผ่าน
Excellent/ˈek.səl.ənt/ ยอดเยี่ยม
Good/ɡʊd/ดี
Average/ˈæv.ər.ɪdʒ/เฉลี่ย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเกี่ยวกับวิชา

ในคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจะขาดไม่ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเกี่ยวกับวิชา วิธีการออกเสียงพร้อมคำเเปลเป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ศัพท์ได้เร็วขึ้น อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิธีการออกเสียงความหมาย
Arts/ɑrts/วิชาศิลปะ
anthropology/ˌæn.θrəˈpɒl.ə.dʒi/มานุษยวิทยา
botany/ˈbɒt.ən.i/วิชาเกษตร
business study/ˈbɪz.nɪs ˈstʌd.i/วิชาธุรกิจศึกษา
computer science/kəmˈpjuː.tərˈsaɪ.əns/วิชาคอมพิวเตอร์
chemistry/ˈkem.ɪ.stri/วิชาเคมี
geography/dʒiˈɒɡ.rə.fi/วิชาภูมิศาสตร์
English/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ วิชาภาษาอังกฤษ
Thai language/taɪ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/วิชาภาษาไทย
economics/ek.əˈnɒm.ɪks/วิชาเศรษฐศาสตร์
social studies/ˈsəʊ.ʃəl ˈstʌd·iz/วิชาสังคม
science/ˈsaɪ.əns/ วิชาวิทยาศาสตร์
history/ˈhɪs.tər.i/วิชาประวัติศาสตร์
health and hygiene/helθ ænd ˈhaɪ.dʒiːn/วิชาสุขศึกษา
music/ˈmjuː.zɪk/วิชาดนตรี
math / mathematics/mæθ/  /ˌmæθˈmæt.ɪks/วิชาคณิตศาสตร์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการเรียนในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมกับ Eng Breaking เเละฝึกวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกดังนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้ที่ใช้บ่อย
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิธีการออกเสียงความหมาย
Book/bʊk/หนังสือ
Crayon/ˈkreɪ.ɒn/ดินสอสี
computer/kəmˈpjuː.tər/เครื่องคอมพิวเตอร์
chair/tʃeər/เก้าอี้
crest/krest/ตราโรงเรียน
desk/desk/โต๊ะนักเรียน
table/ˈteɪ.bəl/โต๊ะ
Glue/ɡluː/กาว
ink /ɪŋk/หมึก
Ruler/ˈruː.lər/ไม้บรรทัด
Eraser/ɪˈreɪ.zər/ยางลบ
Notebook/ˈnəʊt.bʊk/สมุดบันทึก
whiteboard/ˈwaɪt.bɔːd/กระดานขาว
paper/ˈpeɪ.pər/กระดาษ
Pen/pen/ปากกา
Pencil Case/ˈpen.səl ˌkeɪs/กล่องดินสอ
schoolbag/ˈskuːl.bæɡ/กระเป๋านักเรียน
slider/ˈslaɪ.dər/ไม้ลื่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรมในชั้นเรียน

นอกจากศัพท์เกี่ยวกับวิชา หรือเครื่องมือใช้ในการเรียน สามชิกในห้องเรียนเมื่อพูดถึงคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนผู้เรียนจะไม่ควรพลาดกับศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เจอในห้องเรียนที่ Eng Breaking ได้สรุปมาให้ผู้เรียนดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิธีการออกเสียงความหมาย
Break/breɪk/หยุดพัก
Take a test/teɪk ə test/ทำแบบทดสอบ
Summer vacation/ˈsʌm·ər veɪˈkeɪ·ʃən, və-/วันหยุดฤดูร้อน
Hand in your homework/hænd ɪn jɔːr həʊm.wɜːk/ส่งการบ้านให้อาจารย์
Study/ˈstʌd.i/ศึกษา
reading/ˈriː.dɪŋ/การอ่าน
writing/ˈraɪ.tɪŋ/การเขียน
listening/ˈlɪs.ən/ฟัง
speaking/ˈspiː.kɪŋ/ พูด

ประโยคเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชั้นเรียน

เมื่อผู้เรียนมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเเล้วสามารถเอามาประยุคใช้งานได้อย่างไรบ้าง ?! Eng Breaking เเนะนำตัวอย่างประโยคมักจะเจอบ่อย ไปด้วยกับศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียน

1.ประโยคที่ใช้บ่อยตอนเริ่มเข้าเรียน

 • Hello เเปลว่า สวัสดี
 • Good morning/afternoon  เเปลว่า สวัสดีตอนเช้า / บ่าย
 • Stand up  เเปลว่า ลูกขึ้น
 • Sit down, please เเปลว่า กรุณานั่งลง

2.ประโยคที่คุณครู อาจารย์ใช้บ่อยในห้องเรียน

 • Introduce yourself  เเปลว่า แนะนำตัวเอง
 • Open your book at page … เเปลว่า เปิดหนังสือในหน้า …
 • Close your book  เเปลว่า ปิดหนังสือ 
 • Give me your homework  เเปลว่า ส่งการบ้าน
 • Look at the board  เเปลว่า มองหน้ากระดาน
 • Correct the mistake  เเปลว่า แก้ไขข้อผิดพลาด
 • Listen again  เเปลว่า ฟังอีกครั้ง
 • Spell your name  เเปลว่า สะกดชื่อของคุณ
 • Put down the pen  เเปลว่า วางปากกา 
 • Repeat after me  เเปลว่า พูดตามฉัน

3.ประโยคใช้เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม

 • Work in twos/pair  เเปลว่า ทำงานสองคน/ จับคู่
 • Work together with your friend  เเปลว่า ทำงานกับเพื่อน
 • Get into groups of 3  เเปลว่า สร้างกลุ่มสามคน

4.ประโยคที่ให้กำลังใจ

 • That’s nearly right, try again  เเปลว่า  เกือบถูกแล้วลองใหม่อีกครั้ง
 • Good job!   เเปลว่า ทำดีมาก
 • Well-done!  เเปลว่า ทำได้ดี
 • Very good!  เเปลว่า ดีมาก

การเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจะไม่ยากถ้าคุณรู้วิธีการจัดเเนวหมู่ศัพท์ให้อย่างเหมาะสมทั้งช่วยในการทองศัพท์ได้ง่าย ทั้งไม่พลาดกับศัพท์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน

สรุป

Eng Breaking เเนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน พร้อมคำอ่านเเละคำเเปลเป็นภาษาไทย หวังว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเสริมคลังศัพท์เพิ่มเติม เอามาประยุคใช้บ่อยได้ อย่าลืมเเชร์ให่เพื่อนๆ ทราบด้วยเพื่อช่วยกันฝึกพูด เเละเรียนศัพท์ได้ง่ายขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษจะไม่ยากเเน่นอนถ้าเราทราบวิธีการเรียนที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *