รวบรวม A-Z คำศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนพร้อมคำอ่าน คำแปล

รวบรวม A-Z คำศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนพร้อมคำอ่าน คำแปล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนหรือเรียกได้ว่า Classroom Objects เป็นหมู่ศัพท์ที่ผู้เรียนตอนที่เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ไว้เพราะเป็นศัพท์ที่จะใช้บ่อย รู้เเล้วมีประโยชน์ดี

คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกชั้นเรียน

ถ้าพูดถึงคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนก็ต้องไม่พลาดกับหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกชั้นเรียนเเน่นอน ไปหาศัพท์ใหม่ น่ารู้พร้อมวิธีการออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง กับเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Eng Breaking ดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนไม่ควรพลาด
Eng Breaking เเนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนที่พบบ่อย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิธีการออกเสียง ความหมาย
Teacher /ˈtiː.tʃər/ ครู/ อาจารย์
Student /ˈstjuː.dənt/ นักเรียน
Monitor /ˈmɒn.ɪ.tər/ หัวหน้าในห้องเรียน
Vice monitor /vaɪs ˈmɒn.ɪ.tər/ รองหัวหน้า
Leader /ˈliː.dər/ หัวหน้า
Group leader /ɡruːp ˈliː.dər/ หัวหน้ากลุ่ม
Choir leader /kwaɪər ˈliː.dər/ เลขา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคะเเนน

เมื่อเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนก็ต้องรู้จักกับศัพท์เกี่ยวกับคะเเนนต่างๆ ไปด้วยจะช่วยให้ผู้เรียนตั้งประโยคพูดได้ง่ายขึ้น รับรองว่าเรียนเเล้วรู้เลย ไม่ยาก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเกี่ยวกับคะเเนน
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเเบบง่ายๆ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิธีการออกเสียง ความหมาย
High distinction /haɪ dɪˈstɪŋk.ʃən/ คะเเนนยอดเยี่ยม
Distinction /dɪˈstɪŋk.ʃən/ คะเเนนดี
Credit /ˈkred.ɪt/ คะเเนนกลาง
Pass /pɑːs/  ผ่าน
Excellent /ˈek.səl.ənt/  ยอดเยี่ยม
Good /ɡʊd/ ดี
Average /ˈæv.ər.ɪdʒ/ เฉลี่ย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเกี่ยวกับวิชา

ในคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจะขาดไม่ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเกี่ยวกับวิชา วิธีการออกเสียงพร้อมคำเเปลเป็นภาษาไทยดังต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ศัพท์ได้เร็วขึ้น อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิธีการออกเสียง ความหมาย
Arts /ɑrts/ วิชาศิลปะ
anthropology /ˌæn.θrəˈpɒl.ə.dʒi/ มานุษยวิทยา
botany /ˈbɒt.ən.i/ วิชาเกษตร
business study /ˈbɪz.nɪs ˈstʌd.i/ วิชาธุรกิจศึกษา
computer science /kəmˈpjuː.tərˈsaɪ.əns/ วิชาคอมพิวเตอร์
chemistry /ˈkem.ɪ.stri/ วิชาเคมี
geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/ วิชาภูมิศาสตร์
English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/  วิชาภาษาอังกฤษ
Thai language /taɪ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ วิชาภาษาไทย
economics /ek.əˈnɒm.ɪks/ วิชาเศรษฐศาสตร์
social studies /ˈsəʊ.ʃəl ˈstʌd·iz/ วิชาสังคม
science /ˈsaɪ.əns/  วิชาวิทยาศาสตร์
history /ˈhɪs.tər.i/ วิชาประวัติศาสตร์
health and hygiene /helθ ænd ˈhaɪ.dʒiːn/ วิชาสุขศึกษา
music /ˈmjuː.zɪk/ วิชาดนตรี
math / mathematics /mæθ/  /ˌmæθˈmæt.ɪks/ วิชาคณิตศาสตร์

ดูเพิ่มเติมที่:
1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษA-Z พร้อมคำแปลไทย
คำตรงข้ามภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการเรียนในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมกับ Eng Breaking เเละฝึกวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิธีการออกเสียง ความหมาย
Book /bʊk/ หนังสือ
Crayon /ˈkreɪ.ɒn/ ดินสอสี
computer /kəmˈpjuː.tər/ เครื่องคอมพิวเตอร์
chair /tʃeər/ เก้าอี้
crest /krest/ ตราโรงเรียน
desk /desk/ โต๊ะนักเรียน
table /ˈteɪ.bəl/ โต๊ะ
Glue /ɡluː/ กาว
ink  /ɪŋk/ หมึก
Ruler /ˈruː.lər/ ไม้บรรทัด
Eraser /ɪˈreɪ.zər/ ยางลบ
Notebook /ˈnəʊt.bʊk/ สมุดบันทึก
whiteboard /ˈwaɪt.bɔːd/ กระดานขาว
paper /ˈpeɪ.pər/ กระดาษ
Pen /pen/ ปากกา
Pencil Case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ กล่องดินสอ
schoolbag /ˈskuːl.bæɡ/ กระเป๋านักเรียน
slider /ˈslaɪ.dər/ ไม้ลื่น
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้ที่ใช้บ่อย
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจกรรมในชั้นเรียน

นอกจากศัพท์เกี่ยวกับวิชา หรือเครื่องมือใช้ในการเรียน สามชิกในห้องเรียนเมื่อพูดถึงคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนผู้เรียนจะไม่ควรพลาดกับศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เจอในห้องเรียนที่ Eng Breaking ได้สรุปมาให้ผู้เรียนดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิธีการออกเสียง ความหมาย
Break /breɪk/ หยุดพัก
Take a test /teɪk ə test/ ทำแบบทดสอบ
Summer vacation /ˈsʌm·ər veɪˈkeɪ·ʃən, və-/ วันหยุดฤดูร้อน
Hand in your homework /hænd ɪn jɔːr həʊm.wɜːk/ ส่งการบ้านให้อาจารย์
Study /ˈstʌd.i/ ศึกษา
reading /ˈriː.dɪŋ/ การอ่าน
writing /ˈraɪ.tɪŋ/ การเขียน
listening /ˈlɪs.ən/ ฟัง
speaking /ˈspiː.kɪŋ/  พูด

ดูเพิ่มเติมที่:
589+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ - TOP 500+ คำภาษาอังกฤษยอดนิยมที่คุณต้องรู้

ประโยคเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชั้นเรียน

เมื่อผู้เรียนมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเเล้วสามารถเอามาประยุคใช้งานได้อย่างไรบ้าง ?! Eng Breaking เเนะนำตัวอย่างประโยคมักจะเจอบ่อย ไปด้วยกับศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียน

1. ประโยคที่ใช้บ่อยตอนเริ่มเข้าเรียน

 • Hello เเปลว่า สวัสดี
 • Good morning/afternoon  เเปลว่า สวัสดีตอนเช้า / บ่าย
 • Stand up  เเปลว่า ลูกขึ้น
 • Sit down, please เเปลว่า กรุณานั่งลง

2. ประโยคที่คุณครู อาจารย์ใช้บ่อยในห้องเรียน

 • Introduce yourself  เเปลว่า แนะนำตัวเอง
 • Open your book at page … เเปลว่า เปิดหนังสือในหน้า …
 • Close your book  เเปลว่า ปิดหนังสือ 
 • Give me your homework  เเปลว่า ส่งการบ้าน
 • Look at the board  เเปลว่า มองหน้ากระดาน
 • Correct the mistake  เเปลว่า แก้ไขข้อผิดพลาด
 • Listen again  เเปลว่า ฟังอีกครั้ง
 • Spell your name  เเปลว่า สะกดชื่อของคุณ
 • Put down the pen  เเปลว่า วางปากกา 
 • Repeat after me  เเปลว่า พูดตามฉัน

3.ประโยคใช้เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม

 • Work in twos/pair  เเปลว่า ทำงานสองคน/ จับคู่
 • Work together with your friend  เเปลว่า ทำงานกับเพื่อน
 • Get into groups of 3  เเปลว่า สร้างกลุ่มสามคน

4. ประโยคที่ให้กำลังใจ

 • That’s nearly right, try again  เเปลว่า  เกือบถูกแล้วลองใหม่อีกครั้ง
 • Good job!   เเปลว่า ทำดีมาก
 • Well-done!  เเปลว่า ทำได้ดี
 • Very good!  เเปลว่า ดีมาก

การเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจะไม่ยากถ้าคุณรู้วิธีการจัดเเนวหมู่ศัพท์ให้อย่างเหมาะสมทั้งช่วยในการทองศัพท์ได้ง่าย ทั้งไม่พลาดกับศัพท์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน


Eng Breaking เเนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียน พร้อมคำอ่านเเละคำเเปลเป็นภาษาไทย หวังว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเสริมคลังศัพท์เพิ่มเติม เอามาประยุคใช้บ่อยได้ อย่าลืมเเชร์ให่เพื่อนๆ ทราบด้วยเพื่อช่วยกันฝึกพูด เเละเรียนศัพท์ได้ง่ายขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษจะไม่ยากเเน่นอนถ้าเราทราบวิธีการเรียนที่ถูกต้อง

ไม่พลาดกับบทความนี้: 

รวบรวม A-Z คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล
รวบรวม A-Z คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล

2 thoughts on “รวบรวม A-Z คำศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนพร้อมคำอ่าน คำแปล

 1. Rapichpicha​ says:

  I think English is very difficult because I can’t translate. I want to translate, sometimes I want to, how do I translate?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *