คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! ต้องรู้ในการสนทนา

คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ ครบทุกคำ จัดเต็ม! ต้องรู้ในการสนทนา

คําศัพท์ครอบครัวนี่เป็นคำภาษาอังกฤษบางคำเกี่ยวกับครอบครัว รวมถึงชื่อสมาชิกครอบครัว คำบรรยายสถานะสมรสและบางคำที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน

คำศัพท์ครอบครัวที่ควรเรียนรู้เบื้องต้น

อยากจะบอกว่าหนึ่งคำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายดีงามมากมายคือคำว่า FAMILY- “ครอบครัว” เป็นคำที่ประกอบหลากหลายความหมายดังนี้
– FA: Father แปลว่า พ่อ
– M: Mother แปลว่า แม่
– ILY: I LOVE YOU แปลว่า ฉันรักเธอ (หนูรักพ่อกับแม่นะคะ)

ต่อไปนี้เราจะไปค้นหาความหมายของคําศัพท์ครอบครัวในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมวิธีการออกเสียงและความหมายภาษาไทยดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษครอบครัววิธีการออกเสียงแปลเป็นภาษาไทย
Parents/ˈpeərənt/ผู้ปกครอง/ พ่อแม่
Mother/ˈmʌðə(r)/แม่
Father /ˈfɑːðə(r)/พ่อ
Child/tʃaɪld/ เด็ก
Wife /waɪf/ภรรยา
Husband /ˈhʌzbənd/สามี
Spouse/spaʊs/คู่สมรส
Daughter/ˈdɔːtə(r)/ลูกสาว
Son/sʌnลูกชาย
Sibling/ˈsɪblɪŋ/พี่น้อง

คำศัพท์ครอบครัวฉบับจัดเต็ม

ตารางถัดไปเราจะจัดหมวดคำศัพท์ครอบครัวญาติพี่น้องภาษาอังกฤษ มีคำไหนบ้าง อ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง แปลตรงกับภาษาไทยคือคำไหน ไปดูพร้อมกับ Eng Breaking นะคะ

คําศัพท์ครอบครัวภาษา อังกฤษวิธีการออกเสียงคำอ่านคำแปลภาษาไทย
aunt/ant,änt/อ๊านทป้า / น้าหญิง / อาหญิง
baby brother/ˈbābē ˈbrəT͟Hər/เบ๊บิ บรั๊ดเดอะน้องชาย
baby sister/ˈbābē ˈsistər/เบ๊บิ ซิ๊สเตอะน้องสาว
brother /’brʌðə[r]/ บรั๊ดเดอะ อิน ลอพี่ชาย/น้องชาย
brother-in-law/’brʌðərinlɔ:/  บรั๊ดเดอะ อิน ลอพี่เขย / น้องเขย
cousin /’kʌzn/ คั๊ซเซินลูกพี่ลูกน้อง
dad/dæd/แด๊ดพ่อ
daddy/dædi/ แด๊ดดิพ่อ
daughter/’dɔ:tə[r]/  ด๊อเทอะลูกสาว
daughter-in-law/’dɔ:tər in lɔ:/ ด๊อเธอะ อิน ลอลูกสะใภ้
father-in-law/’fɑ:ðəinlɔ:/   ฟ๊าเดอะ อิน ลอพ่อตา / พ่อสามี
grandchild /’grændt∫aid/ แกร๊นไชลดึหลาน
granddaughter /’grændɔ:tə[r]/ แกร๊นดอเธอะหลานสาว
grandfather /’grændfɑ:ðə[r]/  แกร๊นฟาเดอะปู่ / ตา
grandma/’grændmɑ:/แกร๊นมาย่า / ยาย
grandmother/’grændmʌðər[r]/แกร๊นมาเดอะย่า / ยาย
grandpa /’grændpə/ แกร๊นพาปู่ / ตา
grandparents /’grændpə/ แกร๊นแพเรินสปู่ย่าตายาย
grandson /’grændsʌn/ แกร๊นซันหลานชาย
great grandchild/’greit’græntʃaild/   เกรท แกร๊นไชลดึหลานของลูก
great granddaughter/’greit’grændɔ:tə/   เกรท แกร๊นดอเทอะเหลนสาว
great grandfather/’greit’grændfɑ:ðə/   เกรท แกร๊นฟาเดอะปู่ทวด / ตาทวด
great grandmother /’greit’grændmʌðə/  เกรท แกร๊นมาเธอะย่าทวด หรือ ยายทวด
great grandson/’greit’grænsʌn/  เกรท แกร๊นซันเหลนชาย
husband/’hʌzbənd/  ฮั๊สเบินดึสามี
mom/mɒm/ มอมแม่
mother-in-law /’mʌðəinlɔ:/ มั๊ดเดอะ อิน ลอแม่ยาย / แม่สามี
nephew/’nevju:/ เน็ฝฝิวหลานชาย
niece /ni:s/ นีซหลานสาว
siblings /’sibliŋ/ ซิ๊บบลิงส์พี่น้อง
sister/’sistə[r]/  ซิ๊สเตอะพี่สาว / น้องสาว
sister-in-law /’sistə,inlɔ:/ซิ๊สเตอะ อิน ลอพี่สะใภ้ / น้องสะใภ้
son/sʌn/ ซันลูกชาย
son-in-law/’sʌninlɔ:/   ซัน อิน ลอลูกเขย
stepbrother/’stepbrʌ:ðə[r]/ สเต็ปบรัดเธอะพี่ชาย น้องชายต่างมารดา
stepdaughter/’stepdɔ:tə[r]/  สเต็ปดอเธอะลูกเลี้ยงผู้หญิง
stepfather/’stepfɑ:ðə[r]/  สเต็ปฟาเดอะพ่อเลี้ยง
stepmother/’stepmʌðə[r]/สเต็ปมัดเดอะแม่เลี้ยง
stepsister/’stepsistə[r]/ สเต็ปซิสเตอะพี่สาว น้องสาวต่างมารดา
stepson/’stepsʌn/ สเต็ปซันลูกเลี้ยงผู้ชาย
uncle/’ʌŋkl/ อั๊งเคิลลุง / อาชาย / น้าชาย
wife/waif/  ไวฝภรรยา
younger brother /’jʌɳgə ‘brʌðə[r]/  ยั๊งเกอะ บรัดเดอะน้องชาย
younger sister /’jʌɳgə ‘sistə[r]/ ยั๊งเกอะ ซิ๊สเตอะน้องสาว

คุณอาจต้องการที่จะเห็น:
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษอาหาร
A-Z-คําศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารพร้อมคำอ่าน-และคำแปล - featured

Eng Breaking แนะนำ คําศัพท์ครอบครัว
คําศัพท์ครอบครัวฉบับบจัดเต็ม

คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

ต่อไปนี้จะเป็นตารางคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ควรเรียนรู้ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษครอบครัววิธีการออกเสียงแปลเป็นภาษาไทย
Relation / relative /ri’lei∫n/  /’relətiv/ เครือญาติ/ญาติ
twin/twin/ ฝาแฝด
to be bornเกิด
to get married แต่งงาน
only child/’əʊnli  t∫aild/   ลูกคนเดียว
infant /’infənt/ ทารกแรกเกิด
baby/’beibi/ เด็กทารก
toddler/’tɒdlə[r]/  เด็กวัยเตาะแตะ
Nuclear family  /ˈnu·kli·ər ˈfæm·ə·li/ ครอบครัวหน่วยกลาง
Extended family /ɪkˈsten·dɪd ˈfæm·ə·li/ครอบครัวขยาย
Single parent/ˈsɪŋ.ɡəl ˈper.ənt/ บิดามารดาที่เป็นโสด
Only child /ˌoʊn.li ˈtʃaɪld/ลูกคนเดียว
Close to  /kloʊs tə/ใกล้ตัว/ สนิทกับ
Get along with/ɡet əˈlɒŋ wɪð/ เดินไปข้างหน้าพร้อมกับ
Admire/ədˈmaɪr/นับถือ
Rely on/rɪˈlaɪ ɑːn/ไว้ใจใน
Look after /lʊk ˈæf.tɚ/ดูแล
Bring up/brɪŋ ʌp/เลี้ยงดู
Age difference/eɪdʒ ˈdɪf.ɚ.əns/ส่วนต่างอายุคู่สมรส

ตัวอย่างประโยคกับคําศัพท์ครอบครัว

 • My parents devoted all their time to raise me up.
 • He was brought up by his aunt.
 • She wants to be a doctor when she grows up.
 • Most households in the Western world tend to be nuclear families.
 • Some people believe that it is not good for children to grow up in a single-parent household.
 • I really admire my mum – She really has two jobs but you’d never know it. – The one in the office and another one at home. 
 • I really admire my mum – She really has two jobs but you’d never know it. – The one in the office and another one at home. 

สถานะสมรส

คําศัพท์ภาษาอังกฤษครอบครัววิธีการออกเสียงแปลเป็นภาษาไทย
single/siŋgl/ โสด
engaged/in’geidʒd/ หมั้นแล้ว
married/’mærid/ แต่งงานแล้ว
separated/’sepəreitid/ แยกทาง
divorceddiˈvôrst/หย่าร้าง
widow/’widəʊ/แม่ม่าย
widower/’widəʊə[r]/ 
พ่อม่าย

การแต่งงาน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษครอบครัววิธีการออกเสียงแปลเป็นภาษาไทย
marriage/’mæridʒ/ การแต่งงาน
wedding /’wediŋ/ งานแต่ง
bride/braid/  เจ้าสาว
bridegroom/’braidgrʊm/ เจ้าบ่าว
wedding day/’wedi dei/   วันแต่งงาน
wedding ring/’wediŋriŋ/  แหวนแต่งงาน
anniversary /,æni’vɜ:səri/ วันครบรอบ

ดูเพิ่มเติมที่:
รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!!
รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับครอบครัว

เราจะแนะนำให้ผู้เรียนตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับครอบครัวที่มักจะเจอบ่อยในบทสทนา สามรถจดไว้และเอามาใช้งานง่ายๆ เลยนะคะ

 • ถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณอยากสอบถามคนใดคนหนึ่งเช่น เพื่อนว่าในครอบครัวของคุณมีกี่คน สามารถใช้ประโยคนี้
– How many people are there in your family?
ตัวอย่างคำตอบเช่น: – There are five people in my family: my dad, my mom, my sister, my brother and me. แปลว่า ในครอบครัวของฉันมี 5 คน คือ พ่อของฉัน แม่ของฉัน พี่สาวของฉัน พี่ชายของฉัน และ ฉัน

 • ตัวอย่างคำถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องงานของพ่อและแม่

– What does your father do? แปลว่า พ่อของคุณทำงานอะไร
คำตอบเช่น My father is a doctor. แปลว่า พ่อของผมเป็นหมอ
– What does your mother do? หรือ What is your mother’s job? แปลว่า แม่ของคุณทำงานอะไร
คำตอบเช่น: – My mother is a teacher.แปลว่า แม่ของฉันเป็นครู

 • ตัวอย่างคำถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องอยู่อาศัยเช่น

– Do you live with your parents? แปลว่า คุณ อาศัยอยู่ กับ พ่อแม่ ของคุณ ใช่ไหม
คำตอบเช่น  Yes, I do. / No, I don’t. ใช่แล้ว / ไม่ใช่

 • ตัวอย่างคำถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องอคุณมีพี่ชายและพี่สาวกี่คน

– How many brothers and sisters do you have? แปลว่า คุณ มี พี่ชาย และ พี่สาว กี่ คน
คำตอบเช่น  I have 2 brothers. แปลว่า ฉันมีพี่ชายสองคน หรือ
คำตอบเช่น  I have 1 sister.แปลว่า ฉันมีพี่สาวหนึ่งคน หรือ
คำตอบเช่น  I have 2 brothers and one sisters.แปลว่า พี่ชายสองคน และ พี่สาวหนึ่งคน
คำตอบเช่น  I don’t have any brothers or sisters.แปลว่า ผมพี่สาวหรือน้องสาวเลย

คําศัพท์ครอบครัว
คําศัพท์ครอบครัวในภาษาอังกฤษฉบับบจัดเต็ม

09 สำนวนที่จำเป็นต้องเข้าใจเพื่อใช้อธิบายถึงครอบครัวของคุณ

 • To look like หมายถึง ละม้ายกับใครบางคน
  – เช่นถ้าดูคุณเหมือนพี่สาวสามรถพูดว่า “I look like my older sister.”
 • To take after หมายถึง ดูเหมือนหรือทำตัว (behave; act) เหมือนผู้ใหญ่บางคนในครอบครัว
  ยกตัวอย่างเช่น: – “My sister takes after my father in the way she waves her hands around when she talks.”
 • To run in the family พูดถึงคุณสมบัติ ความสามารถ หรือทักษะที่สมาชิกทุกคนหรือเกือบทุกคนในครอบครัวมีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น 
  – “Thick curly hair runs in my family.”
 • Like father, like son ส่วนใหญ่จะมีความหมายคือพ่อกับลูกเหมือนกัน ถ้าเทียบกับภาษาไทยคือ ตรงกับสำนวน “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”.
 • To be named after คือการตั้งชื่อใครบางคน 
  – ยกตัวอย่างเช่น “I was named after my grandmother.” 
 • To get along with หมายถึง มีความสนิทสนมกับคนบางคนมาก 
  – ยกตัวอย่างเช่น “I get along very well with my younger sister.” หมายถึง คุณจะเห็นพ้องต้องกันในหลาย ๆ เรื่องและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก 
 • To be on good terms หมายถึง มีความสนิทสนมกับคนบางคนมาก อีกเช่นกัน
 • To look up to หมายถึง มีความเคารพนับถือในตัวผู้อื่น 
  – ยกตัวอย่างเช่น  “I’ve always looked up to my older brother.” หมายถึง คุณเคารพนับถือทั้งในคำพูดและการกระทำของเขา
 • To get together หมายถึง เจอกันและทำอะไรด้วยกัน

ว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับบทรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว หวังว่าจะได้พบกันอีกในบทความเว็ปถัดไปและแชร์กันความรู้ดีๆ เกี่ยวกับเคล็ด ลับพื่อช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤให้ดีขึ้น สำหรับคำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อจดจำได้นานอย่าลืมเอามาประยุกต์ใช้ใช้บ่อยๆ นะคะ

ดูเพิ่มเติมที่:
รวบรวม A-Z คำศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนพร้อมคำอ่าน คำแปล
รวบรวม A-Z คำศัพท์ภาษาอังกฤษในห้องเรียนพร้อมคำอ่าน คำแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *