1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษA-Z พร้อมคำแปลไทย

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเราทราบวิธีการเรียนอย่างถูกต้องและมีความสร้างสรรค์ในระหว่างการเรียน วันนี้เราลองเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามวิธีเรียน 1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำแปลไทยกับ Eng Breaking เว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษชั้นนำดังต่อไปนี้

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด A

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษาไทย
absent – present/ˈӕbsənt/ – /ˈpreznt/ไม่อยู่ – อยู่
accept – decline, refuse/əkˈsept/ – /diˈklain/- /rəˈfjuːz/ยอมรับ – ปฏิเสธ
against – for/əˈɡenst/ – /foː/ต่อต้าน – สนับสนุน
agree – disagree /əˈɡriː/  – /ˌdɪs.əˈɡriː/เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย
alive – dead/əˈlaiv/ – /ded/ยังมีชีวิต – ตายแล้ว
all – none, nothing/oːl/- /nan/ – /ˈnaθiŋ/ทั้งหมด – ไม่มีเลย,ไม่มีอะไร
ally – enemy/əˈlai/- /ˈenəmi/พันธมิตร – ศัตรู
ancient – modern/ˈeinʃənt/- /ˈmodən/สมัยโบราณ – สมัยใหม่
apart – together/əˈpɑːt/  –  /təˈɡeð.ər/แยกกัน – อยู่ด้วยกัน
arrive – depart/əˈraiv/ – /diˈpaːt/มาถึง – ออกเดินทาง
ascend – descend/əˈsend/- /diˈsend/ขึ้น – ลง
attic – cellar/ˈӕtik/- /ˈselə/ห้องใต้หลังคา – ห้องใต้ดิน
awake – asleep/əˈweik/- /əˈsliːp/ตื่น – หลับ
answer – question/ˈaːnsə/- /ˈkwestʃən/ตอบ – ถาม

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • agree – disagree
  – I agree with you on this issue. ฉันเห็นด้วยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้
  – I’m afraid I have to disagree with you (on that issue).  ฉันเกรงว่าจะต้องไม่เห็นด้วยกับคุณ (ในประเด็นนั้น)
 • apart – together
  – Stand with your feet wide apart. ยืนโดยแยกเท้าออกจากกัน
  – We used to go to yoga together. เราเคยไปโยคะด้วยกัน

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด B

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
bad – good/bӕd/- /ɡud/เลว – ดี
before – after/biˈfoː/- /ˈaːftə/ก่อน – หลัง
begin – end/biˈɡin/- /end/เริ่มต้น – สิ้นสุด
below – above/bəˈləu/- /əˈbav/ด้านล่าง – ด้านบน
bent – straight/bent/- /streit/โค้งงอ – ตรง
best – worst/best/- /wəːst/ดีที่สุด – แย่ที่สุด
better – worse, worst/ˈbetə/- /wəːs/, ดีกว่า – แย่กว่า, แย่ที่สุด
black – white/blӕk/- /wait/,/wəːst/ดำ – ขาว
bless – curse/bles/- /kəːs/อวยพร – สาป
bottom – top /ˈbɒt.əm/ –  /tɒp/ด้านล่าง – ด้านบน
build – destroy/bild/- /diˈstroi/สร้าง – ทำลาย
boy – girl/boi/- /ɡəːl/เด็กชาย  – เด็กหญิง
big – little, small/biɡ/- /ˈlitl/, /smoːl/ใหญ่ – เล็ก,น้อย
below – above /bɪˈləʊ/ –  /əˈbʌv/ด้านล่าง – ด้านบน

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • bottom – top
  – He stood at the bottom of the stairs and called up to me.  เขายืนอยู่ที่ด้านล่างของบันไดและร้องเรียกฉัน
  – Extra information will be found at the bottom of the page. ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้า
  – She waited for me at the top of the stairs. เธอรอฉันอยู่ที่บันไดขั้นบนสุด
  – There were flags on the tops of many of the buildings. มีธงอยู่บนยอดตึกหลายแห่ง
 • below – above
  – There’s a mirror above the sink. มีกระจก ด้านล่างอ่างล้างหน้า
  – She’s rented a room above a shop. เธอเช่าห้องอยู่ด้านล่างร้านค้า
  – From the top of the skyscraper the cars below us looked like insects. จากด้านบนของตึกสูงสุดเห็นรถยนต์ที่อยู่ด้านล่างเราดูเหมือนแมลง
  – The author’s name was printed below the title. ชื่อผู้แต่งพิมพ์อยู่ใต้ชื่อเรื่อง
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
Eng Breaking แนะนำวิธีการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วยๆ

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด C

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
calm – windy/kaːm/- สงบ – ​​ลมแรง
captive – free/ˈkӕptiv/- /friː/ถูกจับตัว – เป็นอิสระ
can – cannot, can’t/kӕn/-  /ˈkæn.ɒt/สามารถ – ไม่สามารถ
careful – careless/ˈkeə.fəl/-  /ˈkeə.ləs/ระมัดระวัง – ประมาท
cheap – expensive /tʃiːp/ – /ɪkˈspen.sɪv/ถูก – แพง
clever – stupid /ˈklev.ər/ – /ˈstjuː.pɪd/ฉลาด – โง่
come – go/kʌm/ –  /ɡəʊ/มา – ไป
comfort – discomfort /ˈkʌm.fət/- /dɪˈskʌm.fət/ความสะดวกสบาย – ความไม่สะดวกสบาย
conceal – reveal/kənˈsiːl/- /rɪˈviːl/ ปกปิด – เปิดเผย
contract – expand /ˈkɒn.trækt/- /ɪkˈspænd/หดตัว – ขยาย
cool – warm /kuːl/ –  /wɔːm/เย็น – อุ่น
create – destroy/kriˈeɪt/- /dɪˈstrɔɪ/สร้างสรรค์ – ทำลาย
crooked – straight/ˈkrʊk.ɪd/-  /streɪt/คดเคี้ยว – ตรง

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • cool – warm
  – It was a  cool evening. มันเป็นช่วงเย็นที่หนาว
  – How do you manage to look so cool in this hot weather?  คุณจะจัดการอย่างไรให้ดูเท่ในอากาศร้อนนี้?
  – I don’t have a warm winter coat. ฉันไม่มีเสื้อหนาวที่อบอุ่น
  – Those gloves look nice and warm.  ถุงมือเหล่านั้นดูดีและอบอุ่น
 • come – go
  – I’ve come straight from the airport. ฉันลงมาจากสนามบิน
  – The door opened and a nurse came into the room. ประตูเปิดออกและมีพยาบาลเข้ามาในห้อง
  – I went to Paris last summer. Have you ever been there?  ผมไปปารีสเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม?
  – We don’t go to the cinema very often these days. เราไม่ได้ไปโรงหนังบ่อยนักในทุกวันนี้

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด D

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
day – night/deɪ/ – /naɪt/วัน – คืน
dead – alive/ded/- /əˈlaɪv/ ตาย – มีชีวิตอยู่
deep – shallow /diːp/- /ˈʃæl.əʊ/ ลึก – ตื้น
disappear – appear/ˌdɪs.əˈpɪər/- /əˈpɪərหายไป – ปรากฏ
down – up/daʊn/ –  /ʌp/ลง – ขึ้น
dry – moist, wet /draɪ/-  /mɔɪst/, /wet/แห้ง – ชุ่มชื้น,เปียก
dreary – cheerful /ˈdrɪə.ri/-  /ˈtʃɪə.fəl/น่าเบื่อ – ร่าเริง
dim – bright/dɪm/-  /braɪt/สลัว – สดใส
daytime – nighttime /ˈdeɪ.taɪm/- /ˈnaɪt.taɪm/เวลากลางวัน – เวลากลางคืน
decrease – increase /dɪˈkriːs/-  /ɪnˈkriːs/ลดลง – เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • down – up
  – I bent down to look under the bed. ฉันก้มลงไปดูใต้เตียง
  – Transatlantic airfares are going up. ค่าตั๋วเครื่องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังขึ้นราคา
 • day – night
  – January has 31 days. มกราคมมี 31 วัน
  – It gets cold at night. ตอนกลางคืนอากาศหนาว

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด E

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
east – west /iːst/-  /west/ทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก
easy – hard, difficult /ˈiː.zi/-  /hɑːd/ ,  /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ง่าย – ยาก
early – late/ˈɜː.li/-  /leɪt/เนิ่น ๆ,แต่เช้า – สาย
empty – full /ˈemp.ti/- /fʊl/ ว่างเปล่า – เต็ม
end – begin, start /end/-  /bɪˈɡɪn/, /stɑːt/ Uสิ้นสุด – เริ่มต้น
export – import /ɪkˈspɔːt/ –  /ɪmˈpɔːt/ส่งออก – นำเข้า
exterior – interior/ɪkˈstɪə.ri.ər/ –  /ɪnˈtɪə.ri.ər/ ส่วนนอก – ส่วนใน
enter – exit/ˈen.tər/-  /ˈek.sɪt/ /เข้า – ออก
expand – contract /ɪkˈspænd/- /ˈkɒn.trækt/ขยาย – หดตัว

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • empty – full
  – An empty house/street บ้าน/ ถนนไม่มีใคร
  – My plate was already full. จานของฉันเต็มแล้ว
 • enter – exit
  – Please knock before entering.  กรุณาเคาะก่อนเข้า
  – Turn off the motorway at the next exit.  ปิดมอเตอร์เวย์ที่ทางออกถัดไป

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด F

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
fat – thin /fæt/- /θin/อ้วน – ผอม
fail – succeed/feil/- /səkˈsiːd/ล้มเหลว – ประสบความสำเร็จ
feeble – strong, /ˈfiːbl/- /stroŋ/, อ่อนแอ – แข็งแรง
few – many/fjuː/- /ˈmeni/น้อย – มาก 
find – lose/faind/- /luːz/พบ – ทำหาย
fore – aft /fɔːr/ –  /ɑːft/ไปทางหัวเรือ – ไปทางท้ายเรือ
fresh – stale/freʃ/-  /steɪl/สด,ใหม่ – เก่า,ค้าง
friend – enemy/frend/- /ˈen.ə.mi/เพื่อน – ศัตรู
foolish – wise /ˈfuː.lɪʃ/-  /waɪz/ โง่ – ฉลาด
find – lose/faɪnd/-  /luːz/พบ – ทำหาย
first – last /ˈfɜːst/-  /lɑːst/ครั้งแรก – ครั้งสุดท้าย

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • find – lose
  – I couldn’t find Andrew’s phone number. ฉันไม่พบหมายเลขโทรศัพท์ของ Andrew
  – I’ve lost my ticket.  ฉันทำตั๋วหาย
 • first – last
  – This is my first visit to New York. นี่เป็นการไปนิวยอร์กครั้งแรกของฉัน
  – Our house is the last one on the left before the traffic lights. บ้านของเราอยู่หลังสุดท้ายทางซ้ายมือก่อนถึงสัญญาณไฟจราจร
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วยๆ
วิธีการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วยๆ

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด G

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
go – stop /ɡəʊ/-  /stɒp/ไป – หยุด
girl – boy /ɡɜːl/- /bɔɪ/เด็กหญิง – เด็กชาย
 ɡet– give /ɡet/- /ɡɪv/รับ – ให้
good – bad, evil /ɡʊd/  /bæd/ ดี – ชั่ว,เลว,ร้าย
grant – refuse /ɡrɑːnt/- /rɪˈfjuːz/อนุญาต – ปฏิเสธ
grow – shrink /ɡrəʊ/- /ʃrɪŋk/ เติบโต – หดตัว
guest – host /ɡest/- /həʊst/แขก – เจ้าของบ้าน
give – receive, take/ɡɪv/- /rɪˈsiːv/,  /teɪk/ให้ – รับ
gentle – rough /ˈdʒen.təl/ – /rʌf/อ่อนโยน – หยาบ
gloomy – cheerful /ˈɡluː.mi/-  /ˈtʃɪə.fəl/ มืดมน – ร่าเริง

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • go – stop
  We don’t go to the cinema very often these days.  เราไม่ได้ไปโรงหนังบ่อยนักในทุกวันนี้
  The air conditioner has stopped working.  แอร์หยุดทำงานแล้ว
 • get – give
  He went to the shop to get some milk.  เขาไปที่ร้านเพื่อรับนม
  Can you give me a date for another appointment?  ขอนัดวันอื่นได้ไหม

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด H

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
happy – sad /ˈhæp.i/ –  /sæd/มีความสุข – เศร้า
hard – soft /hɑːd/- /sɒft/แข็ง – นุ่ม
hard – easy /hɑːd/-  /ˈiː.zi/ ยาก – ง่าย
heavy – light/ˈhev.i/- /laɪt/หนัก – เบา
here – there /hɪər/-  /ðeər/ ที่นี่ – ที่นั่น
high – low /haɪ/-  /ləʊ/สูง – ต่ำ
honest – dishonest /ˈɒn.ɪst/- /dɪˈsɒn.ɪst/ซื่อสัตย์ – ขี้โกง
hot – cold/hɒt/-  /kəʊld/ร้อน – เย็น
humble – proud /ˈhʌm.bəl/-  /praʊd/อ่อนน้อมถ่อมตน – หลงตัวเอง
help – hinder /help/- /ˈhɪn.dər/ช่วย – ขัดขวาง
hill – valley/hɪl/-  /ˈvæl.i/เนินเขา – หุบเขา

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • high – low
  – The village is perched on top of a high hill.  หมู่บ้านตั้งอยู่บนยอดเขาสูง
  – We could see a low range of hills in the distance.  เราสามารถเห็นเนินเขาในระยะต่ำ ๆ ได้ในระยะไกล

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด I

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
in – out /ɪn/ –  /aʊt/ เข้า – ออก
include – exclude /ɪnˈkluːd/ – /ɪkˈskluːd/ รวมถึง – ไม่รวม
increase – decrease/ɪnˈkriːs/- /dɪˈkriːs/เพิ่มขึ้น – ลดลง
inside – outside /ɪnˈsaɪd/-  /ˌaʊtˈsaɪd/ ข้างใน – ข้างนอก
inner – outer /ˈɪn.ər/- /ˈaʊ.tər/ภายใน – ภายนอก
internal – external /ɪnˈtɜː.nəl/-  /ɪkˈstɜː.nəอยู่ข้างใน – อยู่ข้างนอก 
inferior – superior /ɪnˈfɪə.ri.ər/ – /suːˈpɪə.ri.ər/ด้อยกว่า – ดีกว่า
important – trivial/ɪmˈpɔː.tənt/ –  /ˈtrɪv.i.əl/ สำคัญ – ไม่สำคัญ

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • inside – outside
  – The hotel looked shabby from the street, but it was fine on the inside. โรงแรมเขาดูโทรมจากถนน แต่ข้างในก็สบายดี
  – It was a sunny day outside. มันเป็นวันที่แดดออกข้างนอก
 • in – out
  – They live in a charming old house.  พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าที่มีเสน่ห์
  – She opened the window and stuck her head out.เธอเปิดหน้าต่างและยื่นหัวออก

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด J – L

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
join – separate /dʒɔɪn/- /ˈsep.ər.ət/เข้าร่วม – แยกกัน
junior – senior/ˈdʒuː.ni.ər/-  /ˈsiː.ni.ər/ผู้น้อย – ผู้ใหญ่
just – unjust/dʒʌst/- /ʌnˈdʒʌst/ยุติธรรม – ไม่ยุติธรรม
knowledge – ignorance/ˈnɒl.ɪdʒ/-  /ˈɪɡ.nər.əns/ ความรู้ – ความไม่รู้
known – unknown /nəʊn/-  /ʌnˈnəʊn/ เป็นที่รู้จัก – ไม่เป็นที่รู้จัก
large – small /lɑːdʒ/-  /smɔːl/ ใหญ่ – เล็ก
laugh – cry /lɑːf/ –  /kraɪ/หัวเราะ – ร้องไห้
lazy – industrious /ˈleɪ.zi/-  /ɪnˈdʌs.tri.əs/ขี้เกียจ – ขยัน
left – right /left/-  /raɪt/ ซ้าย – ขวา
less – more /les/-  /mɔːr/น้อยกว่า – มากกว่า
like – dislike, hate/laɪk/ –  /dɪˈslaɪk/,  /heɪt/ ชอบ – ไม่ชอบ,เกลียด
little – big /ˈlɪt.əl/-  /ʃɔːt/เล็ก – ใหญ่
long – short /lɒŋ/- /ʃɔːt/ยาว – สั้น
love – hate /lʌv/ – /heɪt/รัก – เกลียด

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • little – big
  – It came in a little box. มันมาในกล่องเล็ก ๆ
  – He’s a big man. เขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด M-N-O

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
major – minor/ˈmeɪ.dʒər/-  /ˈmaɪ.nər/หลัก – รอง
many – few /ˈmen.i/ –  /fjuː/หลาย – น้อย
maximum – minimum/ˈmæk.sɪ.məm/ –  /ˈmɪn.ɪ.məm/สูงสุด – ต่ำสุด
merry – sad/ˈmer.i/- /sæd/ร่าเริง – เศร้า
more – less /mɔːr/- /les/ มากขึ้น – น้อยลง
no – yes /nəʊ/ – /jes/ไม่ – ใช่
never – always/ˈnev.ər/-  /ˈɔːl.weɪz/ไม่เคย – สม่ำเสมอ
new – old /njuː/ – /əʊld/ใหม่ – เก่า
night – day /naɪt/-  /deɪ/คืน – วัน
north – south /nɔːθ/- /saʊθ/เหนือ – ใต้
old – new /əʊld/-  /njuː/เก่า – ใหม่
on – off/ɒn/- /ɒf/เปิด – ปิด
out – in /aʊt/- /ɪn/ออก – เข้า
over – under/ˈəʊ.vər/ – /ˈʌn.dər/ข้างบน – ข้างใต้
past – present /pɑːst/-  /ˈprez.ənt/อดีต  – ปัจจุบัน
powerful – weak /ˈpaʊə.fəl/-  /wiːk/มีพลัง – อ่อนแอ
pretty – ugly /ˈprɪt.i/-  /ˈʌɡ.li/น่ารัก – น่าเกลียด
push – pull /pʊʃ/-  /pʊl/ดัน – ดึง

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด Q-R-S

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
question – answer/ˈkwes.tʃən/-  /ˈɑːn.sər/ คำถาม –  คำตอบ
quiet – loud, noisy /ˈkwaɪ.ət/-  /laʊd/,  /ˈnɔɪ.zi/เงียบ – ดัง, อึกทึก
qualified – unqualified /ˈkwɒl.ɪ.faɪd/ /ʌnˈkwɒl.ɪ.faɪd/ มีคุณสมบัติ – ขาดคุณสมบัติ
real – fake/rɪəl/- /feɪk/จริง   -ปลอม
rich – poor/rɪtʃ/-  /pɔːr/ รวย – จน
right – left /raɪt/-  /left/ขวา, ถูก
right – wrong/raɪt/-  /rɒŋ/ ถูก, ผิด
safe – unsafe /seɪf/- /ʌnˈseɪf/ปลอดภัย – ไม่ปลอดภัย
slim – fat /slɪm/-  /fæt/ผอม – อ้วน
sick – healthy /sɪk/ –  /ˈhel.θi/ป่วย – สุขภาพดี
start – finish/stɑːt/-  /ˈfɪn.ɪʃ/เริ่มต้น – จบสิ้น
stop – go /stɒp/-  /ɡəʊ/หยุด – ไป
success – failure/səkˈses/- /ˈfeɪ.ljər/ความสำเร็จ – ความล้มเหลว
sunny – cloudy/ˈsʌn.i/-  /ˈklaʊ.di/ แดดจ้า – เมฆมาก

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • sunny – cloudy
  – This plant needs a warm, sunny place.  พืชชนิดนี้ต้องการสถานที่ที่มีแสงแดดอบอุ่น
  – Scotland will be cloudy with wintry showers.สกอตแลนด์จะมีเมฆมากและมีฝนตกชุกในช่วงฤดูหนาว

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด T-U-V

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
take – give /teɪk/- /ɡɪv/รับ – ให้
tall – short /tɔːl/-  /ʃɔːt/สูง – เตี้ย
together – apart/təˈɡeð.ər/- /əˈpɑːt/ อยู่ด้วยกัน – แยก
top – bottom/tɒp/-  /ˈbɒt.əm/บน – ล่าง
true – false /truː/ – /fɒls/ถูก – ผิด
under – over /ˈʌn.dər-  /ˈəʊ.vər/ใต้ –  เหนือ
unknown – known/ʌnˈnəʊn/-  /nəʊn/ไม่เป็นที่รู้จัก – เป็นที่รู้จัก
up – down /ʌp/- /daʊn/ขึ้น – ลง
under – over /ˈʌn.dər/-  /ˈəʊ.vər/ ใต้ –  เหนือ

ยกตัวอย่างประโยคกับคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • up – down
  – Put those books up on the top shelf  วางหนังสือเหล่านั้นไว้ที่ชั้นบนสุด
  – The sun’s going down and it’ll be dark soon. พระอาทิตย์กำลังจะตกและจะมืดในไม่ช้า
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ตรงข้าม

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด W-Y-Z

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำอ่านแปลความหมายภาษำทย
wet – dry/wet/- /drai/เปียก – แห้ง
win – lose/win/- /luːz/แพ้ – ชนะ
within – outside/wiˈðin/- /ˈautsaid/ภายใน – ภายนอก
weak – strong/wiːk/- /stroŋ/อ่อนแอ – แข็งแรง
yes – no/jes/- /nəu/ใช่ – ไม่ใช่
young – old/jaŋ/- /əuld/หนุ่ม/สาว – แก่เฒ่า
zenith – nadir/ˈzeniθ/- /ˈneɪ.dɪər/จุดสำเร็จสูงสุด – สถานการณ์ร้ายสุด

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • wet – dry
  – a wet floor พื้นเปียก
  – If it’s dry tomorrow I’ll cut the grass.  ถ้าพรุ่งนี้แห้งฉันจะตัดหญ้า

Tips ช่วยคุณจดจำศัพท์ได้ดีขึ้น

เรียนคำศัพท์ตามหัวข้อ หรือเรียนคำมีความหมายคล้ายกันและตรงข้ามกัน และอย่าลืมตั้งประโยคกับคำศัพท์เหล่านั้นเพราะการเรียนต้องไปพร้อมกันการปฏิบัติจริงถึงจะช่วยให้เราจำจดศัพท์ได้ดีขึ้น

นอกจากนั้นคุณก็ต้องแบ่งเวลาสำหรับการเรียนให้อย่างเหมาะสม วันละเรียนอย่างน้อยสี่ถึงห้าศัพท์ ไม่จำเป็นต้องเรียนมากไปเพราะมันอาจจะทำให้คุณศัพท์สนก็ได้ และเราจะต้องการประมาณ 1000-1500 คำศัพท์คือสามารถใช้งานไปได้แล้ว สามารถคุยกันและสื่อสารได้อย่างคล่องกับหัวข้อที่มักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

สรุป

เห็นไหมคะ การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะไม่ยากอย่างที่คุณคิด เราวสามารถหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเราเองได้อย่างดีถ้าเราทราบวิธีการเรียนอย่างสรรงสร้างสรรค์ เลือกเนื้อหาการเรียนที่เหมาะสม สำคัญอย่างมากคือเราเองต้องมุ่งมันมในตัวเองว่าเราทำได้ เราต้องมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน หากสนใจการเรียนภาษาอังกฤษ  และอยากแชร์ประสบการณ์อะไรสามารถติดต่อกับเราได้ เว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีผู้เรียนมากกว่าล้านคน EngBreaking.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *