1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A – Z พร้อมคำแปลไทย

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทย

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเราทราบวิธีการเรียนอย่างถูกต้องและมีความสร้างสรรค์ในระหว่างการเรียน

วันนี้เราลองเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามวิธีเรียน 1000++ คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำแปลไทยกับ Eng Breaking เว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษชั้นนำดังต่อไปนี้

1 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด A

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษาไทย
absent – present /ˈӕbsənt/ – /ˈpreznt/ ไม่อยู่ – อยู่
accept – decline, refuse /əkˈsept/ – /diˈklain/- /rəˈfjuːz/ ยอมรับ – ปฏิเสธ
against – for /əˈɡenst/ – /foː/ ต่อต้าน – สนับสนุน
agree – disagree  /əˈɡriː/ – /ˌdɪs.əˈɡriː/ เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย
alive – dead /əˈlaiv/ – /ded/ ยังมีชีวิต – ตายแล้ว
all – none, nothing /oːl/- /nan/ – /ˈnaθiŋ/ ทั้งหมด – ไม่มีเลย,ไม่มีอะไร
ally – enemy /əˈlai/- /ˈenəmi/ พันธมิตร – ศัตรู
ancient – modern /ˈeinʃənt/ – /ˈmodən/ สมัยโบราณ – สมัยใหม่
apart – together /əˈpɑːt/ – /təˈɡeð.ər/ แยกกัน – อยู่ด้วยกัน
arrive – depart /əˈraiv/ – /diˈpaːt/ มาถึง – ออกเดินทาง
ascend – descend /əˈsend/ – /diˈsend/ ขึ้น – ลง
attic – cellar /ˈӕtik/ – /ˈselə/ ห้องใต้หลังคา – ห้องใต้ดิน
awake – asleep /əˈweik/ – /əˈsliːp/ ตื่น – หลับ
answer – question /ˈaːnsə/ – /ˈkwestʃən/ ตอบ – ถาม

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • agree – disagree
  – I agree with you on this issue. ฉันเห็นด้วยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้
  – I’m afraid I have to disagree with you (on that issue). ฉันเกรงว่าจะต้องไม่เห็นด้วยกับคุณ (ในประเด็นนั้น)
 • apart – together
  – Stand with your feet wide apart. ยืนโดยแยกเท้าออกจากกัน
  – We used to go to yoga together. เราเคยไปโยคะด้วยกัน

2 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด B

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
bad – good /bӕd/ – /ɡud/ เลว – ดี
before – after /biˈfoː/ – /ˈaːftə/ ก่อน – หลัง
begin – end /biˈɡin/ – /end/ เริ่มต้น – สิ้นสุด
below – above /bəˈləu/ – /əˈbav/ ด้านล่าง – ด้านบน
bent – straight /bent/ – /streit/ โค้งงอ – ตรง
best – worst /best/ – /wəːst/ ดีที่สุด – แย่ที่สุด
better – worse, worst /ˈbetə/ – /wəːs/,  ดีกว่า – แย่กว่า, แย่ที่สุด
black – white /blӕk/ – /wait/,/wəːst/ ดำ – ขาว
bless – curse /bles/ – /kəːs/ อวยพร – สาป
bottom – top  /ˈbɒt.əm/ – /tɒp/ ด้านล่าง – ด้านบน
build – destroy /bild/ – /diˈstroi/ สร้าง – ทำลาย
boy – girl /boi/ – /ɡəːl/ เด็กชาย  – เด็กหญิง
big – little, small /biɡ/ – /ˈlitl/, /smoːl/ ใหญ่ – เล็ก,น้อย
below – above  /bɪˈləʊ/- /əˈbʌv/ ด้านล่าง – ด้านบน

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • bottom – top
  – He stood at the bottom of the stairs and called up to me.  เขายืนอยู่ที่ด้านล่างของบันไดและร้องเรียกฉัน
  – Extra information will be found at the bottom of the page. ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้า
  – She waited for me at the top of the stairs. เธอรอฉันอยู่ที่บันไดขั้นบนสุด
  – There were flags on the tops of many of the buildings. มีธงอยู่บนยอดตึกหลายแห่ง
 • below – above
  – There’s a mirror above the sink. มีกระจก ด้านล่างอ่างล้างหน้า
  – She’s rented a room above a shop. เธอเช่าห้องอยู่ด้านล่างร้านค้า
  – From the top of the skyscraper the cars below us looked like insects. จากด้านบนของตึกสูงสุดเห็นรถยนต์ที่อยู่ด้านล่างเราดูเหมือนแมลง
  – The author’s name was printed below the title. ชื่อผู้แต่งพิมพ์อยู่ใต้ชื่อเรื่อง
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
Eng Breaking แนะนำวิธีการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วยๆ

3 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด C

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
calm – windy /kaːm/-  สงบ – ​​ลมแรง
captive – free /ˈkӕptiv/- /friː/ ถูกจับตัว – เป็นอิสระ
can – cannot, can’t /kӕn/ – /ˈkæn.ɒt/ สามารถ – ไม่สามารถ
careful – careless /ˈkeə.fəl/ – /ˈkeə.ləs/ ระมัดระวัง – ประมาท
cheap – expensive  /tʃiːp/ – /ɪkˈspen.sɪv/ ถูก – แพง
clever – stupid  /ˈklev.ər/ – /ˈstjuː.pɪd/ ฉลาด – โง่
come – go /kʌm/ – /ɡəʊ/ มา – ไป
comfort – discomfort  /ˈkʌm.fət/ – /dɪˈskʌm.fət/ ความสะดวกสบาย – ความไม่สะดวกสบาย
conceal – reveal /kənˈsiːl/ – /rɪˈviːl/  ปกปิด – เปิดเผย
contract – expand  /ˈkɒn.trækt/ – /ɪkˈspænd/ หดตัว – ขยาย
cool – warm  /kuːl/ – /wɔːm/ เย็น – อุ่น
create – destroy /kriˈeɪt/ – /dɪˈstrɔɪ/ สร้างสรรค์ – ทำลาย
crooked – straight /ˈkrʊk.ɪd/ – /streɪt/ คดเคี้ยว – ตรง

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • cool – warm
  – It was a  cool evening. มันเป็นช่วงเย็นที่หนาว
  – How do you manage to look so cool in this hot weather? คุณจะจัดการอย่างไรให้ดูเท่ในอากาศร้อนนี้?
  – I don’t have a warm winter coat. ฉันไม่มีเสื้อหนาวที่อบอุ่น
  – Those gloves look nice and warm. ถุงมือเหล่านั้นดูดีและอบอุ่น
 • come – go
  – I’ve come straight from the airport. ฉันลงมาจากสนามบิน
  – The door opened and a nurse came into the room. ประตูเปิดออกและมีพยาบาลเข้ามาในห้อง
  – I went to Paris last summer. Have you ever been there? ผมไปปารีสเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม?
  – We don’t go to the cinema very often these days. เราไม่ได้ไปโรงหนังบ่อยนักในทุกวันนี้

คุณอาจต้องการที่จะเห็น:
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
วลีภาษาอังกฤษ

4 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด D

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
day – night /deɪ/ – /naɪt/ วัน – คืน
dead – alive /ded/ – /əˈlaɪv/  ตาย – มีชีวิตอยู่
deep – shallow  /diːp/ – /ˈʃæl.əʊ/  ลึก – ตื้น
disappear – appear /ˌdɪs.əˈpɪər/ – /əˈpɪər หายไป – ปรากฏ
down – up /daʊn/ – /ʌp/ ลง – ขึ้น
dry – moist, wet  /draɪ/ – /mɔɪst/, /wet/ แห้ง – ชุ่มชื้น,เปียก
dreary – cheerful  /ˈdrɪə.ri/ – /ˈtʃɪə.fəl/ น่าเบื่อ – ร่าเริง
dim – bright /dɪm/ – /braɪt/ สลัว – สดใส
daytime – nighttime  /ˈdeɪ.taɪm/ – /ˈnaɪt.taɪm/ เวลากลางวัน – เวลากลางคืน
decrease – increase  /dɪˈkriːs/ – /ɪnˈkriːs/ ลดลง – เพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • down – up
  – I bent down to look under the bed. ฉันก้มลงไปดูใต้เตียง
  – Transatlantic airfares are going up. ค่าตั๋วเครื่องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังขึ้นราคา
 • day – night
  – January has 31 days. มกราคมมี 31 วัน
  – It gets cold at night. ตอนกลางคืนอากาศหนาว

5 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด E

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
east – west  /iːst/ – /west/ ทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก
easy – hard, difficult  /ˈiː.zi/ – /hɑːd/, /ˈdɪf.ɪ.kəlt/ ง่าย – ยาก
early – late /ˈɜː.li/ – /leɪt/ เนิ่น ๆ,แต่เช้า – สาย
empty – full  /ˈemp.ti/ – /fʊl/  ว่างเปล่า – เต็ม
end – begin, start  /end/ – /bɪˈɡɪn/, /stɑːt/ สิ้นสุด – เริ่มต้น
export – import  /ɪkˈspɔːt/ – /ɪmˈpɔːt/ ส่งออก – นำเข้า
exterior – interior /ɪkˈstɪə.ri.ər/ – /ɪnˈtɪə.ri.ər/  ส่วนนอก – ส่วนใน
enter – exit /ˈen.tər/ – /ˈek.sɪt/ / เข้า – ออก
expand – contract  /ɪkˈspænd/ – /ˈkɒn.trækt/ ขยาย – หดตัว

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • empty – full
  – An empty house/street บ้าน/ถนนไม่มีใคร
  – My plate was already full. จานของฉันเต็มแล้ว
 • enter – exit
  – Please knock before entering. กรุณาเคาะก่อนเข้า
  – Turn off the motorway at the next exit. ปิดมอเตอร์เวย์ที่ทางออกถัดไป

6 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด F

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
fat – thin  /fæt/ – /θin/ อ้วน – ผอม
fail – succeed /feil/ – /səkˈsiːd/ ล้มเหลว – ประสบความสำเร็จ
feeble – strong,  /ˈfiːbl/ – /stroŋ/,  อ่อนแอ – แข็งแรง
few – many /fjuː/ – /ˈmeni/ น้อย – มาก 
find – lose /faind/ – /luːz/ พบ – ทำหาย
fore – aft  /fɔːr/ – /ɑːft/ ไปทางหัวเรือ – ไปทางท้ายเรือ
fresh – stale /freʃ/ – /steɪl/ สด,ใหม่ – เก่า,ค้าง
friend – enemy /frend/ – /ˈen.ə.mi/ เพื่อน – ศัตรู
foolish – wise  /ˈfuː.lɪʃ/ – /waɪz/  โง่ – ฉลาด
find – lose /faɪnd/ – /luːz/ พบ – ทำหาย
first – last  /ˈfɜːst/ – /lɑːst/ ครั้งแรก – ครั้งสุดท้าย

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • find – lose
  – I couldn’t find Andrew’s phone number. ฉันไม่พบหมายเลขโทรศัพท์ของ Andrew
  – I’ve lost my ticket.  ฉันทำตั๋วหาย
 • first – last
  – This is my first visit to New York. นี่เป็นการไปนิวยอร์กครั้งแรกของฉัน
  – Our house is the last one on the left before the traffic lights. บ้านของเราอยู่หลังสุดท้ายทางซ้ายมือก่อนถึงสัญญาณไฟจราจร
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วยๆ
วิธีการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วยๆ

7 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด G

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
go – stop  /ɡəʊ/ – /stɒp/ ไป – หยุด
girl – boy  /ɡɜːl/ – /bɔɪ/ เด็กหญิง – เด็กชาย
 ɡet– give  /ɡet/ – /ɡɪv/ รับ – ให้
good – bad, evil  /ɡʊd/  /bæd/  ดี – ชั่ว,เลว,ร้าย
grant – refuse  /ɡrɑːnt/ – /rɪˈfjuːz/ อนุญาต – ปฏิเสธ
grow – shrink  /ɡrəʊ/ – /ʃrɪŋk/  เติบโต – หดตัว
guest – host  /ɡest/ – /həʊst/ แขก – เจ้าของบ้าน
give – receive, take /ɡɪv/ – /rɪˈsiːv/, /teɪk/ ให้ – รับ
gentle – rough  /ˈdʒen.təl/ – /rʌf/ อ่อนโยน – หยาบ
gloomy – cheerful  /ˈɡluː.mi/ – /ˈtʃɪə.fəl/  มืดมน – ร่าเริง

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • go – stop
  We don’t go to the cinema very often these days. เราไม่ได้ไปโรงหนังบ่อยนักในทุกวันนี้
  The air conditioner has stopped working. แอร์หยุดทำงานแล้ว
 • get – give
  He went to the shop to get some milk. เขาไปที่ร้านเพื่อรับนม
  Can you give me a date for another appointment? ขอนัดวันอื่นได้ไหม

8 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด H

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
happy – sad  /ˈhæp.i/ – /sæd/ มีความสุข – เศร้า
hard – soft  /hɑːd/ – /sɒft/ แข็ง – นุ่ม
hard – easy  /hɑːd/ – /ˈiː.zi/  ยาก – ง่าย
heavy – light /ˈhev.i/ – /laɪt/ หนัก – เบา
here – there  /hɪər/ – /ðeər/  ที่นี่ – ที่นั่น
high – low  /haɪ/ – /ləʊ/ สูง – ต่ำ
honest – dishonest  /ˈɒn.ɪst/ – /dɪˈsɒn.ɪst/ ซื่อสัตย์ – ขี้โกง
hot – cold /hɒt/ – /kəʊld/ ร้อน – เย็น
humble – proud  /ˈhʌm.bəl/ – /praʊd/ อ่อนน้อมถ่อมตน – หลงตัวเอง
help – hinder  /help/ – /ˈhɪn.dər/ ช่วย – ขัดขวาง
hill – valley /hɪl/ – /ˈvæl.i/ เนินเขา – หุบเขา

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • high – low
  – The village is perched on top of a high hill. หมู่บ้านตั้งอยู่บนยอดเขาสูง
  – We could see a low range of hills in the distance. เราสามารถเห็นเนินเขาในระยะต่ำ ๆ ได้ในระยะไกล

ดูเพิ่มเติมที่:
เปิดคลังคำศัพท์ 1000+ คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ จำหนึ่งได้ถึงสอง
1000+ คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ

9 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด I

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
in – out  /ɪn/ – /aʊt/  เข้า – ออก
include – exclude  /ɪnˈkluːd/ – /ɪkˈskluːd/  รวมถึง – ไม่รวม
increase – decrease /ɪnˈkriːs/ – /dɪˈkriːs/ เพิ่มขึ้น – ลดลง
inside – outside  /ɪnˈsaɪd/ – /ˌaʊtˈsaɪd/  ข้างใน – ข้างนอก
inner – outer  /ˈɪn.ər/ – /ˈaʊ.tər/ ภายใน – ภายนอก
internal – external  /ɪnˈtɜː.nəl/ – /ɪkˈstɜː.nə อยู่ข้างใน – อยู่ข้างนอก 
inferior – superior  /ɪnˈfɪə.ri.ər/ – /suːˈpɪə.ri.ər/ ด้อยกว่า – ดีกว่า
important – trivial /ɪmˈpɔː.tənt/ – /ˈtrɪv.i.əl/  สำคัญ – ไม่สำคัญ

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • inside – outside
  – The hotel looked shabby from the street, but it was fine on the inside. โรงแรมเขาดูโทรมจากถนน แต่ข้างในก็สบายดี
  – It was a sunny day outside. มันเป็นวันที่แดดออกข้างนอก
 • in – out
  – They live in a charming old house. พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าที่มีเสน่ห์
  – She opened the window and stuck her head out. เธอเปิดหน้าต่างและยื่นหัวออก

10 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด J – L

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
join – separate  /dʒɔɪn/ – /ˈsep.ər.ət/ เข้าร่วม – แยกกัน
junior – senior /ˈdʒuː.ni.ər/ – /ˈsiː.ni.ər/ ผู้น้อย – ผู้ใหญ่
just – unjust /dʒʌst/ – /ʌnˈdʒʌst/ ยุติธรรม – ไม่ยุติธรรม
knowledge – ignorance /ˈnɒl.ɪdʒ/ – /ˈɪɡ.nər.əns/  ความรู้ – ความไม่รู้
known – unknown  /nəʊn/ – /ʌnˈnəʊn/  เป็นที่รู้จัก – ไม่เป็นที่รู้จัก
large – small  /lɑːdʒ/ – /smɔːl/  ใหญ่ – เล็ก
laugh – cry  /lɑːf/ – /kraɪ/ หัวเราะ – ร้องไห้
lazy – industrious  /ˈleɪ.zi/ – /ɪnˈdʌs.tri.əs/ ขี้เกียจ – ขยัน
left – right  /left/ – /raɪt/  ซ้าย – ขวา
less – more  /les/ – /mɔːr/ น้อยกว่า – มากกว่า
like – dislike, hate /laɪk/ – /dɪˈslaɪk/,  /heɪt/  ชอบ – ไม่ชอบ,เกลียด
little – big  /ˈlɪt.əl/ – /ʃɔːt/ เล็ก – ใหญ่
long – short  /lɒŋ/ – /ʃɔːt/ ยาว – สั้น
love – hate  /lʌv/ – /heɪt/ รัก – เกลียด

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • little – big
  – It came in a little box. มันมาในกล่องเล็ก ๆ
  – He’s a big man. เขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่

11 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด M-N-O

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
major – minor /ˈmeɪ.dʒər/ – /ˈmaɪ.nər/ หลัก – รอง
many – few  /ˈmen.i/ – /fjuː/ หลาย – น้อย
maximum – minimum /ˈmæk.sɪ.məm/ – /ˈmɪn.ɪ.məm/ สูงสุด – ต่ำสุด
merry – sad /ˈmer.i/ – /sæd/ ร่าเริง – เศร้า
more – less  /mɔːr/ – /les/  มากขึ้น – น้อยลง
no – yes  /nəʊ/ – /jes/ ไม่ – ใช่
never – always /ˈnev.ər/ – /ˈɔːl.weɪz/ ไม่เคย – สม่ำเสมอ
new – old  /njuː/ – /əʊld/ ใหม่ – เก่า
night – day  /naɪt/ – /deɪ/ คืน – วัน
north – south  /nɔːθ/ – /saʊθ/ เหนือ – ใต้
old – new  /əʊld/ – /njuː/ เก่า – ใหม่
on – off /ɒn/ – /ɒf/ เปิด – ปิด
out – in  /aʊt/ – /ɪn/ ออก – เข้า
over – under /ˈəʊ.vər/ – /ˈʌn.dər/ ข้างบน – ข้างใต้
past – present  /pɑːst/ – /ˈprez.ənt/ อดีต  – ปัจจุบัน
powerful – weak  /ˈpaʊə.fəl/ – /wiːk/ มีพลัง – อ่อนแอ
pretty – ugly  /ˈprɪt.i/ – /ˈʌɡ.li/ น่ารัก – น่าเกลียด
push – pull  /pʊʃ/ – /pʊl/ ดัน – ดึง

12 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด Q-R-S

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
question – answer /ˈkwes.tʃən/ – /ˈɑːn.sər/  คำถาม –  คำตอบ
quiet – loud, noisy  /ˈkwaɪ.ət/ – /laʊd/, /ˈnɔɪ.zi/ เงียบ – ดัง, อึกทึก
qualified – unqualified  /ˈkwɒl.ɪ.faɪd//ʌnˈkwɒl.ɪ.faɪd/  มีคุณสมบัติ – ขาดคุณสมบัติ
real – fake /rɪəl/ – /feɪk/ จริง   -ปลอม
rich – poor /rɪtʃ/ – /pɔːr/  รวย – จน
right – left  /raɪt/ – /left/ ขวา, ถูก
right – wrong /raɪt/ – /rɒŋ/  ถูก, ผิด
safe – unsafe  /seɪf/ – /ʌnˈseɪf/ ปลอดภัย – ไม่ปลอดภัย
slim – fat  /slɪm/ – /fæt/ ผอม – อ้วน
sick – healthy  /sɪk/ – /ˈhel.θi/ ป่วย – สุขภาพดี
start – finish /stɑːt/ – /ˈfɪn.ɪʃ/ เริ่มต้น – จบสิ้น
stop – go  /stɒp/ – /ɡəʊ/ หยุด – ไป
success – failure /səkˈses/ – /ˈfeɪ.ljər/ ความสำเร็จ – ความล้มเหลว
sunny – cloudy /ˈsʌn.i/ – /ˈklaʊ.di/  แดดจ้า – เมฆมาก

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • sunny – cloudy
  – This plant needs a warm, sunny place. พืชชนิดนี้ต้องการสถานที่ที่มีแสงแดดอบอุ่น
  – Scotland will be cloudy with wintry showers. สกอตแลนด์จะมีเมฆมากและมีฝนตกชุกในช่วงฤดูหนาว

ไม่พลาดกับบทความนี้: 
ภาษาอังกฤษในโรงแรมพร้อมทุกประโยค ฉบับบจัดเต็ม!!
ภาษาอังกฤษในโรงแรมพร้อมทุกประโยค ฉบับบจัดเต็ม

13 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด T-U-V

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
take – give  /teɪk/ – /ɡɪv/ รับ – ให้
tall – short  /tɔːl/ – /ʃɔːt/ สูง – เตี้ย
together – apart /təˈɡeð.ər/ – /əˈpɑːt/  อยู่ด้วยกัน – แยก
top – bottom /tɒp/ – /ˈbɒt.əm/ บน – ล่าง
true – false  /truː/ – /fɒls/ ถูก – ผิด
under – over  /ˈʌn.dər/ – /ˈəʊ.vər/ ใต้ –  เหนือ
unknown – known /ʌnˈnəʊn/ – /nəʊn/ ไม่เป็นที่รู้จัก – เป็นที่รู้จัก
up – down  /ʌp/ – /daʊn/ ขึ้น – ลง
under – over  /ˈʌn.dər/ – /ˈəʊ.vər/  ใต้ –  เหนือ

ยกตัวอย่างประโยคกับคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • up – down
  – Put those books up on the top shelf. วางหนังสือเหล่านั้นไว้ที่ชั้นบนสุด
  – The sun’s going down and it’ll be dark soon. พระอาทิตย์กำลังจะตกและจะมืดในไม่ช้า
English antonyms
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ตรงข้าม

14 – คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ หมวด W-Y-Z

คำตรงข้ามคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน แปลความหมายภาษำทย
wet – dry /wet/ – /drai/ เปียก – แห้ง
win – lose /win/ – /luːz/ แพ้ – ชนะ
within – outside /wiˈðin/ – /ˈautsaid/ ภายใน – ภายนอก
weak – strong /wiːk/ – /stroŋ/ อ่อนแอ – แข็งแรง
yes – no /jes/ – /nəu/ ใช่ – ไม่ใช่
young – old /jaŋ/ – /əuld/ หนุ่ม/สาว – แก่เฒ่า
zenith – nadir /ˈzeniθ/ – /ˈneɪ.dɪər/ จุดสำเร็จสูงสุด – สถานการณ์ร้ายสุด

ยกตัวอย่างประโยคกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคู่ศัพท์ตรงข้าม

 • wet – dry
  – a wet floor พื้นเปียก
  – If it’s dry tomorrow I’ll cut the grass.  ถ้าพรุ่งนี้แห้งฉันจะตัดหญ้า

15 – Tips ช่วยคุณจดจำศัพท์ได้ดีขึ้น

เรียนคำศัพท์ตามหัวข้อ หรือเรียนคำมีความหมายคล้ายกันและตรงข้ามกัน และอย่าลืมตั้งประโยคกับคำศัพท์เหล่านั้นเพราะการเรียนต้องไปพร้อมกันการปฏิบัติจริงถึงจะช่วยให้เราจำจดศัพท์ได้ดีขึ้น

นอกจากนั้นคุณก็ต้องแบ่งเวลาสำหรับการเรียนให้อย่างเหมาะสม วันละเรียนอย่างน้อยสี่ถึงห้าศัพท์ ไม่จำเป็นต้องเรียนมากไปเพราะมันอาจจะทำให้คุณศัพท์สนก็ได้

และเราจะต้องการประมาณ 1000-1500 คำศัพท์คือสามารถใช้งานไปได้แล้ว สามารถคุยกันและสื่อสารได้อย่างคล่องกับหัวข้อที่มักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

16 – สรุป

เห็นไหมคะ การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะไม่ยากอย่างที่คุณคิด เราวสามารถหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเราเองได้อย่างดีถ้าเราทราบวิธีการเรียนอย่างสรรงสร้างสรรค์ เลือกเนื้อหาการเรียนที่เหมาะสม

สำคัญอย่างมากคือเราเองต้องมุ่งมันมในตัวเองว่าเราทำได้ เราต้องมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน หากสนใจการเรียนภาษาอังกฤษ

และอยากแชร์ประสบการณ์อะไรสามารถติดต่อกับเราได้ เว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีผู้เรียนมากกว่าล้านคน EngBreaking.co.th

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *